Motion 30 – om integrationsåtgärder och språkundervisning för invandrare

Beslut

Partidagen beslöt att SFP skall arbeta för:

  • att den nya integrationslagen verkställs fullt ut för en förbättrad och försnabbad integration
  • att de bästa nya modellerna i försöket ”Delaktig i Finland” efter projektperioden blir en permanent del av integrationen i Finland

Behandling

Den ökande invandringen och mångkulturalitet speciellt i de större städerna ställer krav på samhället. Det ligger i allas intresse att motverka kulturell segregering och marginalisering av minoriteter. En ökad integrering av människor från andra länder och kulturer i det finska samhället förbättrar välmåendet, gör mångkulturalitet mera synligt och framförallt är det viktigt för att garantera samhällsro i framtiden.

I praktiken kräver integration språkkunskaper; möjligheterna att studera eller jobba är praktiskt taget obefintliga utan kunskaper i de inhemska språken. I dagens läge finns det stora skillnader kommuner emellan hur integrationsåtgärder tillämpas och förverkligas. Lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande innefattar åtgärder som kommunen kan ordna bl.a.

– introduktion i samhället och samhällslivet
– undervisning i finska eller svenska och språkgruppens kultur
– åtgärder jämställbara med arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och arbetskraftsåtgärder
– undervisning i läs- och skrivkunnighet samt undervisning som kompletterar den grundläggande utbildningen,

Praktisk erfarenhet av integrationspolitiska åtgärder i Åbo har påvisat stora brister speciellt i hur språkundervisningen anordnas. Undervisningen har hittills anordnats av olika aktörer, koordineringen har varit bristfällig och nivån på undervisningen i många fall olämplig för deltagarna.

Inrikesministeriets ”Osallisena Suomessa”-projekt 2011-2013 (som även får finansiering av Svenska Kulturfonden) har tilldelat medel till 10 kommuner för att förbättra integrationsåtgärder (bl.a. huvudstadsregionen, Raseborg, Kust-Österbotten, Åbo och Tammerfors). I Åbo används en del av finansieringen till att utveckla s.k. ”Testori”-verksamhet, vars målsättning är att testa nivån på individens språkkunskaper för att kunna skräddarsy en språkundervisning som bäst lämpar sig till just denna individ.

Undertecknade anser att en bedömning av invandrarens språkförmåga är en förutsättning för ändamålsenlig språkundervisning, och att en dylik service borde garanteras i ett längre perspektiv. Om verksamheten enbart baserar sig på projektfinansiering finns det en risk för att den inte fortsätter efter projektperioden.

Språkkunskaper utgör en grund för samhällelig integration. Förbättrad och effektiverad språkundervisning kan leda till snabbare integrering och ekonomiska inbesparingar i samband med minskad arbetslöshet, men även till en minskad segregering, ökad kontakt mellan folkgrupper och en minskning i de främlingsfientliga trenderna som i dagens läge verkar vara på ytan i Finland.

Undertecknade yrkar därför

  • att SFP fäster mera uppmärksamhet på att synliggöra behoven på lämplig och anpassad språkundervisning (finska eller svenska) för invandrare.

Mira Karrasch, SFP i Åbo Kjell Wennström, SFP i Åbo
Lillemor Wennerström, SKvF i Åbo

Partistyrelsens utlåtande:

Den 1.9 2011 träder en ny lag om främjande av integration i kraft i Finland. Lagen är resultatet av ett enträget arbete av SFPs minister Astrid Thors. Den nya lagen kommer till skillnad från sin företrädare att gälla för alla invandrare i Finland. I och med den nya lagen kommer alla invandrare att få ett informationspaket direkt vid flytten till Finland. För att försnabba integrationen lägger lagen speciell vikt vid de inledande skedena av integrationen. Andra tyngdpunktsområden i lagen är kvinnor och ungdomar. Det kommer nu an på förvaltningen att ta i bruk alla de medel som den nya lagen för med sig för att se till att integrationen försnabbas och förbättras.

Till lagen hör ett förvaltningsförsök vid namn ”Delaktig i Finland”, som också lyfts fram av motionären. Iden i försöket är att i vissa kommuner göra försök med förbättrade, fördjupade och försnabbade integrationsåtgärder, speciellt på språkundervisningens område. Ett glädjande stort antal tvåspråkiga kommuner ansökte om att få komma med i försöket och flera fyllde kriterierna och togs med. Tack vare detta finns det inom ramen för försöket möjlighet att bättre koordinera integrationsutbildningen, inte bara inom städerna och kommunerna som är med, utan också mellan de deltagande kommunerna. Speciellt viktigt är detta på finlandssvenskt håll, där integrationsutbildningen hittills inte har varit koordinerad på någon bredare front.

Avsikten med försöket ”Delaktig i Finland” är uttryckligen att vara ett försök som leder till permanenta ändringar i integrationen i Finland. Det pågår just nu som ett försök i tre år. Därefter kan de lyckade projekten tas som modell och användas i hela landet.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter att SFP ska verka för

  • att den nya integrationslagen verkställs fullt ut för en förbättrad och försnabbad integration
  • att de bästa nya modellerna i försöket ”Delaktig i Finland” efter projektperioden blir en permanent del av integrationen i Finland