Motion 5 – Starkare IT-säkerhet för var och en

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för
  • att Cybersäkerhetscentrets resursering bör garanteras för att säkerställa en välfungerande och säker cyberomgivning i Finland.

Behandling

Starkare IT-säkerhet för var och en

Privatpersoner och småföretag kan omedvetet vara ytterst sårbara för informationsteknologiska (IT) hot såsom skadliga program, hacker-anfall, industriellt spionage och annan verksamhet med brottsligt uppsåt. I de flesta fall beror detta på okunskap om de mest grundläggande säkerhetsaspekterna angående internet. Detta kunde åtgärdas genom att grunda en IT- säkerhetsfunktion under offentlig regi som proaktivt testar privatpersoners och företags cybersäkerhet genom at simulera hacker-anfall mot dessas hemsidor. Efter de simulerade hacker- anfallen kontaktas personen/företaget i fråga och informeras om uppdagade brister och förslag på att åtgärda dessa. Gruppen kunde arbeta i samarbete med operatörer inom EU, samt med relevanta finska myndigheter vid fall av grava risker mot säkerheten. Ett lämpligt mål kunde vara att varje finländsk hemsida testas en gång per år.

Sfp i Bryssel föreslår att:

Sfp ska verka för att Finland grundar en IT-säkerhetsgrupp som proaktivt stöder finska medborgare och företag att åtgärda grundläggande brister i IT-säkerhet.

Ann-Sofie Rönnlund Sfp i Bryssel
Axel Hagelstam Sfp i Bryssel

Partifullmäktiges svar

En välfungerande cyberomgivning är en konkurrensfördel för Finland. En säker cyberomgivning gör det enklare för individer och företag att planera sin verksamhet vilket ökar den allmänna ekonomiska tillväxten, och således även bidrar till välfärden i Finland. En god verksamhetsmiljö gör också Finland mera attraktivt som investeringsobjekt internationellt.

I januari 2013 utfärdade statsrådet ett principbeslut om en strategi för cybersäkerheten i Finland. I strategin definieras centrala mål och handlingslinjer, med hjälp av vilka man besvarar de utmaningar som riktar sig mot cyberomgivningen och försäkrar sig om att den fungerar. Genom strategin skall en gemensam förståelse skapas och den övergripande säkerheten förstärkas.

En av de strategiska linjedragningarna i dokumentet var grundandet av Cybersäkerhetscentret. Centret grundades för att en sammanställd lägesbild över cybersäkerheten ska kunna produceras och upprätthållas. Centret samlar information om cyberhändelser och förmedlar vidare den informationen till olika aktörer. Aktörerna analyserar sedan hur störningen inverkar på den verksamhet som de ansvarar för. Dessa analyser sänds i retur till centret och inbegrips i den sammanställda lägesbild över cybersäkerheten som ska utformas. Centrets årliga budget ligger idag på ca 1 miljon euro. I dagens läge är centrets uppgifter begränsat till de centrala aktörer som är med och tryggar samhällets vitala funktioner, däribland såväl offentliga som privata instanser.

Cybersäkerhet är i dagens läge ett ämne som varje företag och även privata personer bör ta på allvar. Som en följd av att allt fler personer och maskiner är uppkopplade till olika nätverk blir det dock väldigt utmanande att i offentlig regi ansvara för även enskilda medborgares cybersäkerhet.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

  • att Cybersäkerhetscentrets resursering bör garanteras för att säkerställa en välfungerande och säker cyberomgivning i Finland.