Motion 13 – Jämställdhetsarbete inom försvarsmakten och fredsbevarandet

Beslut

Partidagen beslöt att SFP:s företrädare verkar för:

  • att unga kvinnor och män i samband med elevhandledningen i grundläggande utbildningens nionde klass informeras om möjligheten att göra värnplikt.
  • att försvarsmakten skall göras uppmärksam på att eftersom det finns ett ökat behov av kvinnliga fredsbevarare bör informationen till unga kvinnor märkbart förbättras.
  • att det skall göras nödvändiga förändringar i lagstiftningen som gör det möjligt för kvinnor att få läkargranskningen i samband med ansökan om frivillig militärtjänstgöring ersatt av försvarsmakten.

Behandling

Finland beskrivs ofta som en föregångare inom jämställdhetsarbetet men inom försvarsmakten och fredsbevarandet finns ännu mycket att förbättra.

Finland deltar i internationell krishantering och har år 2000 förbundit sig till FN:s resolution 1325 som betonar vikten av att främja kvinnors deltagande i fredsprocesser. Resolutionen konstaterar att kvinnor och män drabbas olika av konflikter. På grund av detta och på grund av kulturella skillnader finns det uppgifter som inte lämpar sig för manliga soldater. Därför är det viktigt att i större utsträckning rekrytera kvinnliga fredsbevarare.

Rekrytering av kvinnliga fredsbevarare går hand i hand med rekrytering av kvinnor för frivillig militärtjänst. För 15 år sedan blev det möjligt för kvinnor att genomföra frivillig militärtjänst och till en början var intresset stort. De senaste åren har antalet kvinnliga frivilliga dock sjunkit till cirka en procent av beväringarna. I Sverige och Norge har motsvarande siffror varit betydligt högre. För att utöka antalet kvinnliga fredsbevarare är det av största vikt att marknadsföringen av den frivilliga militärtjänstgöringen för kvinnor effektiveras.

Försvarsmakten betonar att militärtjänsten för kvinnor genomförs med så få specialarrangemang som möjligt och att manliga och kvinnliga beväringar får samma utbildning oberoende av kön. Enligt samma princip bör kvinnliga frivilliga behandlas jämlikt redan i ansökningsskedet. Därför bör den obligatoriska hälsoundersökningen för blivande beväringar göras avgiftsfri även för kvinnor.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Svenska Kvinnoförbundet på att Svenska folkpartiet verkar för:

  • att försvarsmakten informerar unga kvinnor i samband med elevhandledningen i grundskolans nionde klass om möjligheten att göra värnplikt.
  • att försvarsmakten görs uppmärksam på att eftersom det finns ett ökat behov av kvinnliga fredsbevarare bör informationen till unga kvinnor märkbart förbättras.
  • att det görs nödvändiga förändringar i lagstiftningen som gör det möjligt för kvinnor att få läkargranskningen i samband med ansökan om frivillig militärtjänstgöring ersatt av försvarsmakten.

Svenska Kvinnoförbundet r.f.
Carola Sundqvist Agneta Udd-Saarela
Förbundsordförande Generalsekreterare

Partistyrelsens utlåtande:

Finland beskrivs ofta som en föregångare inom jämställdhetsarbetet men inom försvarsmakten och fredsbevarandet finns ännu mycket att förbättra.

Finland deltar i internationell krishantering och har år 2000 förbundit sig till FN:s resolution 1325 som betonar vikten av att främja kvinnors deltagande i fredsprocesser. Resolutionen konstaterar att kvinnor och män drabbas olika av konflikter. På grund av detta och på grund av kulturella skillnader finns det uppgifter som inte lämpar sig för manliga soldater. Därför är det viktigt att i större utsträckning rekrytera kvinnliga fredsbevarare.

Rekrytering av kvinnliga fredsbevarare går hand i hand med rekrytering av kvinnor för frivillig militärtjänst. För 15 år sedan blev det möjligt för kvinnor att genomföra frivillig militärtjänst och till en början var intresset stort. De senaste åren har antalet kvinnliga frivilliga dock sjunkit till cirka en procent av beväringarna. I Sverige och Norge har motsvarande siffror varit betydligt högre. För att utöka antalet kvinnliga fredsbevarare är det av största vikt att marknadsföringen av den frivilliga militärtjänstgöringen för kvinnor effektiveras.

Försvarsmakten betonar att militärtjänsten för kvinnor genomförs med så få specialarrangemang som möjligt och att manliga och kvinnliga beväringar får samma utbildning oberoende av kön. Enligt samma princip bör kvinnliga frivilliga behandlas jämlikt redan i ansökningsskedet. Därför bör den obligatoriska hälsoundersökningen för blivande beväringar göras avgiftsfri även för kvinnor.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter att SFP:s företrädare verkar för:

  • att försvarsmakten skall informerar unga kvinnor i samband med elevhandledningen i grundläggande utbildningens nionde klass om möjligheten att göra värnplikt.
  • att försvarsmakten skall göras uppmärksam på att eftersom det finns ett ökat behov av kvinnliga fredsbevarare bör informationen till unga kvinnor märkbart förbättras.
  • att det skall göras nödvändiga förändringar i lagstiftningen som gör det möjligt för kvinnor att få läkargranskningen i samband med ansökan om frivillig militärtjänstgöring ersatt av försvarsmakten.