Motion 4 – Två- eller flerspråkighet i befolkningsregistret

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att Svenska folkpartiet arbetar för att stöda tvåspråkigheten i landet genom information och upplysning och genom att verka för att öka intresset för att registrera sig som svenskspråkig. Vidare arbetar partiet för den tvåspråkiga befolkningens möjligheter att utveckla sin tvåspråkiga identitet, samt fungerar som en samlande faktor för alla de som värnar om ett tvåspråkigt Finland.

Behandling

Två- och flerspråkigheten breder ut sig i vårt land. Det är ett fenomen som inte alltid har varit en självklarhet trots att förutsättningarna alltid har funnits. Särskilt då det gäller våra två nationalspråk har man i olika etapper ifrågasatt huruvida det är av godo eller av ondo att anamma två språk redan från barndomen. Det har funnits tider då man har ansett att tvåspråkighet leder till så kallad halvspråkighet, vilket i praktiken innebär att man inte behärskar vare sig det ena eller det andra språket tillfredsställande. Idag är man dock tämligen överens om att barn mycket väl kan uppmuntras att bli tvåspråkiga och att detta till och med kan anses vara en god bas att stå på för vidare utveckling av andra språkkunskaper. Tvåspråkighet kommer, trots mångas uppfattning, inte gratis. Det kräver målmedvetet arbete, framför allt från föräldrarnas sida men också från samhället som glädjande nog har börjat uppmärksamma detta. Konsekvens torde vara ett av de viktigaste orden när vi uppfostrar och skolar våra barn till att bli tvåspråkiga medborgare. Konsekvens, som begrepp, innefattar mycket mer än föräldrarnas strävan att inte blanda ihop språken. Staten och kommunerna har en viktig roll i den här utvecklingen, inte minst då det gäller att skapa och upprätthålla förutsättningar i utbildningen både på grundskole- och högre utbildningsnivåer.

Men för att vi över huvudtaget skall komma framåt i ovanstående så bör staten på en officiell nivå erkänna själva begreppet tvåspråkighet. Det är speciellt viktigt att rekognosera ”gråzonen” i samband med prognostisering av servicebehovet på de två nationalspråken. Som läget är nu tvingas föräldrar, då deras barn föds, besluta vilket språk som blir barnets officiella och registrerade. Ett sådant ställningstagande kan orsaka slitningar inom en familj. Detta även om man redan har bestämt att barnet i praktiken skall lära sig båda föräldrarnas och/eller ett utomstående språk.

Finland är ett ledande land då det gäller IT-teknologi. Vi undertecknade har svårt att förstå att man i dagens läge enbart kan välja ett språk då man registreras vid födseln. Detsamma gäller då man senare i livet väljer att registrera om sig på grund av att ens språkliga identitet inte överensstämmer med den officiella. Den språkliga identiteten för två- eller flerspråkiga medborgare kommer aldrig att överensstämma med den officiella så länge vi har dagens system.

Vi vill därför

  • att Sfp arbetar för att man i befolkningsregistret skall kunna registrera sig som två- eller flerspråkig samt att man skall kunna definiera vilka språk denna två- eller flerspråkighet innefattar.

SFP i Stor-Alberga
Katarina Hellsten-Palomäki
Eeva Hæggström
Markus Söderman

Partistyrelsens utlåtande

Motionärerna tar upp en fråga som återkommit med jämna mellanrum under de senaste åren. Senast behandlade SFP:s partidag en liknande motion år 2008. Före det diskuterades frågan i samband med beredningen av språklagen som trädde i kraft år 2004.

Partistyrelsen instämmer med motionärerna i deras resonemang kring barn och tvåspråkighet och konstaterar att två- och flerspråkighet är en stor tillgång både för barn och vuxna. Partistyrelsen uttalar också förståelse för att de genuint tvåspråkiga som anser sig ha en stark förankring i både det svenska och finska språket och de respektive kulturmiljöerna, på individnivå kan uppleva det tilltalande med en möjlighet att också officiellt registrera sig som tvåspråkiga.

Partistyrelsen framhåller trots det att modellen med flerspråksregistrering är förknippad med flera problemställningar som i ett längre perspektiv kan ha negativa inverkningar för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Inte minst på grund av att en sådan möjlighet riskerar att motverka sitt syfte, eftersom det skapas en grupp människor med en juridiskt sett diffus språklig ställning.

En registrering som tvåspråkig innebär också en signal om att man klarar sig gott på majoritetsspråket och därmed inte har behov av exempelvis svenskspråkig myndighetsservice. I ett läge där myndigheterna redan nu har stora problem med att erbjuda lagstadgad servicenivå vad gäller nationalspråken, kan det här leda till att servicenivån minskar ytterligare, eftersom det entydiga behovet av svenskspråkiga myndighetstjänster minskar.

Ett ytterligare problem uppstår i samband med den allmänna samhällsplaneringen, exempelvis när det gäller dagvård och skola. En frångång av den nuvarande praxisen, att språket är antingen finska eller svenska, innebär att det blir svårt att uppskatta behovet och planera för svenskspråkig dagvård och skola och annan samhällsservice. Motionärerna anför prognostisering av servicebehovet som ett argument för en flerspråksregistrering. Partistyrelsen anser att den ”gråzon” som motionärerna hänvisar till, uppstår i officiell mening först ifall man går in för ett system med flerspråksregistrering. Det är just denna gråzon som skulle utgöra en grupp människor med juridiskt diffus språklig ställning.

Vidare skulle en flerspråkig registrering också ha återverkningar för kommunernas språkliga status. Enligt språklagen bestäms huruvida en kommun är enspråkig eller tvåspråkig utgående från procenten svensk- och finskspråkiga invånare. En andra, eller tredje registreringsmöjlighet skulle utan tvekan leda till definitionssvårigheter och oklarheter när det gäller att konstatera en kommuns språkliga status. Vilket i sin tur kan ha konsekvenser för invånarnas serviceutbud. Den språkliga registreringen i sin nuvarande form fyller enligt partistyrelsens åsikt sin funktion.

Partistyrelsen omfattar motionärernas budskap om en ökad förståelse för de tvåspråkiga medborgarnas situation. SFP stöder det tvåspråkiga samhället och anser att en stark tvåspråkighet också stöder en stark svenskhet i Finland. Ytterligare anser partistyrelsen att det svenska i Finland stöds bättre av att fler personer registrerar sig som svenskspråkiga, framom att skapa en kategori människor med juridiskt sett diffus språklig ställning.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter:

  • att Svenska folkpartiet arbetar för att stöda tvåspråkigheten i landet genom information och upplysning och genom att verka för att öka intresset för att registrera sig som svenskspråkig. Vidare arbetar partiet för den tvåspråkiga befolkningens möjligheter att utveckla sin tvåspråkiga identitet, samt fungerar som en samlande faktor för alla de som värnar om ett tvåspråkigt Finland.