Motion 11 – Rädda Y-tåget mellan Karis och Sjundeå fr.o.m. 1.1.2016

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att avtalet för Y-tågstrafiken mellan Karis och Sjundeå förlängs med åtminstone 4 år
  • att förbättringar i kustbanans kapacitet i form av t.ex. dubbelspår förs in som ett prioriterat område i nästa trafikpolitiska redogörelse.

Behandling

Rädda Y-tåget mellan Karis och Sjundeå fr.o.m. 1.1.2016

Enligt ett förslag från VR önskar man dra in Y-tåget mellan Karis och Sjundeå. Trafikministeriet har dock beslutat att kvarhålla trafiken i sin nuvarande form till utgången av år 2015.

Vi vill aktivt arbeta för att bevara Y-tågstrafiken mellan Karis och Sjundeå även framledes.

Y-tåget är av stor vikt för hela Västra Nyland. För dem som är beroende av kollektivtrafik, är Y-tåget det enda alternativet för att nå arbetet i huvudstadsregionen tidigt på morgonen.

Även skolelever och studerande blir hårt drabbade av en eventuell indragning. Ett förmånligt pris för skolresorna är av stor betydelse.

VR:s motivering att Y-tåget är olönsamt kan inte försvaras, då en indragning medför stora olägenheter för dem det berör, och i betydande grad försämrar möjligheterna till arbetspendling och tillgången till kollektivtrafik.

SFP:s kommunorganisation i Raseborg ber Partidagen fastslå:

  • att SFP fortsättningsvis arbetar för att hålla kvar Y-tågstrafiken mellan Karis och Sjundeå
  • att SFP fortsättningsvis arbetar för att i en snar framtid förse Kustbanan med dubbla spår

Styrelsen för SFP:s kommunorganisation i Raseborg

Partifullmäktiges svar på motionerna 10 och 11:

Eftersom motion 10 och 11 behandlar samma fråga har partifullmäktige valt att behandla motionerna i ett svar. Kustbanan har långa anor som går tillbaka till slutet av 1800-talet och den är ännu idag en mycket viktig förbindelse mellan Åbo och Helsingfors. Längs med kustbanan löper även lokaltågtrafik som kopplar ihop Karis, Sjundeå, Kyrkslätt och Ingå med varandra och med metropolregionen.

Goda trafikförbindelser är en förutsättning för livskraftiga regioner. Området längs med kustbanan har över 100 000 invånare varav tusentals arbetar inom metropolområdet och är beroende av fungerande transporter. För att området ska utvecklas och bli ett reellt bostadsalternativ för allt flera måste det finnas pålitliga, effektiva och miljövänliga sätt att röra sig i regionen, något som kustbanan har potential att erbjuda.

Kustbanan är en viktig länk inte enbart mellan Västra Nyland och metropolen eller mellan Helsingfors och Åbo,utan den skapar också en länk mellan bl a Ryssland och resten av Europa. Kustbanans vikt är också något som lyfts upp av EU-kommissionen i sitt nya arbete med att skapa transportkorridorer. Enligt kommissionen är en fungerande järnväg mellan Helsingfors och Åbo en del av Skandinavien-Medelhavet korridoren som kopplar samman hamnen i Fredrikshamn med Åbo och därifrån vidare till Stockholm.

Som bägge motionärer konstaterar så föreslog VR i början av året att en del av lokaltågtrafiken på kustbanan skulle slopas med motiveringen att man på så sätt skulle minska på förseningar i fjärrtågtrafiken mellan Åbo och Helsingfors. Tack vare aktivt lobbande på såväl lokal som nationell nivå lyckades man stoppa beslutet och närtågtrafiken får nu fortsätta till slutet av 2015.

Efter det kommer det dock igen att behövas ett beslut kring banans framtidoch beslutet gav heller inga lösningar på de problem som finns på kustbanan. Kustbanan fungerar idag långt ifrån perfekt och ett av de största problemen är att den på vissa områden mycket högtrafikerad vilket ofta orsakar förseningar i såväl när- som fjärrtågstrafiken.

I februari skrev riksdagsledamöterna Christina Gestrin och Thomas Blomqvist ett spörsmål till trafikministern kring regeringens långsiktiga plan för sträckan. Blomqvist och Gestrin föreslog också i sitt spörsmål i likhet med motionärerna att man längs med vissa delar av sträckan skulle bygga ut dubbla spår.

I svaret konstaterar ministern att det i nuläget inte finns planer för byggandet av dubbelspår längs kustbanan och att det inte ingår i den trafikpolitiska redogörelsen. Ministern konstaterar även att man inte ännu beslutat om man för närtrafiken ska ingå ett till fyraårigt avtal av samma typ som det nuvarande och att förhandlingar kring det här kommer att inledas senast i början av år 2015.

För att trygga och förbättra kustbanan kommer det således att behövas fortsatt arbete och lobbande på flera nivåer.

Partifullmäktige föreslår för partidagenatt SFP:s representanter i riksdagen och regeringen skall verka för:

  • att avtalet för Y-tågstrafiken mellan Karis och Sjundeå förlängs med åtminstone 4 år
  • att förbättringar i kustbanans kapacitet i form av t.ex. dubbelspår förs in som ett prioriterat område i nästa trafikpolitiska redogörelse.