Motion 19 – Användning av biltelefon under bilkörning!

Beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP arbetar för: att Trafi ambitiöst arbetar för attitydförbättring gällande mobilanvändning i trafiken genom exempelvis informationskampanjer riktade till allmänheten att bilskolorna tydligare under bilskoleutbildningen ska lyfta fram riskerna med mobilanvändning i trafiken.

Behandling

Användning av biltelefon under bilkörning!

Enligt vägtrafiklagen § 24a  från  år 2002 får radio eller televisionsmottagare, annan ljud –eller bildåtergivningsapparat eller kommunikationsapparat inte under körning användas på ett sådant sätt att detta kan inverka menligt på användningen av fordonets manöveranordningar eller på annat sätt störa förarens koncentration på trafiken. Föraren av ett motordrivet fordon får inte under körning använda mobiltelefon så att han eller hon håller den i handen.

Under polisens riksomfattande intensivövervakning i januari 2015 i Åboland, fastnade 305 bilister för att använda mobiltelefonen i trafiken. Då man skriver ett textmeddelande kan blicken vara borta från trafiken i flera sekunder, uppger polisen. I de hastigheter som råder i tätorter betyder det att man hinner köra tiotalsmeter utan att ha blicken på körbanan. Enligt polisen har mobilanvändningen varit orsak till två dödskrockar i Åboregionen. Enligt forskningen beror var fjärde bilolycka på hanteringen av biltelefon.

Det är entydigt att användningen av mobiltelefon utgör en stor säkerhetsrisk i trafiken.

Enligt gällande lagstiftning anses att ett brott mot gällande paragraf som utgångspunkt bestraffas som trafikförseelse och medför böter om 50 euro.  Enligt vår mening är detta för lågt i ljuset av de risker som körning under användning av mobiltelefon medför. Detta kan även jämföras med situationen i Sverige där bruk av mobiltelefon under körning kan medföra ett straff på upptill 4000 kronor.

Sfp Brändö-Vikinga r.f. föreslår därför:

– att sfp skall arbeta för att brottet beivras genom skärpning av reglerna för att markera vikten av uppmärksamhet under körning.

Helena Boucht
ordförande

Kai Martonen
sekreterare

Partifullmäktiges svar

Motionärens oro över trafiksäkerheten är befogad. Såsom motionären konstaterar utgör användningen av mobiltelefon en säkerhetsrisk i trafiken, både bland privatbilister och yrkestrafikanter.

Anmärkningsvärt är dock att det inte finns forskning, som skulle visa att en skärpning av straffet i väsentlig grad skulle minska användningen av mobiltelefon i trafiken. I allmänhet torde man kunna påverka användningen av mobiltelefon i trafiken effektivare genom andra åtgärder än strängare straff.

En skärpning av straffet skulle också kräva tillräcklig övervakning för att ha önskad effekt. I dagsläget har polisen inte tillräckliga resurser för att kunna prioritera övervakningen av mobiltelefonanvändning i trafiken.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

– att Trafi ambitiöst arbetar för attitydförbättring gällande mobilanvändning i trafiken genom exempelvis informationskampanjer riktade till allmänheten

– att bilskolorna tydligare under bilskoleutbildningen ska lyfta fram riskerna med mobilanvändning i trafiken.