Motion 35 – Ersätt kortare flygresor med tåg

Beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP:s företrädare i riksdag, regering och Europaparlament arvbetar för en miljömässigt hållbar och långsiktig trafikpolitik.
  • att SFP:s representanter i riksdag, regering och Europaparlament arbetar för utvecklandet av en miljövänlig snabb tågtrafik som alternativ till flygtrafiken

Behandling

Ersätt kortare flygresor med tåg

Finlands geografiska läge gör oss beroende av goda flygförbindelser till utlandet. Det är därför en nationell fördel att ha ett nationellt flygbolag som tryggar fler direkta flygförbindelser till omvärlden än vad till exempel Stockholm och Oslo har. På motsvarande sätt är också inrikesflyget omistligt på längre sträckor.

Flyget är ändå en miljö- och klimatpolitisk belastning. Tåget är i dessa och även ekonomiska avseenden alltid att föredra då det är möjligt. I takt med att tågen blir snabbare och flygresorna med flygplatsförbindelser och inte minst säkerhetskontroller riskerar att bli långsammare, stärks tågets konkurrenskraft också i tidsavseende.

En rationell trafikpolitik försöker därför åstadkomma en god balans mellan tåg och flyg, och det gäller lika väl nationellt som på EU-nivå. Strävan bör vara att systematiskt ersätta kortare flygrutter med tågresor. En tumregel kunde vara att flygrutter som kan ersättas med tåg på upp till två-tre timmar bör ersättas med sådana snabbtåg.

För att detta mål ska nås, krävs investeringar i snabbare järnvägar och tåg, rationella bokningssystem med kombinationer av flyg och tåg och vid behov både piskor och morötter till exempel skattevägen.

Internationella utskottet genom undertecknade föreslår därför:

  • att partidagen som SFP:s politik slår fast att flygrutter som kan ersättas med upp till två-tre timmars tågresor bör ersättas med sådana snabbtåg
  • att partidagen ger SFP:s företrädare i regering, riksdag och EU-parlament i uppdrag att arbeta för en trafikpolitik med detta mål på både nationellt plan och EU-nivå

Christer Hummelstedt            Mats Löfström

Partistyrelsens utlåtande: 

Finland har en mycket fördelaktig position som Europas port till Asien och Fjärran Östern. Från Helsingfors-Vanda flygplats avgår upp till 50 direkta flyg varje vecka till omkring tio destinationer i Asien. Till Fjärran Östern avgår kring 40 direkta och tättrafikerade rutter. De goda järnvägsförbindelserna till Fjärran Östern upprätthålls tack vare den i Ryssland och Finland identiska spårvidden och sibiriska järnvägen. 

Vid resor från Finland till utlandet, då sträckan är över 600 kilometer, sker förflyttningen till 75 procent med flyg. Inom Finland används vägarna till 89 procent när förflyttningen rör sig omkring 100 kilometer. Detta i jämförelse med järnvägar och flyg som för dylika sträckor används till nio procent respektive två procent. Av persontrafiken i Finland är järnvägarnas andel cirka fem procent, medan medeltalet i alla EU länder är 7 procent. Årligen företas 65 miljoner tågresor i Finland, varav 80 procent sker i huvudstadsregionen och inom närtrafiken. Förflyttningen inom Finland sker till en överväldigande majoritet på våra landsvägar.

Järnvägstrafikens andel av utsläppen för trafik är 0,2-1,8 procent, beroende på utsläppens slag, och kan därmed kategoriseras som ett miljövänligt transport- och samåkningssätt. Järnvägstrafikens andel av energiförbrukningen för trafikändamål är 2,5 procent. 

I Statsrådets redogörelse om klimat- och energipolitiken: vägen till ett utsläppssnålt Finland (SRR 8/2009) framhåller regeringen att kollektivtrafiken kan göras populärare genom snabbare förbindelser, ökat utbud, billigare resor (genom ökad konkurrens, sänkta skatter och mer offentligt stöd), bättre service och bättre matarhållplatser. Regeringen betonar att investeringar i spårtrafiken är nödvändiga för att främja kollektivtrafiken och att fler dubbelspår och omkörningsställen behövs. Samtidigt fastställs att det ”måste finnas klart snabbare järnvägsförbindelser mellan landskapscentrum och från dessa till huvudstadsregionen” och att man på detta sätt kan ersätta en del av den inhemska flygtrafiken. Regeringen konstaterar att det på längre sikt behövs helt nya banor och att förberedelserna för banprojekt inom de närmaste årtiondena måste komma igång i god tid. 

I statsrådets redogörelse för trafikpolitiken och utvecklings- och finansieringsprogram för transportnätet fram till 2020 (SRR3/2008) konstateras att järnvägstrafikens konkurrenskraft är som starkast i persontrafik mellan stora centra och i deras närtrafik samt att flygtrafiken är lämpligast för långa sträckor. Vidare framhåller regeringen i redogörelsen att snabba tågförbindelser är ett bra alternativ till flygförbindelser på medellånga sträckor inom landet och att man i fortsättningen måste dra större nytta av de möjligheter att motverka klimatförändringen som järnvägstrafiken erbjuder

Vad gäller matartrafik med järnvägstransport till Helsingfors-Vanda flygplats påbörjades år 2009 utbyggandet av Ringbanan, som sammanbinder Vandaforsbanan med huvudbanan via Helsingfors-Vanda flygplats. Banan beräknas vara klar för trafik i mitten av 2014. Matartrafikförbindelserna kommer att möjliggöra användningen av tågförbindelsen för resenärer från mer avlägsna trakter i Nyland och övriga landet. Flygpassagerare från norr kommer att ha möjlighet att byta från fjärrtåg till Ringbanan i Dickursby. Projektet, som finansieras av staten och Vanda stad med medel från EU-programmet TEN-T, främjar de klimatpolitiska målen som Finland förbundit sig till inom EU. 

Konstateras kan att en stor del av flygbolagens flygplansflottar består av Boeing 737-300 och MD80-plan. För närvarande förnyar en del bolag sina flottar och med miljövänligare plan kan NOx-utsläppen reduceras med 43 procent och CO2-utsläppen med 33 procent. Det vore i allmänt intresse att flygbolagen i förnyade sina flottor på bred front för att arbeta mot en mer hållbar flygindustri.

Partistyrelsen föreslår för partidagen 

  • att partidagen ger SFP:s företrädare i regering, riksdag och EU-parlament i uppdrag att arbeta för en hållbar och långsiktig trafikpolitik.