Motion 64 – Straff gällande spridning av och tittande på barnpornografi

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiet arbetar för

  • att SFP:s medlemmar i riksdag och regering arbetar för en skärpning av den lagstiftning som skyddar barn mot sexualbrott.
  • att utöka polisens resurser för att förhindra spridning av barnpornografi.

Behandling

Straff gällande spridning av och tittande på barnpornografi

Enligt den finska strafflagen är spridning av pornografisk bild en straffbar handling, och leder till böter eller fängelse i två år (Strafflagen 17 kap. 18 §). Straffskalan för grov spridning av barnpornografisk bild är fängelse i minst fyra månader och högst sex år (SL 18 a §). Även innehav av barnpornografisk bild eller film är straffbart enligt finsk lag, och leder till böter eller fängelse i ett år (SL 19 §). Straffen för dessa brott kan anses vara enhetliga med de övriga nordiska länderna.

Enligt den finska strafflagen är det inte straffbart att titta på eller att befatta sig med barnpornografiska bilder som någon annan innehar. I Norge har man valt att kriminalisera befattande med framställningar av sexuellt utnyttjande av barn. Med stöd av denna bestämmelse kan den norska polisen spärra sidor med barnpornografiskt innehåll. Den norska polisen har framgångsrikt lyckats spärra barnpornografiska sidor och de kan även spara materialet för möjliga framtida åtal. I Finland har polisen rätt upprätthålla och uppdatera en förteckning över webbplatser och internetsidor med barnpornografiskt innehåll. Också teleföretagen har rätt att erbjuda sina tjänster så att de inte kan användas till att få åtkomst till webbplatser med barnpornografi.

För tillfället finns en arbetsgrupp som arbetar kring hur den finländska lagstiftningen ska förändras för att motsvara EU:s konvention för att förhindra sexuellt utnyttjande av barn, som undertecknades av Finland år 2007. En stor fråga är också hur grooming ska förhindras. Till exempel i England är det straffbart att ta kontakt med (främst via nätet) omyndig person med sexuellt utnyttjande i åtanke.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att Svenska folkpartiet genom sina representanter verkar för:

  • att det görsnödvändiga förändringar i lagstiftningen så att polisen får rättigheter att spärra nätsidor med barnpornografiskt innehåll, enligt den norska modellen.
  • att utöka polisens resurser för att förhindra spridning av barnpornografi.

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Carola Sundqvist                                     Agneta Udd-Saarela
Förbundsordförande                               Generalsekreterare

 

Partistyrelsens utlåtande:

Lagen om åtgärder som hindrar spridning av barnpornografi trädde i kraft år 2007. Syftet med lagen är att skydda barn och trygga deras grundläggande rättigheter genom att främja åtgärder som kan användas till att blockera åtkomsten till webbplatser med barnpornografi vilka upprätthålls utomlands. Detta ger polisen i Finland samma möjligheter som i Sverige, Norge och Danmark. Om webbplatser med olagligt material upprätthålls i landet kan polisen stänga sidan och beslagta materialet, men när servern finns utomlands finns det inget den finska polisen direkt kan göra. Därför har man utfärdat möjlighet att blockera tillträde till webbplatser med olagligt material.Lagstiftningen för spridning av barnpornografiskt material är i jämförelse mellan de nordiska länderna strängast i Norge. Där fyller också vårdslöshet rekvisiten för spridning av barnpornografi och det är straffbart att systematiskt titta på barnpornografi.

Den av justitieministeriets utsedda arbetsgruppen har i sitt betänkande från den 4.5.2010 föreslagit att strängare straff ska dömas ut för sexualbrott mot barn och att nya gärningar ska bli straffbara, bland dem beskådande av en sedlighetssårande föreställning med barn. Reformen syftar till att framhäva hur fördömliga sexualbrott som riktar sig mot barn är samt till att förebygga dem. Skyddet för barn ska förbättras genom att mer noggrant än för närvarande kontrollera brottsliga bakgrunder hos personer som arbetar med barn och s.k. grooming skall kriminaliseras.

Partistyrelsen föreslår för partidagen att Svenska folkpartiet arbetar för

  • att SFP:s medlemmar i riksdag och regering arbetar för en skärpning av den lagstiftning som skyddar barn mot sexualbrott.