Motion 17 – Förbättra språkundervisningen i svenska 

Beslut

Partidagen beslöt att partiets företrädare i riksdag och regering samt regionalt och lokalt:

  • Arbetar för ökade resurser för undervisning i svenska för tjänstemän inom statsförvaltningen
  • Arbetar för att svensk- och tvåspråkiga universitet i sin programverksamhet vidtar särskilda åtgärder för att visa på behov av svenskspråkig personal inom statsförvaltningen och arbetar för att öka intresset bland studerande för en tjänstemannakarriär inom statsförvaltningen.
  • Arbetar för att integreringen av invandrare förbättras genom ökade möjligheter att studera svenska.

Behandling

Förbättra språkundervisningen i svenska 

Ett i debatten återkommande tema om svenskans framtid i Finland och framtida service på svenska berör två gruppers möjligheter att lära sig svenska. Dels de finskspråkiga finländare som inte genom skolan lyckats lära sig svenska men i yrkeslivet skulle ha behov av kunskaper i svenska, dels nyfinländarna som å ena sidan gör klokt i att lära sig finska varvid  svenskan blir ett senare språk att lära sig. En orsak till detta verkar vara brister i den språkundervisning som erbjuds. 

Enligt lagen om allmänna språkexamina 12.11.2004/964 ordnas examina  på grundnivå, mellannivå och högsta nivå. Språkkunskaperna bedöms enligt en sexgradig nivåskala. Kunskapsnivåerna ett och två motsvarar examen på grundnivå, kunskapsnivåerna tre och fyra examen på mellannivå och kunskapsnivåerna fem och sex examen på högsta nivå. 

För de ovan nämnda grupperna, finskspråkiga finländare som siktar på en karriär inom den nordiska handelssektorn eller offentliga yrke eller invandrare som redan avklarat finska allmänna språkexamen mellannivå borde det arrangeras betydligt fler kurser på finska i ”tjänstesvenska”.

Sfp i Tölö rf  föreslår att SFP:s företrädare på både riks- och lokalnivå arbetar för att:

  • resurser allokeras för kurser på finska i svenska
  • kurser i svenska högsta nivå kunde arrangeras som arbetskraftspolitisk utbildning

Sfp i Tölö rf

Sebastian Gripenberg            Marianne Falck
ordförande                               sekreterare

Partistyrelsens utlåtande:

Motionärerna lyfter indirekt fram det faktum att svenskkunskaperna bland tjänstemän i den offentliga sektorn har försämrats. Orsakerna bakom den här trenden är många, och bottnar bland annat i minskat antal undervisningstimmar i svenska i de finska skolorna, minskat antal som skriver svenska i studentskrivningarna och överlag i ett minskat intresse för svenska språket och för det nordiska sammanhanget. 

Som en direkt följd av detta märks trenden tydligt i samband med den generationsväxling som sker inom den offentliga sektorn. Det blir allt svårare för myndigheterna att upprätthålla den lagstadgade servicenivån när det gäller svenska språket. 

Motionärerna har rätt i att åtgärder för att vända utvecklingen behövs. Åtgärder måste sättas in på många områden. Dels behöver undervisningen i svenska i de finska skolorna tidigareläggas och utökas. Dels behövs åtgärder för att få fler svenskkunniga personer att söka sig till den offentliga sektorn, alldeles särskilt gäller att öka tillströmningen till statsförvaltningen. Även direkta åtgärder för att förbättra kunskaperna i svenska för anställda inom den offentliga sektorn bör vidtas.

Myndigheterna är enligt lag ansvariga för att upprätthålla tillräckliga språkkunskaper bland personalen för att de lagstadgade uppgifterna ska kunna uppfyllas. Det är alltså viktigt att myndigheternas högsta ledning tar sitt ansvar för att förverkliga detta. Därför är det viktigt att exempelvis statsförvaltningen och ministerierna arbetar med åtgärder för att förbättra kunskaperna i svenska bland personalen. 

Det behövs också politiskt stöd för att åstadkomma detta. Åtgärder för att förbättra språkkunskaperna kunde med fördel koncentreras till statsförvaltningen i ett första skede. Lämpligen genom satsningar på kursverksamhet. 

Frågan engagerar också övriga finlandssvenska aktörer. Svenska Finlands folkting har fört förhandlingar med olika intressenter, bland andra Statens utvecklingscentral HAUS, om ett förverkligande av svenskspråkig kursverksamhet inom statsförvaltningen. Också universiteten har uppmärksammats på problematiken och diskussionerna om förverkligande av konkreta åtgärder fortsätter i Svenska Finlands folktings regi.

Förverkligandet kräver som nämnts politiskt stöd. Extra resurser kan behövas för åtgärder som inte ryms inom ramen för arbetskraftsutveckling och –fortbildning. Stöd behövs också för förverkligande av särskilda utbildningsprogram inom universitetsutbildningen.

Partistyrelsen konstaterar att motionärernas initiativ till en del börjat åtgärdas, men att förverkligandet kräver politiska insatser.

Partistyrelsen föreslår för partidagen att partiets företrädare i riksdag och regering samt regionalt och lokalt:

  • Arbetar för ökade resurser för undervisning i svenska för tjänstemän inom statsförvaltningen
  • Arbetar för att svensk- och tvåspråkiga universitet i sin programverksamhet vidtar särskilda åtgärder för att visa på behov av svenskspråkig personal inom statsförvaltningen och arbetar för att öka intresset bland studerande för en tjänstemannakarriär inom statsförvaltningen.
  • Arbetar för att integreringen av invandrare förbättras genom ökade möjligheter att studera svenska.