Motion 3 – Erkänn staten Palestina

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för:

  • att uttala sitt stöd för Finlands Mellanösternpolitik som syftar till ett slut på ockupationen av palestinska områden samt de olagliga bosättningarna och en tvåstatslösning genom förhandlingar mellan parterna
  • att fortsatt verka för att få ett slut på konflikten där Finland tillsammans med EU stöder förhandlingarna för att uppnå en tvåstatslösning
  • att fördöma alla former av terrorhandlingar, övervåld och urskillningslösa vedergällningsaktioner
  • att uppmana sina företrädare att medverka till, i samråd med andra partier, att Finland inom EU aktivt arbetar för en bättre samordning av Mellanöstern-politiken.
  • att stöda möjligheten att slutföra FN:s och ICC:s oberoende utredningar av krigsbrott och brott mot mänskligheten utförda av samtliga parter under sammandrabbningar år 2014

Behandling

Erkänn staten Palestina

Säkerhetsläget och den humanitära situationen i Mellanöstern är en ständigt återkommande fråga i världspolitiken, och aktualiserades igen sommaren 2014 då blodiga konflikter trappades upp mellan Israel och Palestina. Under samma höst väckte frågan diskussion ur ett annat perspektiv, då flera EU-stater tog upp ett erkännande av staten Palestina på den politiska dagordningen.

Palestinas yrkande gäller en stat baserad på 1967 års gränser, vilket inkluderar Västbanken och Gaza och med östra Jerusalem som huvudstad. Redan år 1974 godkände FN:s generalförsamling resolution 3236 som erkänner palestinska folkets rätt till självbestämmande, nationell självständighet och suveränitet i Palestina.

Sedan 1974 har en rad länder erkänt Palestina och dessa utgör numera en majoritet av det internationella samfundet. Undantagen är främst Nordamerika, Västeuropa och Australien. År 2014 blev Sverige det första EU-landet att erkänna Palestina.[1] Efter Sverige har även parlamenten i Storbritannien, Frankrike, Irland Spanien och Portugal röstat för ett erkännande. I december 2014 antog också Europaparlamentet en resolution som stöd för en palestinsk stat i en tvåstatslösning baserad på 1967 års gränser.

Den status quo-politik som hittills rått, saknar en hållbar lösning på sikt och underminerar de drabbade folkens möjligheter att påverka sina liv och sin framtid. De långvariga konflikterna, blockaderna och isolationspolitiken har bidragit till en hög arbetslöshet på de palestinska områdena. Dessa faktorer, tillsammans med mer eller mindre kontinuerliga inslag av våld och osäkerhet kan i längden bidra till en ökad radikalisering, vilket ytterligare försvårar en fredlig utveckling. Därtill har de illegala bosättningarna på palestinsk mark fördubblats sedan fredsprocessen inleddes och överskrider numera en halv miljon. De expanderande bosättningarna hotar att i längden försvåra en lösning för en palestinsk stat.

Palestinas anspråk på fullt medlemskap i FN borde ses som ett positivt steg i fredsprocessen mellan Israel och Palestina – en process som hittills på många sätt stampat på stället. För en balanserad lösning krävs även att förhandlingsparterna ges en mer jämnvärdig position och möjligheter till diplomatisk dialog. Omvärlden fortsätter tala om en tvåstatslösning. För att ta detta på allvar – och för att verkligen uppnå resultat förrän det är för sent – behövs två stater.

Vi undertecknade anser att SFP:s representanter i riksdagen och regeringen ska verka för:

– att fördöma den illegala ockupationen av palestinska områden.

– att fördöma bruk av våld och terrorism i konflikten.

– att stöda erkännandet av staten Palestina med 1967-års gränser som utgångspunkt och dess fullvärdiga medlemskap i FN. Den nya staten ska även klara av att ge säkerhetsgarantier åt Israel.

– att stöda en oberoende utredning av krigsbrott och brott mot mänskligheten utförda av gemene parter under sammandrabbningarna år 2014.

– att fortsätta stöda en fredlig lösning för bägge parter i Israel-Palestinafrågan.

Ida Schauman
Förbundsordförande
Svensk Ungdom                                  

Sandra Grindgärds
Förbundssekreterare
Svensk Ungdom

[1] Ungern, Slovakien och Polen hade berett ett erkännande av Palestina innan de blev medlemmar i EU.

Partifullmäktiges svar

Säkerhetsläget och den humanitära situationen i Mellanöstern är en ständigt återkommande fråga i världspolitiken, och aktualiserades igen sommaren 2014 då blodiga konflikter trappades upp mellan Israel och Palestina. För en balanserad lösning krävs att förhandlingsparterna ges en mer jämnvärdig position och möjligheter till diplomatisk dialog. Omvärlden fortsätter tala om en tvåstatslösning. För att ta detta på allvar – och för att verkligen uppnå resultat förrän det är för sent – behövs två stater.

Palestina har ansökt om observatörskap i olika internationella organisationer, bland annat i FN där Finland röstat för Palestinas observatörskap. Finland har även försökt stöda Palestiniernas roll i Mellanöstern och i Finland. Finland har biståndssamarbete i Palestina, med kostnader på upp till ungefär 8 miljoner euro årligen, med fokus på att stärka statsstrukturen och Palestina har en beskickning i Helsingfors vars status har höjts senast 2014 enligt en samnordisk överenskommelse. Genom dessa åtgärder har Palestina förstärkt sin status på sin väg till att bli en erkänd stat.

För att få slut på konflikten stöder Finland tillsammans med EU förhandlingarna för att uppnå en tvåstatslösning. Finland planerar inte att erkänna Palestina för tillfället. Betänkandet grundar sig främst på hur ett eventuellt erkännande av Palestina skulle påverkaförhandlingarna kring tvåstatsmodellen.

Partistyrelsen instämmer med motionens motiveringar, men konstaterar att den process för erkännande av staten Palestina från Finlands sida som motionen föreslår kräver en bred politisk debatt och en acceptans inom den regering som bildas denna vår för att nå det mål som motionen syftar till. Med hänvisning till detta föreslår partistyrelsen följande skrivningar:

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

  • att uttala sitt stöd för Finlands Mellanösternpolitik som syftar till ett slut på ockupationen av palestinska områden samt de olagliga bosättningarna och en tvåstatslösning genom förhandlingar mellan parterna
  • att fortsatt verka för att få ett slut på konflikten där Finland tillsammans med EU stöder förhandlingarna för att uppnå en tvåstatslösning
  • att fördöma alla former av terrorhandlingar, övervåld och urskillningslösa vedergällningsaktioner
  • att uppmana sina företrädare att medverka till, i samråd med andra partier, att Finland inom EU aktivt arbetar för en bättre samordning av Mellanöstern-politiken.