Motion 4 – Handikappservicelagen bör garantera alla gravt handikappade samma rättigheter

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiets företrädare i riksdag och regering arbetar för

  • att Lagen om service och stöd på grund av handikapp ändras så, att meningen i § 8 c moment 2 ”För att personlig assistans ska ordnas förutsätts att den gravt handikappade har resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den” stryks.

Behandling

Handikappservicelagen bör garantera alla gravt handikappade samma rättigheter

I Finland har statsrådet gjort klara linjedragningar om att institutionsvård av handikappade skall nedmonteras i snabb takt. Detta kräver nya sätt att fungera.

Lag om service och stöd på grund av handikapp ändrades till stora delar år 2008. § 1 i lagen säger: ”Syftet med denna lag är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför.”

Ett av medlen för gravt handikappade, även gravt utvecklingsstörda, att kunna leva ett fullvärdigt liv är den subjektiva rätten till personlig assistens utgående från individens behov.

Lagen gäller dock inte för alla mänskor i vårt samhälle och kan därmed inte anses trygga alla medborgares mänskliga rättigheter. I § 8c om personlig assistens säger lagen

”Med personlig assistans avses i denna lag den nödvändiga hjälp som en gravt handikappad har behov av hemma eller utanför hemmet

1) i de dagliga sysslorna,

2) i arbete och studier,

3) i fritidsaktiviteter,

4) i samhällelig verksamhet, samt

5) i upprätthållande av sociala kontakter.

Syftet med personlig assistans är att den ska hjälpa en gravt handikappad att göra sina egna val när det gäller funktioner som avses i 1 mom. Men samtidigt sägs i samma paragraf att ”För att personlig assistans ska ordnas förutsätts att den gravt handikappade har resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den.”

Eftersom lagen kräver att den gravt handikappade personen skall ha resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den utesluter den en liten grupp av handikappade, nämligen de personer som p.g.a. sitt handikapp inte har förmåga att kommunicera. Detta trots att alla mänskor på något sätt kan uttrycka vad han/hon tycker om eller inte tycker om eller kommunicera så att t.ex. nära anhörig kan tolka den handikappade.

För att mänskliga rättigheter och handikappservicelagens anda skall förverkligas kräver undertecknad

 

att            Svenska Folkpartiets företrädare i riksdag och regering arbetar för att Lagen om service och stöd på grund av handikapp ändras så, att meningen i § 8c moment 2 ”För att personlig assistans ska ordnas förutsätts att den gravt handikappade har resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den” stryks.

 

Anna Lena Karlsson-Finne

Grankulla

 

Partistyrelsens svar

Lagen om service och stöd på grund av handikapp (hädanefter handikappservicelagen) beskrivs väl i motionärens framställan.

Handikappservicelagen skall, bland annat, stärka de svårt funktionsnedsattas möjligheter att få personlig assistans. Svårt funktionsnedsatta, med vissa begränsningar, har subjektiv rätt till personlig assistans, vilket är en mångsidigare lösning än det tidigare systemet med personlig hjälpare. Personlig assistans kan arrangeras på flera sätt, som ett anställningsförhållande till den person som får hjälp, eller via en servicesedel, som köptjänst eller genom kommunens egen producerade service.

Den subjektiva rätten till personlig assistans bedöms främja tillgodoseendet av svårt funktionsnedsatta personers grundläggande rättigheter. Bland annat självbestämmanderätt, rörelsefrihet, personlig frihet och trygghet samt personlig integritet. De svårt funktionsnedsattas möjligheter att medverka i, och påverka olika samhälleliga funktioner, arbetslivet och studier ökar genom tillgången till personlig assistans. De ökade möjligheterna att ta egna initiativ och att medverka har positiva konsekvenser för de funktionshindrade medborgarnas ställning i samhället och för verksamheten i hela det civila samhället. Detta främjar det psykiska och fysiska välbefinnandet, och samtidigt minskar behovet av andra serviceinsatser inom social- och hälsovården.

Den personliga assistansen öppnar nya möjligheter också för en svårt funktionsnedsatt persons att utöva socialt umgänge på jämlika grunder. Möjligheten att få individuell personlig assistans för aktiviteter utanför hemmet innebär att i synnerhet svårt funktionsnedsatta personer, erbjuds ökade möjligheter att enligt egna val delta i olika aktiviteter utanför hemmet.

Enligt handikappservicelagen bestämmer den kommun som ansvarar för servicen på vilket sätt servicen ordnas, men kommunen ska beakta en svårt funktionsnedsatt persons egen åsikt och egna önskemål. Av de service- och stödåtgärder som avses i handikappservicelagen är ersättandet av lönekostnader för personlig assistans den tredje största utgiftsposten för kommunerna. Färdtjänsten och serviceboendet är de största och näststörsta utgiftsposterna. Införande av subjektiv rätt till personlig assistans innebär ökade kostnader för kommunerna. För att dämpa kostnadsökningen har det införts begränsningar i bestämmelserna om personlig assistans. Dessa begränsningar gäller räckvidden av den subjektiva rätten, definieringen av stödbehovet och begreppet svårt funktionsnedsatt person samt frågan om vem som kan utses att erbjuda personlig assistans.

Motionsställaren föreslår att meningen ”Personlig assistans kännetecknas av att den person som behöver assistans har resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den” stryks ur lagtexten. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat denna lagparagraf i fall som gäller möjligheten för svårt funktionsnedsatta personer att delta i fritidsaktiviteter och i samhällelig verksamhet, och gett paragrafen en vid tolkning. Man har ansett att svårt funktionsnedsatta personer som enbart kan kommunicera genom blinkningar och handtryckningar eller med hjälp av bilder har resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den. HFD har gett en nära anhörig rätten att tolka den svårt funktionsnedsattas viljeyttringar, dock inte så att det kan missförstås som den nära anhörigas vilja.

I början på sommaren 2013 kommer arbetet med att omarbeta och slå samman Specialomsorgslagen om utvecklingsstörda och Handikappservicelagen att inledas. Den påtalade formuleringen kommer då att granskas i ljuset av de HFD beslut som redan finns.

 

Partistyrelsen föreslår att SFP:s representanter i riksdag och regering arbetar för

att               formuleringar som inte respekterar de svårt funktionsnedsattas mänskliga rättigheter stryks då arbetet med att slå samman Specialomsorgslagen om utvecklingsstörda och Handikappservicelagen verkställs.

 

Partifullmäktiges utlåtande:

Partifullmäktige omfattar partistyrelsens beslutsförslag.