Motion 34 – Kustbana för snabbtåg

Beslut

Partidagen beslöt 

  • att SFP:s representanter i riksdag och regering arbetar kontinuerligt för en höjd finansiering av bastrafikledshållningen,
  • att SFP:s representanter i riksdag och regering i budget och verksamhetsplaner tar med en kustbana Åbo-Karleby och således ge invånare ett klimatvänligare resealternativ 
  • att SFP:s representanter i de Syd-Österbottniska kommunerna och i Österbottens förbund arbetar för att kollektivtrafikförbindelserna till Syd-Österbotten förbättras.

Behandling

Kustbana för snabbtåg

Europa satsar på snabba tågförbindelser fram till 2025. Snabbtågen kan nå en hastighet på ca 250 kilometer i timmen och behöver egna spår. Mellan Åbo och Vasa borde en kustbana byggas för snabbtåg via, Björneborg, Kristinestad och Närpes. Senare kan kustbanan dras ända till Karleby. Som framgår av bilagda karta över planerade snabba tågförbindelser i Europa 2025 planerar man t.ex. i Spanien att snabbtåg skall gå kors och tvärs genom landet

Visserligen hör inte västkusten i Finland till de mest tätbefolkade områdena, men det beror till stor del på de urusla förbindelserna t.ex. i Sydösterbotten. Eftersom det varken finns flygfält eller tåg är bussförbindelser den enda kollektivtrafiken, som går genom Sydösterbotten. Det innebär i dagens läge att med bussbyte och väntetider tar en resa Närpes – Helsingfors ca 7 timmar. Det kan jämföras med det betydligt längre avståndet Karleby – Helsingfors, som man kan avverka på ungefär halva den restiden med tåg redan nu. I framtiden kommer snabbtågen att att ta upp konkurrensen med flygtrafiken i Europa.    

Skall hela västkusten i Finland lämnas utan järnväg även denna gång?

SFP i Närpes yrkar på att partidagen besluter uppmana partiets ministrar och riksdagsledamöter

  • att i budget och verksamhetsplaner ta med en kustbana Åbo-Karleby. Denna skulle  t.ex. binda ihop Åbo Akademis och yrkeshögskolan Novias verksamhetspunkter i Åbo, Vasa och Jakobstad  samt ge invånarna i städerna längs kusten  Björneborg, Kristinestad och Närpes ett klimatvänligt resealternativ.
  • att en tvärförbindelse bör planeras från Kustbanan i Sydösterbotten till Parkano, där byte till Helsingforståg avsevärt kunde förkorta restiden till landets huvudstad.

Sfp i  Närpes

Samuel Lindén                Stefan Mansen
ordförande                       sekreterare

Partistyrelsens utlåtande:

Tillängligheten är a och o för att en region skall ha möjlighet att utvecklas. Kommunikations- och logistiknätverken utgör grunden för konkurrenskraften i hela landet. Produktionsanläggningar och hamnar, företag och organisationer, medborgare och turister är beroende av dessa. 

Huvudtrafiklederna i Österbotten utgörs för närvarande av riksväg 3/E12 och riksväg 8. Riksväg tre går från Vasa via Tammerfors till Helsingfors och fortsätter som Europaväg 12 från Vasa över Kvarken till Sverige och Norge. Riksväg 8 är den främsta trafikleden mellan Västra Finlands hamnar och flygplatser och sträcker sig från Åbo till Uleåborg. För Syd-Österbottens del är riksväg 8 av största betydelse för tillgängligheten. Syd-Österbotten saknar helt järnväg för persontrafik och samtidigt har antalet bussförbindelser till och från Syd-Österbotten reducerats, vilket försämrat tillgängligheten till den Syd-Österbottniska regionen. Försämrad tillgänglighet innebär också försämrade möjligheter till utveckling. 

Regeringen lyfter i sin trafikpolitiska redogörelse från 2008 samt i sin klimatpolitiska redogörelse från 2009 upp järnvägens betydelse i den nationella och internationella trafiken och framhåller att det på längre sikt behövs helt nya banor i landet. Regeringen konstaterar i båda redogörelserna behovet av att förbättra och förnya det järnvägsnät som idag finns i landet och i den trafikpolitiska redogörelsen betonar regeringen nödvändigheten i att främja kollektivtrafiken.

Finansieringen av banhållningen har i jämförelse med nivån 2008-2009 minskat med nästan 50 miljoner euro. Trots att anslagen varit knappa de senaste åren har en viss förbättring av bannätets skick kunnat genomföras. Trafikbegränsningarna har minskat även om begränsningar på 300 kilometer kvarstår på grund av bannätets dåliga skick. De tillfälliga begränsningarna kommer att öka på grund av broars och brobankars dåliga skick. Av plankorsningarna återstår över 3300 på bannätets trafikerade delar. 

Den konstanta underfinansieringen av hela bastrafikledshållningen, dit även banhållningen hör, måste åtgärdas för att man på ett effektivt och långsiktigt sätt kan kunna planera, bygga och underhålla bastrafiklederna i vårt land. För närvarande skulle en nivåhöjning på 200 miljoner euro behövas för att åtgärda eftersläpningen i hela bastrafikledshållningen. Finansieringen av ombyggnaden av bansträckan Seinäjoki-Uleåborg, ett av landets absolut viktigaste logistikförbättringsprojekt, har exempelvis inte getts tillräckliga anslag från ministeriet och risken finns att arbetet måste stoppas emellanåt. Finansiering av bastrafikledshållningen måste tryggas för att undvika problem i servicestandarden och trafiksäkerhetsproblem på längre sikt. 

Järnvägstrafiken är ett i jämförelse miljövänligt alternativ för kollektivtrafik och godstransport. Dess andel av utsläppen för trafik är, beroende på utsläppet slag, från 0,2 till 1,8 procent. Andelen av energiförbrukningen för trafikändamål är endast 2,5 procent. En utbyggnad av järnvägen skulle stöda upp de långsiktiga målen som Finland förbundit sig till gällande klimatförändringen.

För en utbyggnad av så kallade höghastighetstågnätverk, för trafik runt 300 km/h, bör både privata intressenter, berörda regioner, EU och staten samsas om möjligheterna. Staten kunde utreda möjligheten att bilda ett separat bolag som kan samordna statliga instanser kring frågan. För regionernas del är det viktigt att samordna kring dylika frågor i landskapsplaneringen. I frågan om den försämrade tillgängligheten till Syd-Österbotten är det viktigt att Österbottens Landskapsförbund och berörda kommuner arbetar för och samarbetar med de övriga landskapsförbunden inom Västra Finland för att kollektivtrafikförbindelser och tillgängligheten till Syd-Österbotten förbättras.

Partistyrelsen föreslår till partidagen

  • att SFP:s representanter i riksdag och regering arbetar kontinuerligt för en höjd finansiering av bastrafikledshållningen, 
  • att SFP:s representanter i de Syd-Österbottniska kommunerna och i Österbottens förbund arbetar för att kollektivtrafikförbindelserna till Syd-Österbotten förbättras.