Motion 30 – Metrons säkerhet

Beslut

Partidagen beslöt

  • att partiets representanter inom HST (Helsingfors stads trafikverk) och HRT (Helsingforsregionens trafik) för fram att Trafiksäkerhetsverket ges i uppdrag att övervaka säkerheten i huvudstadsregionens metronätverk.

Behandling

Metrons säkerhet

Metron i Helsingfors utvidgas nu med Västmetron till Esbo. Helsingfors stads trafikverk HST-Metrotrafik ansvarar för metrotrafiken och banunderhållet. HST:s viktigaste samarbetspartner är Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). HRT ansvarar för att arrangera kollektivtrafiken i huvudstadsregionens kommuner. HRT planerar kollektivtrafiken och beställer kollektivtrafiks tjänsterna. Verket övervakar också själv säkerheten i metron.

Då det av tidningsuppgifter framkommit oklarheter beträffande säkerheten i metron kan man konstatera att HST som upprätthållare är ansvarig för säkerheten i Metron. Då HST samtidigt är den ekonomiska organisation som bekostar trafiken kan det uppstå en konfliktsituation mellan behoven av att trygga säkerheten och att trygga HST:s ekonomi. Då metrons nuvarande passagerarmängd 150 000 passagerare kommer att väsentligt utökas då Västmetron tas i bruk kommer slitaget på hela bansystemet inklusive de gamla vagnarna att ytterligare öka. Om en olycka skulle inträffa under rusningstid kunde tusentals passagerare råka illa ut.

För att minska risken för att HST skulle prioritera sin ekonomi framom säkerheten i metrosystemet borde organisationen ha en utomstående säkerhetsövervakare som inte är ekonomiskt bunden av kostnaderna för verksamheten. Då en sådan organisation, Trafiksäkerhetsverket (TraFi), redan existerar torde det vara möjligt att ge TraFi i uppdrag att också sköta säkerhetsövervakningen i metrosystemet.

SFP i Stor-Alberga föreslår

–                    att Trafiksäkerhetsverket skulle ges i uppdrag att övervaka säkerheten i huvudstadsregionens metronätverk.

 

Esbo 27.3.2013

Martin Gripenberg,             Eeva Hæggström                 John-Eric Söderman,

Markus Söderman               Naimat Asapova                  Stig Kankkonen

Katarina Hellsten-Palomäki

 

Partistyrelsens svar

Metrons historia i Finland startade den 2 augusti 1982. Vår metro är således ganska ny i ett internationellt perspektiv. Fördelarna med metron har i alla fall varit många. När det gäller att transportera ett stort antal människor snabbt och smidigt är det få alternativ som kan matcha metrons effektivitet. Även miljöaspekter är viktiga i sammanhanget, och metrons utveckling med fler stationer och längre metrospår är naturlig.

När metron utvidgas och utvecklas blir behovet att se över ansvarsfördelningen och övervakningen aktuellt.

För metrovagnarna är det oftast brister i vagnarnas bromsanordning som vållar problem. Som första metro i världen anskaffades ett alarmsystem för att övervaka värmegraden i lagerkomponenterna till Helsingfors metro. Detta alarmsystem ska bytas ut till ett nyare och ännu säkrare, och beslut om både anskaffning och leverantör är redan fattade.

Då det gäller järnvägstrafiken är det VR Group som ansvarar för trafiken, och koncernen är indelad i järnvägstrafik och entreprenörskap för bananvändning. Järnvägsspårens säkerhet övervakas när det gäller spåranläggningar och fordon av Trafiksäkerhetsverket (Trafi). Övervakningen baserar sig på en övervakningsplan som uppgörs årligen. Operatörerna förväntas också bedriva egenkontroll. Järnvägsoperatörerna och bannätsförvaltarna ska rapportera till Trafi om hur de har genomfört egenkontrollen, och vilka åtgärder som vidtagits. Rapporten sammanställs till en säkerhetsberättelse som lämnas in årligen, senast den 30 juni. Trafi övervakar dessutom hur egenkontrollen genomförs bland annat som en del av sin övervakning av säkerhetsstyrningssystemen.

Man eftersträvar ett upplägg där upprätthållaren/operatören inte skall fungera som övervakare. Därmed skulle det vara naturligt att ansvaret för uppbyggande och underhåll av spårnätet skulle skiljas från övervakningsansvaret även då det gäller metron.

Partistyrelsen föreslår

att          partiets representanter inom HST (Helsingfors stads trafikverk) och HRT (Helsingforsregionens trafik) för fram att Trafiksäkerhetsverket ges i uppdrag att övervaka säkerheten i huvudstadsregionens metronätverk.

Partifullmäktiges utlåtande:

Partifullmäktige omfattar partistyrelsens beslutsförslag.