Motion 22 – Lotterilagens tolkning

Beslut

Partidagen beslöt att SFP:s representanter i riksdag och regering arbetar för

  • att lotterilagen ses över och tolkningen förtydligas så att det skall vara möjligt att ordna små snabblotterier med en omsättning på några tusen euro också på öppna tillställningar såsom marknader, basarer, karnevaler och dylika öppna tillställningar utan särskilda tillstånd från polismyndigheten.

 

Behandling

Finland är de många föreningarnas land. Många föreningar har inkomster på några hundra euron per år och försöker dryga ut kassan med lotterier och försäljningar på marknader och basarer. Så försöker också Sfp:s lokalavdelning i Närpes.

I samband med att polisdistrikten sammanslagits och förstorats har vi drabbats av att myndighetspersoner har en tendens att vara strängare med att bevilja olika tillstånd ju längre bort de är placerade.

Så tolkas lotterilagen numera så att det inte längre är möjligt att ordna s.k. snabblotterier där vinsten delas ut genast till vinnaren på öppna tillställningar där folk kommer och går.

Om en förening numera vill ordna ett lotteri på Tomatkarnevalen i Närpes krävs minst tre besök på polisinrättningen, en massa blanketter som skall fyllas i, och omkostnader som beskattar intäkterna från lottförsäljningen. Dessutom får den som köper lotter inte sin vinst genast utan först efter att lotteriet är avslutat och vinstdragningen förrättats på polisinrättningen. Den utökade byråkratin har gjort att de flesta föreningar tvingats avstå från att ordna lotterier i samband med denna tillställning. Uppskattningsvis går föreningarna i Närpes nu miste om inkomster på ca. 4000 € under Tomatkarnevalen jämfört med tidigare när snabblotterierna var tillåtna. Det kan påpekas att det är samma lag som tolkas olika av olika personer.

Tomatkarnevalen är en lokal tillställning, men troligen drabbas föreningar på andra orter på samma sätt av uteblivna inkomster p.g.a. en sträng tolkning av lagen. Rimligtvis borde man uppmuntra människor som ger av sin fritid och många gånger också satsar egna pengar för att hålla igång ideella föreningar, i stället för att på olika sätt försvåra för föreningarna att finansiera verksamheten. Vi har påtalat den som vi tycker, onödiga byråkratin i detta fall, ett flertal gånger utan resultat.

Sfp:s lokalavdelning i Närpes uppmanar därför partiets ministrar att arbeta för

  • Att: Lotterilagen ses över och tolkningen förtydligas så att det skall vara möjligt att ordna små snabblotterier med en omsättning på några tusen euro på öppna tillställningar utan särskilda tillstånd från polismyndigheten.

Närpes den 5 mars 2012
Sfp:s lokalavdelning i Närpes

Partistyrelsens svar:

Tillstånd att ordna ett varulotteri kan beviljas bara om det ordnas i syfte att skaffa medel som skall användas för att främja allmännyttig verksamhet. Det får inte vara uppenbart oändamålsenligt med hänsyn till allmänt intresse att lotteriet ordnas. Tillståndsmyndigheten får inte ha befogat skäl att misstänka att sökanden handlar i strid med bestämmelserna om lotteriverksamhet.

Vinsternas sammanlagda värde skall vara minst 35 procent av lotternas sammanlagda försäljningspris och den minsta vinstens värde skall vara samma som priset på en lott. Om den som ansöker om lotteritillstånd inte har betalat lotteriskatt i tid eller inte har lämnat redovisning, skall nytt tillstånd inte beviljas förrän skatteresten har betalats och redovisningen inlämnats till myndigheterna.

En sammanslutning eller stiftelse får enligt lotterilagen utan tillstånd ordna varulotterier där lotternas sammanlagda försäljningspris är högst 2 000 euro och där försäljningen av lotterna och utdelningen av vinsterna sker vid samma tillställning (mindre lotterier).

Sålunda möjliggör gällande lagstiftning motionärens yrkande att utan tillstånd få ordna små snabblotterier med omsättning på ett par tusen euro.

Tillstånd till varulotterier som omfattar ett större område än distriktet för en polisinrättning meddelas och återkallas av Polisstyrelsen. Problematiskt är att tolkningarna av gällande lagstiftning kan variera mellan olika distrikt.

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • Att lotterilagen ska tillämpas lika i hela landet