Wickström: Egenläkarmodell bör prövas i de nya välfärdsområdena

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att de nya välfärdsområdena testar möjligheten till egenläkare. Enligt Wickström är utmaningen med vårdköerna akuta och nya lösningar behövs. Han hoppas se nya lösningar på hur vården ska organiseras så att vårdgarantin fylls.

– SFP har redan en längre tid lyft fram fördelarna med egenläkarmodellen. Fördelarna med en egenläkarmodell är att den minskar på icke motiverade undersökningar, besök och kostnader och ökar patienternas tillit till vården. Det skapar också kontinuitet i vårdkedjan för patienten. Genom att ta i bruk den sk. team-modellen i våra hälsovårdscentraler kan vi underlätta vårdpersonalens börda då de får stöd från andra i kollegiet. Det här kunde vara lösningen med tanke på de utmaningar som har uppstått tidigare då modellen testats, säger Wickström. 

Team-modellen innebär att olika sakkunniga samarbetar i grupp och tillsammans avgör om stöd och hjälp klienten behöver. Det här undviker även bollandet av klienter från lucka till lucka. 

-Den personliga långvariga kontakten skapar trygghet. Då kan man bättre beakta vilka tjänster är de rätta för klienten. Alla vinner på det här, säger Wickström.

Thomas Blomqvist: Nationell livsmedelsproduktion är en viktig beredskapsfråga

– Coronapandemin och kriget i Ukraina har gjort att vi på ett nytt sätt vaknat upp till frågor som försörjningsförmåga, självförsörjning och resiliens. Jordbruket måste kunna fylla sin centrala uppgift och förse oss med mat under alla omständigheter nu och i framtiden. Den nationella livsmedelsproduktionen är ytterst viktig för alla länder. Därför finns det jordbruksstöd också i länder som har betydligt varmare och bördigare förhållanden än här i Finland, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Läs föregående artikel

Biaudet: Nödvändigt att öka på rättsvårdens resurser

Riksdagen förde idag remissdebatt om statsrådets redogörelse om rättsvården. I sitt gruppanförande lyfte riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) fram de satsningar regeringen gjort och att det är ett arbete som måste fortsätta under kommande regeringsperiod.

Läs följande artikel