Motion 11 – NATO – Ja eller nej

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att partiets företrädare verkar för en nödvändig modernisering av vår försvarsmakt.
  • att partiet på alla nivåer medverkar till en öppen, analytisk och fördomsfri debatt om vårt försvars nationella och internationella roll, samt
  • att det också i fortsättningen finns starka grunder att överväga ett finländskt Natomedlemskap

Behandling

Det är mänskligt och därmed förståeligt att mången av dem som tvingades leva en stor del av sitt aktiva liv under VSB-pakten, vill ha upprättelse för upplevd förnedringen genom ett fullt medlemskap i Nato.

På partiets valsida ”Rikare.fi” frågade man väljarna inför riksdagsvalet huruvida de nordiska länderna borde bilda en förbundsstat under Drottning Margarethe II och om de nordiska länderna ska ha ett gemensamt försvar. Frågan om nordiska förbundsstaten gavs också stort utrymme i partiets medlemstidning MED nr 5/2010.

De ovan nämnda frågorna och enskilda uttalanden av tongivande profiler inom partiet, ger vid handen att partiets s.k. inflytelserika håller sig med en dold agenda vars mål är att köksvägen föra in Finland som medlem i Nato. Då det är av största betydelse, att partiets alla medlemmar och sympatisörer har klart för sig var partiet står i Nato-frågan, föreslår jag för SFP:s partidag i Esbo 2011

  • att partidagen – öppet och ärligt – fattar ett etydigt beslut om partiets syn på Finlands medlemskap i den nordatlantiska militäralliansen Nato.

Herbert Walther
Helsingfors

Partistyrelsens utlåtande:

Finlands försvarsmakt står inför stora förändringar. Orsakerna är flera. Under de kommande åren är den offentliga ekonomin ansträngd, och kostnaderna inom alla sektorer av statsförvaltningen kommer att granskas noga. Årskullarna minskar och därmed också antalet värnpliktiga. Vapenteknologin förändras snabbt och ny, nödvändig teknologi kostar allt mera. Hotbilderna förändras och krigföringen har flyttat in till tätorterna. Krigets initialskede kan man idag vinna genom att slå ut motståndarens datasystem. Fred i världen är ett grundvillkor för ett gott liv i Finland, vilket innebär att vårt försvar i växande omfattning kommer att vara med i internationella operationer.

Den försvarsmakt Finland behöver i framtiden ser helt annorlunda ut jämfört med idag. Den nya teknologin blir allt mera avancerad och kräver allt mera sakkunskap. Behovet av en stor militär reserv minskar när hotbilderna är nya, medan behovet av yrkeskunnigt, också långt specialiserat manskap ökar. Behovet av frivilligt försvarsarbete och av ett fungerande civilförsvar blir större, vilket är viktigt också med tanke på andra än militära kriser.

Anskaffningarna blir billigare när de kan göras i samarbete med andra. De nordiska länderna kunde samordna anskaffningarna betydligt mera, men inte ens det är tillräckligt med tanke på kostnaderna. För vår medverkan i internationella operationer måste försvarsmaterielen vara särskilt anpassad. En anpassning till Natos standarder har redan skett och den kommer att öka. Utbildningen av våra specialister sker i växande omfattning i samarbete med andra länder och med Nato. Vårt beroende av Nato är stort och ökar hela tiden.

En öppen, fördomsfri och analytisk debatt om ett finländskt medlemskap i Nato förs inte, men skulle vara mer än välkommen. SFP vill aktivt bidra till en sådan debatt. Fördomar från kalla kriget och en gammal inställning till militära pakter dämpar debatten. Det är ändå värt att minnas att Nato med sin existens hindrade ett kommunistiskt maktövertagande av Västeuropa och därmed också av Finland. Nato skall fortfarande ses som det militära instrumentet i försvar av öppenhet och demokrati, och det är i vårt intresse att det instrumentet är effektivt.

Finlands beroende av omvärlden ökar på alla områden. Det borde vara naturligt att Finland är medlem i alla de internationella organisationer, där beslut fattas som berör oss, vår välfärd och vår säkerhet. Så länge vi står utanför Nato är vårt beroende av organisationen betydligt större än vårt inflytande i den.

Ifall ett fullvärdigt medlemskap aktualiseras behövs ett omfattande politiskt samförstånd och en förankring i folkviljan.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter

  • att partiets företrädare verkar för en nödvändig modernisering av vår försvarsmakt,
  • att partiet på alla nivåer medverkar till en öppen, analytisk och fördomsfri debatt om vårt försvar och av dess roll både nationellt och internationellt, samt att
  • att det också i fortsättningen finns starka grunder att överväga ett finländskt Natomedlemskap