Motion 19 – Om kriminalisering av planerande av (fler) grova brott

Beslut

Partidagen beslöt att SFP:s representanter i regeringen arbetar för:

  • att SFP, i enlighet med kommande regeringsproposition, arbetar för en kriminalisering av planeringen av grova brott.

Behandling

I samband med de större rån av bankförsändelser som uppdagats i landet har det framgått att det i lagstiftningen finns en lucka på grund av att planeringen av grova brott inte har kriminaliserats och polisen sålunda inte kan ingripa innan det grova brottet inletts. Domstolar kan inte heller fälla personer som planerat men inte hunnit genomföra brottet såvida det inte kan bevisas att redan planen utgör en fara för allmänheten. Sådana grova brott som särskilt kan komma ifråga är rån, terrordåd, mord och åsamkande av betydande ekonomisk förlust.

Då steget mellan plan och brott i vissa situationer kan vara så litet att det inte finns möjlighet för polisen att förhindra brottet trots att de fått information om planerna skulle det vara till fördel om också planeringen av grova brott skulle kriminaliseras. Som indikation på sådan planering kan vara att personen vidtagit åtgärder som möjliggör brottet. Sådana åtgärder kan vara anskaffande av vapen och redskap, anskaffande av hemlig eller privat information, uppgörande av tidtabeller och andra motsvarande skriftliga noteringar eller muntliga överenskommelser som kan bevisas.

SFP i Stor-Alberga föreslår

  • att partiet besluter arbeta för en kriminalisering av planeringen av grova brott.

Esbo 26.3.2012
Martin Gripenberg
samt Katarina Hellsten-Palomäki och Stig Kankkonen
SFP i Stor-Alberga

Partistyrelsens svar

Regeringsprogrammet för Jyrki Katainens regering innehåller en skrivelse enligt vilken förberedelse till de grövsta brotten skall kriminaliseras. I enlighet med detta tillsatte justitieministeriet den 3.10.2011 en arbetsgrupp för att utarbeta ett utkast till en regeringsproposition. Med allvarliga brott avsågs enligt arbetsgruppens ursprungliga uppdrag brott mot liv och grovt rån. Arbetsgruppen skulle dessutom bedöma om det är motiverat att även förberedelse till grov misshandel ska vara straffbar. Under arbetsgruppens arbete visade det sig att det också finns behov av att kriminalisera förberedelse till tagande av gisslan.

Arbetsgruppen som leddes av lagstiftningsrådet Matti Marttunen överlämnade sitt förslag till justitieminister Anna-Maja Henriksson den 29.3.2012. Under sitt arbete hörde arbetsgruppen professorerna Dan Frände, Jussi Tapani och Matti Tolvanen samt docent Mikko Vuorenpää.

Arbetsgruppen föreslår att det till strafflagen fogas bestämmelser om straffbarhet för förberedelse till vissa av de grövsta brotten. Enligt förslaget kriminaliseras förberedelse till brotten mot liv, grov misshandel, tagande av gisslan och grovt rån, inbegripet avtal om begående av dessa brott. Regleringen av de enskilda brottsrekvisiten ska vara så noggrant avgränsad som möjligt, så som den straffrättsliga legalitetsprincipen förutsätter. Det föreslås även att lagen om rättegång i brottmål ändras så att man tryggar rättigheterna för dem som fallit offer för ett förberedelsebrott. Dessutom föreslås att tvångsmedelslagstiftningen ändras så att polisen har de medel den behöver för att undersöka förberedelsebrotten i fråga.

Arbetsgruppens förslag har formen av en färdig regeringsproposition, och den har varit på en omfattande utlåtanderunda. Justitieminister Anna-Maja Henriksson har meddelat att hon har för avsikt att i statsrådet föredra ärendet gällande regeringspropositionens överlämnande till riksdagen innan riksdagens vårsession avslutas.

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • att SFP, i enlighet med kommande regeringsproposition, arbetar för en kriminalisering av planeringen av grova brott.