Motion 5 – Avskaffa ”kassettavgiften.”

Beslut

Partidagen beslöt att SFP:s företrädare i riksdag och regering arbetar för:

  • att nya sätt att garantera att upphovsmän får ersättning för sina alster då konsumenternas medievanor utvecklas
  • att privatkopieringsersättningen avskaffas

 

Behandling

Avskaffa ”kassettavgiften.”

Den så kallade kassettavgiften/privata kopieringsersättningen till TEOSTO betalar konsumenterna idag för varje tom cd-skiva, mp3-spelare, digitalbox, hårdskiva och övriga lagringsmedia som inhandlas, som en slags reservation för eventuell framtida kopiering.  Att samla in avgiften såsom nu är orättvist gentemot dem som inte bryter mot lagen genom kopiering och vidaredistribuering. Upphovsmännen och samfunden använder denna avgift till att finansiera sin egen verksamhet, något som vi motsätter oss.

Syftet med denna motion är att avskaffa potentiella straffavgifter för konsumenter, samtidigt som vi vill påminna om den allmänna problematiken kring lagen om upphovsrätt. Liksom Lex Karpela -lagstiftningen hör kassettavgiften till en svunnen tid då man via lagar och reglering försökte skydda upphovsmännens inkomster. Vi håller fast vid att dessa inkomster bör tryggas även i framtiden, men tycker inte att kassettavgiften är rätt sätt att gå till väga i det syftet.

Vi undertecknande anser att SFP:s representanter i riksdagen och regeringen skall verka för:

ATT              privatkopieringsersättningen avskaffas

 

Svensk Ungdom                                                                                  

Niklas Mannfolk                                                                                  Sandra Grindgärds

Förbundsordförande                                                                            Förbundssekreterare

 

Partistyrelsens svar

De utbetalningar som undervisningsministeriet fördelar till upphovsrättsorganisationer på basen av privatkopieringsavgiften uppgick år 2012 till ca 6 miljoner euro. Summan har minskat stadigt under senare år. År 2007 uppgick utbetalningarna till ca 11,4 miljoner euro.

Privatkopieringsavgiften är baserad på lagstiftning (26 a § 3 mom. i upphovsrättslagen (404/1961), och summorna som åläggs olika produkter justeras årligen. För digitalboxar och digitala audiospelare kan summan år 2013 uppgå till 36 euro per enhet (om minnet överskrider 750 gigabyte). För externa hårddiskar kan summan år 2013 uppgå till 18 euro (om minnet överskrider 1 terabyte). Med andra ord är summan en inte helt oväsentlig del av produkternas pris.

Konsumenter kan undgå avgiften genom att beställa sina produkter från ett annat land, vilket är ett vanligt sätt att köpa de produkter som omfattas av privatkopieringsuppgiften. I ett uppmärksammat fall i hovrätten i mars 2013 dömdes en av de stora kedjorna inom hemelektronikförsäljning i Finland att retroaktivt betala de privatkopieringsavgifter man undvikit att ta in genom att förlägga delar av sin nätbutik i Estland.

Det är således uppenbart att privatkopieringsavgiftens framtid bör diskuteras, och motionärernas inlägg är ett välkommet initiativ i debatten.

Principen om att upphovsmän har rätt till ersättning för sina alster är i alla fall klar. Det behöver finnas mekanismer som gör att upphovsmän får ersättning på ett fungerande sätt, och privatkopieringsavgiften har varit ett sätt att åtgärda det här. När konsumenternas sätt att lyssna och se på upphovsrättsskyddat material förändras, behöver även lagstiftningen hänga med. Vi är idag i en situation där distributionskanalerna för t.ex. musik har förändrats så att man inte längre lagrar den musik man lyssnar på utan den distribueras i realtid. Samma utveckling gäller videobaserat material. Den kraftiga minskningen av medel som privatkopieringsavgiften inbringar, och de höjningar av avgiften det gett upphov till, är ett resultat av den här utvecklingen.

 

Partistyrelsen föreslår

att       SFP:s företrädare i riksdag och regering arbetar förnya sätt att garantera att upphovsmän får ersättning för sina alster då konsumenternas medievanor utvecklas.

 

Partifullmäktiges utlåtande:

  • Partifullmäktige omfattar partistyrelsens beslutsförslag men vill även tillägga motionärens ursprungliga att-sats om att avskaffa privatkopieringsersättningen.