Motion 43 – Nivån på riksväg 8 måste höjas för trafiksäkerheten och för att säkerställa industrins konkurrenskraft

Beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP verkar för att väganslagen höjs så att reparationsskulden minskar så att riksväg 8 behåller sin status som livsnerv
  • att inom ramarna för trafikanslagen få finansiering till Södra Östebottens NTM-centrals väghållnings- och trafikplan för förbindelsen Vasa-Uleåborg

Behandling

Nivån på riksväg 8 måste höjas för trafiksäkerheten och för att säkerställa industrins konkurrenskraft

Riksväg 8 är en av landets viktigaste leder. Längs avsnittet från Vasa i söder till Uleåborg i norr finns en stark och för hela landet en mycket betydelsefull exportindustri. För att industrin skall kunna fungera måste transporterna från och till anläggningarna och till hamnarna fungera smidigt och tryggt. Så är fallet inte nu.

Exportsiffrorna för 2011 visar att trafikleden Vasa- Uleåborg är också nationellt sett viktig. Mellersta Österbotten, dvs. Karlebyregionen, är det område som har landets nästhögsta exportvärde räknat i euro per invånare. Landskapet Österbotten dvs. Vasa- och Jakobstadsregionen kommer på tredje plats. En fungerande infrastruktur, såsom vägnätet, är till för att säkerställa att industriarbetsplatserna och arbetstillfällena hos underleverantörerna bihålls. En ytterligare försämring av vägnätet gör att kunder och tillverkare söker mer effektiva transportleder och i värsta fall andra etableringsorter.

På många håll är riksväg 8 farlig. Flera vägavsnitt är i dåligt skick, vägen är ställvis mycket krokig och sikten dålig och oändamålsenliga anslutningar gör att fartbegränsningar är fler än på andra vägar med motsvarande status. Medelhastigheten på riksväg 8 blir därför låg. I synnerhet kring tätorterna blir trafiktätheten hög i förhållande till vad vägavsnittet klarar av att svälja. Vid tätorterna är trafiktätheten uppe i 15.500 bilar i dygnet och till och med i glesbygdsområden är trafiktätheten uppe i 6.000 bilar i dygnet. Trafiktätheten är mycket hög också i en nationell jämförelse.

Hög trafiktäthet och otidsenliga trafikarrangemang leder till omkörningar och riskabla situationer. På vägavsnittet från Vasa till Uleåborg inträffar årligen i medeltal 35 olyckor som leder till personskador. Under åren 2006 – 2010 har 11 dödsfall inträffat på denna sträcka och 250 personer har skadats i olyckor. Därför behövs snabba årgärder för att öka tryggheten och smidigheten i trafiken.

Norr om Vasa har en del förbättringar skett och är under fortsatt arbete.

För en höjning av säkerheten, smidigheten och servicenivån på riksväg 8 krävs fortsatt följande konkreta åtgärder:

– Karleby, södra leden: fyrfiligt område

– Vasa-Oravais sträckan: omkörningsfiler, mitträcken och breddning

– Edsevö-Karleby: omkörningsfiler, mitträcken och breddning

– en betydande ökning av säkerheten vid korsningar

– beaktande av tunga trafikens behov

Beslut som rör trafiken ligger i hög grad i landets egna händer. Det beror på vår egen kompetens och våra egna beslut om infrastrukturen ger ökad konkurrenskraft eller om den utgör en flaskhals i företagets verksamhet.

I tider med hög arbetslöshet, ger satsning på infrastrukturen en dubbel vinst.

Vi vädjar till våra beslutsfattare att prioritera förbättringar på riksväg 8.

Brit Stenman
SFP i Karleby

Jonna Vähäkainu

Partifullmäktiges svar

Precis som motionärerna skriver är det viktigt att riksväg 8:as skick och trafiksäkerhet ses över. En fungerande infrastruktur är en förutsättning för en livskraftig ekonomi. Riksväg 8 är en viktig livsnerv för Finland och inte minst för Svenskfinland. Därför har SFP och Svenska riksdagsgruppen på alla plan aktivt arbetat för att belysa riksväg 8:s behov av resurser. Förbättringen av riksväg 8 mellan sträckan Åbo – Björneborg och Smedsby omfartsväg är resultat på detta arbete.

Södra Österbottens Närings- trafik- och miljöcentral (NTM-central) har även gjort en plan för väghållningen och trafiken mellan 2013-2017. I den planen ingår förbindelseleden Vasa-Uleåborg, under ”betydande projekt som behöver finansiering”. Södra Österbottens NTM-central motiverar precis som motionärerna sin plan med att trafiksäkerheten och smidigheten bör förbättras. I deras utarbetade plan är omkörningsfiler med mitträcken och andra vägförbättringsprojekt utmärkta, och kostnadsberäkningen för förbättringen av riksväg 8 beräknas kosta 125 miljoner.

Partistyrelsen anser i likhet med motionärerna att det är viktigt att fortsätta arbetet med att förbättra basvägnätet och Riksväg 8 och prioritera de sträckor i Österbotten där behoven är som störst. Med tanke på att Södra Österbottens NTM-central kartlagt och gjort en plan på riksväg 8:s förbättringsbehov där vägsträckan Vassor-Kuni bland trafikprojekten har högsta prioritet men saknar beslut, anser partistyrelsen att de planerade åtgärderna av riksväg 8 borde genomföras.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

– att väganslagen höjs så att reparationsskulden minskar

– att inom ramarna för trafikanslagen få finansiering till Södra Österbottens NTM-centrals väghållnings- och trafikplan för förbindelseleden Vasa-Uleåborg.