Motion 28 – Kostnadsfria praktikplatser för studerande vid yrkeshögskolorna

Beslut

Partidagen beslöt att SFP skall arbeta för:

  • att yrkeshögskolorna också i fortsättningen ordnar den till utbildningen hörande obligatoriska praktiken kostnadsfritt

Behandling

I varje utbildningsprogram inom yrkeshögskolor utgör praktikperioderna en väsentlig del av utbildningen. Praktiken syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper i arbetsmiljö, arbetsuppgifter och teknologi inom sitt utbildningsområde. Praktiken är totalt minst 20 veckor lång (minst 30 studiepoäng). Studerande får genom praktiken möjlighet att omvandla teori till praktik, insikter i sin kommande yrkesroll samt kontakter till arbetslivet.

I dagsläget är principen om finansieringen av praktikplatsen ojämlik. Beroende på utbildningsprogram har yrkeshögskolan en överenskommelse med praktikplatsen och betalar en summa för att få skicka studerande till praktikplatsen. Det finns dock fall då studerande själva tvingats stå för kostnader som uppkommit i samband med den obligatoriska praktiken, om du studerar på ”fel” utbildningsprogram. Kostnader som studerande har varit tvungna att stå för är bl.a. pendlande, utrustning och dubbel hyra.

En del studerande lyckas förhandla fram eller erbjuds en praktiklön, men det är i sista hand arbetsgivaren som besluter om en praktiklön. Den som studerar t.ex. teckenspråk får enligt lagen inte ta betalt för sina tjänster innan han/hon har ett certifikat medan någon som studerar företagsekonomi kan få provision på allt denne lyckas sälja under praktiktiden. SU och LSK ställer sig frågande till denna princip som möjliggör för en del studerande, beroende på utbildningsprogram, att få skälig ersättning medan andra hamnar att betala oskäligt mycket för sina studiepoäng. Vi anser att yrkeshögskolorna inte ska uppmuntra till ett system som leder till ökade inkomstklyftor. Praktik ska inte medföra kostnader för den studerande.

I den kommande regeringsperioden kommer detta att bli ännu mer aktuellt när yrkeshögskolornas finansiering ska ses över. Därmed är det också på tiden att ställa krav på yrkeshögskolorna gällande praktikplatserna. I detta ärende har Undervisnings- och kulturministeriet en central roll för att se till att praktikplatserna skall vara kostnadsfria för studerande. SU och LSK förespråkar en avgiftsfri utbildning och därmed är det ytterst viktigt att studerande skall ha en jämlik möjlighet till en kostnadsfri obligatorisk praktik.

Svensk Ungdom och Liberala Studerande LSK anser därför att Svenska folkpartiet ska arbeta för:

  • att Undervisnings- och kulturministeriet ställer krav på yrkeshögskolorna så att de säkrar kostnadsfria praktikplatser för sina studerande
  • att praktiken värdesätts likvärdigt utbildningsprogrammen emellan

Partistyrelsens utlåtande:

Arbetslivspraktiken är en väsentlig del av varje utbildningsprogram på yrkeshögskolenivå. Praktiken är obligatorisk, vanligen 30 studiepoäng vilket motsvarar ett halvt års studier. Den sammanlagda praktikperioden kan vara betydligt längre, vilket den är till exempel inom hälsovårdsbranschen.

Praktiken är väldigt viktig del inom utbildningen eftersom den ofta ger den studerande fördjupade kunskaper i arbetsmiljö, arbetsuppgifter och teknologi inom sitt utbildningsområde. För att den studerande ska orientera sig i de centrala praktiska arbetsuppgifter inom yrket kan den studerande tillämpa sina kunskaper och färdigheter konkret i arbetslivet. Det vill säga att tillämpa sin kunskap både i teori och i praktik. Detta för att praktikperioderna ska ha en motiverande effekt så att den studerande ska fullfölja sina studier.

Samtidigt skapar den studerande kontakter till arbetslivet vilket kan mynna ut i ett kommande arbetsförhållande.

Det väsentliga med praktikperioden är att den är målinriktad och handledd. Den studerande skall således känna sig välkommen till den plats där praktiken utförs. Under de senaste åren har flera projekt ordnats för att utveckla praktikperioderna inom yrkeshögskolevärlden. Det finns också generella rekommendationer på hur inlärning på en arbetsplats skall ske.

En lyckad praktik sker i växelverkan mellan den studerande, utbildningsarrangören och arbetsplatsen där praktikanten utför sin obligatoriska praktikperiod. Det är viktigt att arbetslivet inom alla sektorer värdesätter praktikanterna och ser nyttan av att möjliga kommande arbetstagare utför sin praktik där.

Utbildningspartiet SFP värnar om att alla finländare skall få en kvalitativ och jämlik utbildning. Sådan lagstiftning som missgynnar en ojämlik utbildning, bland annat under praktikperioder, bör utredas. SFP förespråkar avgiftsfri undervisning på alla stadier. Yrkeshögskoleutbildningarna som leder till en examen är avgiftsfria i Finland. Den obligatoriska praktiken är också avgiftsfri.

Tilläggskostnaderna som uppstår i samband med studierna, till exempel boende och resor, hör inte till den avgiftsfria delen av utbildningen. Den obligatoriska praktiken är en del av utbildningen och tilläggskostnader som resor och boende ingår inte i den avgiftsfria delen av utbildningen. Den studerande har rätt till studiestöd också under praktikperioden eftersom det hör till studierna. SFP har tydligt signalerat att de vill binda studiestödet och på det sättet förbättra studerandens levnadsvillkor.

Arbetsmarknaden fungerar olika beroende på vilken bransch det handlar om. Det här medför att det också finns skillnader gällande kutymerna för praktikperioder mellan olika utbildningslinjer. Inom social- och hälsovårdssektorn får inte studerandena lön för sina praktikperioder. Inom den sektorn har yrkeshögskolorna tvingats betala för att sjukskötarstuderanden får göra sina praktikperioder på sjukhus och hälsocentraler. Inom teknik- och handelsbranschen är kutymen en annan. Där utför studerande i regel sin praktik i företag, t.ex. som sommarjobb, vilket gjort att de samtidigt fått lön för sin praktik. Det handlar alltså delvis om en arbetsmarknadsfråga.

Studentorganisationernas ståndpunkt till att studeranden fått lön under sina praktikperioder har växlat under åren. Ibland har organisationerna arbetat för att alla praktikperioder som leder till en examen borde vara oavlönat. Det här motsatte sig en stor del av yrkeshögskolestuderandena. Studentorganisationen SAMOK, som är yrkeshögskolestuderandens intresseorganisation, har inte varit aktiv i den här frågan på senare tid.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter att Svenska folkpartiet arbetar för

  • att yrkeshögskolorna också i fortsättningen ordnar den till utbildningen hörande obligatoriska praktiken kostnadsfritt.