Motion 28 – Minoriteter i EU

Beslut

Partidagen beslöt att partiets företrädare i riksdag, regering och Europaparlament verkar för

  • att EU förpliktar länder med romska minoriteter att stöda befolkningsgruppens ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.
  • att det europeiska samarbetet mellan språkliga minoriteter kan stödas också finansiellt.

Behandling

Minoriteter i EU

Partiet bör ta aktivt ställning i fråga om hur vissa stater inom Europeiska unionen behandlar sina minoriteter. Ett beklagligt exempel på hur en minoritet behandlas är de Rumänska romerna. Under de senaste åren har denna folkgrupp börjat synas tigga i gatubilden runt om i Europa. Att det handlar om organiserad verksamhet är klart och i många fall vet man att tiggarna är i händerna på organiserad brottslighet. 

Europa är rikt och borde kunna se till att minoriteter som romerna i Rumänien kan leva ett drägligt och människovärdigt liv i sitt eget land. Vasa centrum hoppas att SFP inom Europeiska unionen ska kunna agera initiativrikt och med kraft för att alla minoriteter i unionens alla länder ska ha lika rättigheter som majoritetsbefolkningen.

Vi föreslår att partiets företrädare i Europaparlamentet ska verka för 

  • Att aktivt ta ställning i fråga om hur vissa stater inom Europeiska unionen behandlar sina minoriteter.
  • Att agera initiativrikt och med kraft för att alla minoriteter i unionens alla länder ska ha lika rättigheter som majoritetsbefolkningen

Svenska Folkpartiet i Vasa centrum

Ari Sundberg            Daniel Åkermark
ordförande                sekreterare

Partistyrelsens utlåtande:

SFP:s ledamot Carl Haglund är ordförande för Europaparlamentets intergrupp för minoriteter. Han har aktivt verkat för att alla minoriteter i unionens länder ska ha samma rättigheter som majoritetsbefolkningen. 

Inom Europeiska unionen hänförs minoritetsfrågorna till de enskilda medlemsstaternas egna kompetensområden. Men i det nya Lissabonfördraget betonas att unionen bygger på sådana värden som respekten för mänskliga rättigheter, vilket också inkluderar personer som tillhör minoriteter, såsom t ex romerna i Rumänien. Med Lissabonfördraget träder den europeiska stadgan om de grundläggande rättigheterna i kraft.  Enligt stadgans artikel 21 förbjuds all diskriminering på grund av bland annat etnisk tillhörighet och språk. I följande artikel sägs att unionen skall respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden.  Redan innan Lissabonfördraget trätt ikraft har dock EU haft en rättslig ram för att bekämpa rasism och diskriminering; genom  direktiv på detta område. I samband med medlemskapsförhandlingarna efter 1993 fastställdes särskilt i de sk Köpenhamnskriterierna att  respekt för mänskliga rättigheter, inklusive minoriteters rättigheter är förutsättningar för medlemskap. Dessa kriterier gav ett starkt stöd vid arbetet för tex de ungerska och romska minoriteterna i ansökarländerna. Betydande summor ur de stödformer som fanns tillgängliga för ansökarländerna var avsedda för den romska befolkningen. Vissa stöd kunde också ges till medborgarorganisationer som verkar bland minoriteten.

Både den ekonomiska recessionen och inträdet i EU, och det att högerpopulistiska partier återkommit/ stärkt sina positioner i flere medlemsländer har försämrat situationen. En språklag har antagits i Slovakien, som ytterligare tränger ut minoritetsspråk och det rapporteras att den romska befolkningen drabbats av både hög arbetslöshet och minskade/ uteblivna sociala stöd.

I  EU:s kommande strategi för tillväxt och sysselsättning ( EU 2020) har det föreslagits att ett av fem mål som gemensamt skulle uppställas är att bekämpa fattigdom. Finland har understött detta – det är viktigt att vi höjer sysselsättningsgraden men också att vi skapar sådana jobb att man kan försörja sig på dem. Efter att strategin godkänts kommer arbetet  med budgetramar för åren 2014 – 2020 att börja och samtidigt skall reglerna för den sk regiona-, struktur och sammanhållningspolitiken för den nya perioden slås fast.

Det är av yttersta vikt att den kommande budgeten innehåller incitament och stöd till länder med romsk minoritet att de bedriver en ansvarsfull, människovärdig politik gentemot sina minoriteter.

Partistyrelsen föreslår för partidagen

  • att SFP:s företrädare verkar för att det av EU:s budget anslås medel som förpliktar länder med romska minoriteter att stöda befolkningsgruppens ekonomiska, sociala och kulturella utveckling,
  • att SFP verkar för att det europeiska samarbetet mellan språkliga minoriteter kan stödas också finansiellt.