Motion 61 – Roderfylleri

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att för båtförare införa en differentierad promillegräns.
  • att det ordnas mera attitydfostran som förbättrar säkerheten till sjöss.

Behandling

Roderfylleri

Trafikkulturen i vårt land verkar ha försämrats under de senaste åren. Det behövs helt klart arbete med attityderna, både bland unga förare och bland äldre. Ett specifikt problem är ratt- och roderfylleriet, som skördar offer i en stadig takt. Spiknykterhet är kanske ett ouppnåeligt ideal, men ändå värt att eftersträva. När promillegränserna är markant högre till sjöss än på land, lockar det många båtförare att börja spela med hur mycket man ”får” dricka innan man ger sig ut i trafiken – och ett sådant spel är lika destruktivt oberoende av vilket fordon man framför!

Jag föreslår därför att partidagen uppmanar riksdagsledamöterna att arbeta för en sänkning av promillegränserna till sjöss till samma nivå som på land.

Karl af Hällström
Borgå

Partistyrelsens utlåtande:

Motionären är ute i ett aktuellt ärende. En revidering av lagstiftningen på denna punkt kommer sannolikt att bli aktuell inom kort och det ger SFP goda möjligheter att påverka frågan i önskad riktning.

Båtarna blir större och kraftigare och vattenjetarna blir snabbare och kvickare. I händerna på en ovan eller vårdslös förare är de farliga och situationen förvärras flerfalt ifall föraren dessutom är onykter. Men det är inte uteslutande monsterbåtar och vattenjetar som kan ställa till problem. En roderfyllerist kan också med mindre och långsammare båtar orsaka farosituationer åt andra, t.ex. i våra trånga skärgårdsfarleder.

En sänkning av promillegränsen skulle nödvändigtvis inte påverka de kraftigast berusade förarna. Den som är kraftigt berusad bryr sig antagligen inte om ifall gränsen för roderfylla passerades vid 0,5 eller 1 promille. Däremot uppskattar man på polisen att en sänkt promillegräns minskar roderfylleri bland unga personer och bland de svagare berusade roderfylleristerna.

I Sverige kommer man från och med sommaren 2010 att införa en promillegräns på 0,2 promille för båtar som är längre än 10 meter eller som kan köras i en hastighet på över 15 knop. Man har dessutom om promillegräns på 1,0 promille för grovt sjöfylleri.

I statsrådets principbeslut från år 2008 för den inre säkerheten, Ett säkert liv för alla – Program för den inre säkerheten,konstateras att alkoholen är den största enskilda orsaken till olyckor och olycksfall och att ökad fritid ochökad alkoholkonsumtion betyder fler trafikolyckor. För att öka trafiksäkerheten till sjöss så har det ibland föreslagits att man skall införa körkort för båtar som överskrider en viss storlek, hastighet eller en viss motoreffekt. Frågan har varit uppe i delegationen för båtärenden (Veneilyasioiden neuvottelukunta) men det finns inget konkret förslag.

Partistyrelsen föreslår för partidagen att SFP arbetar för

  • att för båtförare införa en differentierad promillegräns enligt liknande system som i Sverige.