Motion 8 – Sexuell läggning och könsidentitet grund för asyl

Beslut

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • Att SFP:s representanter i riksdag och regering åläggs verka för att Migrationsverket har tillgång till aktuell och relevant information om förföljelse p.g.a. av sexuell läggningoch könsidentitet
  • att könsidentitet uttryckligen bör fogas till utlänningslagen som en skyddsgrund

Behandling

Sexuell läggning och könsidentitet grund för asyl

I många länder i världen är homosexualitet, bisexualitet och transpersonlighet kriminaliserat. Människor förföljs och döms till fängelsestraff eller till och med döden på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Av de nordiska länderna upptar Finland, Island och Sverige sexuell läggning som ett skäl för att få asyl men bara på Island är också könsidentitet ett skäl för asyl.

Trots att sexuell läggning enligt lagstiftningen är en tillräcklig grund för asyl finns det ändå i praktiken många hinder för en hbtq-person (homo- eller bisexuell och/eller trans- eller queerperson) att få asyl i de nordiska länderna, även i Finland.

Enligt en undersökning från Nederländerna har Finland återvänt tio asylsökande till länder där de risker- ar hårda straff på grund av sin sexuella läggning. Migrationsverket har upprepade gånger hänvisat till det s.k. “försiktighetskravet”, enligt vilket en hbtq-person själv kan minimera risken att utsättas för förföljelse eller fängelsestraff på grund av sin sexuella läggning genom att dölja sin läggning och genom att vidta försiktighet då det kommer till att ge uttryck för sin sexualitet. Med andra ord uppmuntras personer att “stanna i skåpet” i sitt hemland istället för att beviljas asyl i Finland.

Ett tydligt exempel på detta är ett citat från ett nekande asylbeslut från år 2010:
“Homoseksualisuus on Afganistanissa yleistä, mutta julkisesti sitä ei voi tuoda esille. Jos asiasta vaikenee, siitä ei maatiedon valossa koidu kohtuuttomia vaikeuksia.”
Maahanmuuttovirasto 1.11.2010, Dnro 3744/0512/2010.
Finland har godkänt internationella konventioner om mänskliga rättigheter, och i vår grundlag nämns att en utlänning inte får utvisas, utlämnas eller återsändas, om han eller hon till följd därav riskerar dödsstraff, tortyr eller någon annan behandling som kränker människovärdet. Den 27 oktober 2011 beslutade Europaparlamentet om ett nytt direktiv som kräver att medlemsländerna
i sin nationella lagstiftning och i sina förordningar lägger till könsrelaterade aspekter inklusive kön-

sidentitet som ett explicit skäl för att bevilja en person asyl.
Alla individers människovärde är lika mycket värt, ingen ska straffas för sin sexuella läggning. En asylsö-

kandes sexuella läggning ska inte heller leda till en mera skeptisk behandling av migrationsverket. Därför poängterar SU också vikten av fortbildning av personalen.

Svensk Ungdom anser att Svenska folkpartiet ska arbeta för: att migrationsverket slutar tillämpa försiktighetskravet

att Finland även i praktiken beviljar asyl på grund av sexuell läggningatt Finland lägger till könsidentitet som en grund för asyl
att personer som jobbar med asylsökande får fortbildning inom området

Fredrika Åkerö
Förbundsordförande

Silja Borgarsdóttir Sandelin
Förbundssekreterare

Partistyrelsens svar:

Motionärerna pekar på en fråga som varit ett problem i många europeiska länder och som därför också han- dlagts i Europeiska människorättsdomstolen. Det är vidare sant att Migrationsverkets linje i många fall varit att en person ej beviljas asyl eller någon annan form av skydd när sexuell läggning framlagts som asylgrund.

Rättsläget har dock ändrats genom HFD:s beslut i början av detta år HFD 2012:1 ( DNr 1750/1/2011) genom vilket domstolen under president Hallbergs ledning återförvisat till Migrationsverket ett ärende som gällde beviljande av asyl åt en homosexuell person från Iran.

Efter detta beslut har Migrationsverkets linje enligt uppgift också ändrats och flere personer har p.g.a. sexuell läggning beviljats skydd.

HFD:s avgörande är på många sätt intressant:

1. stor vikt fästs vid FN:s flyktingkommissariat, UNHCR:s senaste s.k. Guidelines om hur sexuell orien- tering och könsidentitet skall beaktas i asylprocessen.

2. domstolen argumenterar tydligt för att sexuell orientering är en sådan egenskap som enligt gällande

utlänningslag kan vara skyddsgrund
3. asylrätten eller annan form av skydd har en särskild funktion när ursprungslandets rättsordning inte

kan ge det skydd som internationella regler förutsätter
4. Vid beaktande av den faktiska människorättssituationen har HFD också beaktat och noterat rapporter

till, och ställningstaganden gjorda vid, FN:s människorättsråd, t.ex. rapporten om Iran 2.11.2011, i vilken ställningen för bl.a. homosexuella berörs. Detta ställningstagande bör också tolkas så att asyl eller skydd inte förutsätter att viss sexuell läggning ska vara kriminaliserad i ursprungslandet ifråga.

5. Motionären hänvisar också till att Migrationsverket i sin tidigare praxis undanröjt asylgrunden genom att hävda att personer kan undgå förföljelse genom att ”vara försiktig”, s.k. försiktighetskravet. HFD godkänner ej denna argumentering och förutsätter i stället att en bedömning skall göras om hur personen i framtiden kommer att bete sig i sitt privatliv och offentlig i olika situationer, och hur myndigheterna kommer att förhålla sig till honom/henne.

Motionärerna pekar också på att det s.k. definitionsdirektivet ändrats genom 2011, genom direktiv 2011/95/EU(kommissionens ursprungliga förslag KOM 2009/0551). Både i kommissionens ursprungliga förslag och i det godkända förslaget framhålls att som tillhörighet till viss grupp, som kan medföra välgrun- dad fruktan för att bli förföljd, kan vara könsidentitet. Tidigare bedömning har inte gett vid handen att vår utlänningslag borde bli föremål för ändringar på denna punkt om direktivet ändras.

Däremot är det uppenbart att Migrationsverket bör fästa större uppmärksamhet vid att utnyttja alla rel- evanta källor för att få reda på vad människorättsläget är vad gäller förföljelse p.g.a. könsidentitet och sexuell läggning.