Motion 40 – Vinterunderhåll av gångvägar – viktigt för seniorer

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för:

  • att vinterunderhåll av gångvägar ska ha rätt prioritet så att såväl äldre som yngre människor ska kunna röra sig säkert utan bil och vid busshållplatser
  • att kommunerna uppmuntras informera om snöröjningsläget av bl.a. gång- och cykelvägar
  • att lösningar behöver skräddarsys enligt lokala förhållanden.

 

Behandling

Vinterunderhåll av gångvägar – viktigt för seniorer

I alla sammanhang framhålls vikten av att äldre människor ska röra sig mer. Vintertid håller sig äldre och handikappade onödigt mycket inomhus då snö, halka och mörker gör utevistelse svårare.  Många seniorer använder gångstavar.  En del äldre behöver en rollator eller en rullstol för att våga röra sig på våra vintervägar. Snöröjning med efterskötsel i form av sandning o.a. är nödvändigt för att äldre ska kunna röra sig utomhus vintertid, särskilt om de behöver hjälpmedel.

I Sverige har en del kommuner börjat prioritera vinterunderhåll av gångvägar lika högt som viktiga bilvägar.  Orsaken är bl. a. att fallolyckorna då minskar och sjukhuskostnaderna för skötsel av bl. a. benbrott avsevärt minskar.  Äldre människor drabbas oftare av benbrott vid fallolyckor än yngre eftersom skelettet är skörare.

Alla människor behöver röra på sig och mår bättre både fysiskt och psykiskt av att också kunna ta sin dagliga promenad på säkra vägar.  Seniorer, handikappade, småbarnsföräldrar, barnskötare och mor- och farföräldrar med barnvagn, skolbarn och också alla vuxna på väg till arbete per cykel eller till fots behöver välskötta vägar också vintertid. I Finland torde skötsel av ett benbrott i medeltal kosta ca 6000 euro. Det finns alltså många skäl, inte minst ekonomiska, till att prioritera vinterunderhåll av våra gångvägar liksom av cykelvägar.

Många kommuner och fastighetsägare sköter relativt väl vinterunderhållet av gångvägar åtminstone i tätbyggda områden.  På andra platser och i många egnahemsområden skjuts snöröjningen upp tills snön är intrampad, vägarna svårgångna, isiga och ofta hala, speciellt efter s.k. nollföre.  Ofta lämnas dessutom snövallar mellan olika vägavsnitt.

Med tanke det varierande vintervädret är det svårt att planera snöröjning, speciellt i södra Finland.  Detta är givetvis en budgetfråga för kommuner och fastigheter. Men att sätta i gång skötsel genast efter snöfall också på gångvägar är lönsamt för ss alla på sikt.  Likaså bör busshållplatser och vägen till dem prioriteras överallt.  Många gångvägar där en skylt påpekar ”inget vinterunderhåll” kunde prioriteras om och skötas även vintertid.

Såsom också har påpekats får gärna en del av gångvägarna lämnas fria från snöröjning för att t.ex. pulkor, kälkar och sparkstöttingar ska kunna rymmas – planering behövs också här.

Svenska Seniorer i Finland och Svenska Seniorer i Nyland föreslår att SFP:s förtroendevalda på olika nivåer verkar för

– att vinterunderhåll av gångvägar i allmänhet ska ha lika hög prioritet som underhållet av bilvägar så att såväl äldre som yngre människor ska kunna röra sig säkert utan bil och vid busshållplatser

– att snöröjningen sker med maskiner som inte ökar isbildning och halkrisk och att sandning görs samtidigt

– att snöröjning av bl. a. gång- och cykelvägar gärna kunde finnas på nätet och övervakas av t.ex. Trafi

Hans-Olof Kvist
Ordf. för Svenska Seniorer i Finland

Gunvor Brettschneider
Ordf. för Svenska Seniorer i Nyland

Partifullmäktiges svar

Svenska folkpartiet arbetar för ett jämlikt samhälle där alla oberoende av exempelvis ålder eller kön ska ha lika möjligheter att röra sig i vårt samhälle. Möjligheten att röra sig fritt är en grundprincip vi inte ger avkall på.

Tyvärr begränsas rörligheten av många faktorer. Seniorer kan exempelvis uppleva att sträckan till butiken eller banken blir för lång, att vägarna inte är sandade så att vägen utgör en höj halk- och skaderisk eller att det känns otryggt att röra sig i staden. Alla dessa hinder måste monteras ner så gott det är möjligt.

Klart är att den enskilda personen har ett stort ansvar för att exempelvis ha bra skor och gångstavar när man rör sig på halt underlag. Minst lika stort är ansvaret på husbolag, stad, kommun och stat för att se till att gångvägar och cykelvägar underhålls också vintertid. Det är en viktig trygghetsfaktor för många seniorer.

Snörika vintrar kan det vara en stor utmaning att hinna med underhållet. Men det betyder inte att det får nedprioriteras. Istället måste tillräckliga resurser satsas på att alla har en trygg gångväg. Det sparar också stora pengar i sjukvårdskostnader.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

– att vinterunderhåll av gångvägar ska ha rätt prioritet så att såväl äldre som yngre människor ska kunna röra sig säkert utan bil och vid busshållplatser

– att kommunerna uppmuntras informera om snöröjningsläget av bl.a. gång- och cykelvägar

– att lösningar behöver skräddarsys enligt lokala förhållanden.