Wickström: Flytta den svenskspråkiga räddningsutbildningen från Kuopio till huvudstadsregionen

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att den svenskspråkiga räddningsutbildningen flyttas från Kuopio till huvudstadsregionen. Den senaste kursen för brandmän på svenska ordnades 2012. Enligt Wickström skulle en flytt av utbildningen öka intresset och möjligheterna för svenskspråkiga att gå brandmannautbildningen.

– Det finns ett stort behov av svenskspråkig räddningstjänstpersonal i olika delar av Svenskfinland. För att lättare  locka svenskspråkiga studerande skulle det vara ändamålsenligt att placera utbildningen i huvudstadsregionen, säger Wickström.

Wickström poängterar att behovet av räddningspersonalen kommer att öka under de närmaste åren. Inom några år kommer det att behövas 2500 nya brandmän i Finland medan det i dagsläget utexamineras 130 per år.

– Det är viktigt att man vidtar åtgärder för att öka intresset för utbildningen också på svenska. Då du råkar i nöd är det viktigt att du kan få hjälp på ditt modersmål, svenska eller finska, säger Wickström.

Johan Bardy från Kotka valdes till SFP Samkretsens ordförande

SFP Samkretsen sammanträdde till extra kretsmöte i Tammerfors den 26 september 2021.

Läs föregående artikel

Adlercreutz om budgeten 2022: Välkommet med expressfil för utländsk arbetskraft och ett förhöjt hushållsavdrag

– Finlands ekonomiska tillväxt har kommit igång, vilket visar att regeringen har lyckats med sin ekonomiska politik i en svår situation. Det är emellertid klart att också nya åtgärder behövs och flera av dessa finns i nästa års budgetbok. Till dem hör till exempel satsningen på den studie- och arbetsrelaterade invandringen och höjningen av hushållsavdraget.

Läs följande artikel