Motion 16 – Studeranderabatt på kollektivtrafik oberoende hemort

Beslut

Partidagen beslöt att SFP genom sina representanter i kommunerna och i övriga organ arbetar för

  • att studerande, oberoende av hemort, ska ha rätt till studierabatt på all kollektivtrafik i Finland.

Behandling

Om en studerandes hemort ligger utanför Helsingforsregionens Trafik (HRT)-område är hen idag inte berättigad till studierabatt, även om hen är bosatt och har en tillfällig adress innanför området. En studerande är berättigad till studierabatt endast om hens hemkommun ligger inom HRT- området. Unga som exempelvis flyttar till Helsingfors är därför tvungna att ändra sin boendeort permanent. Svensk Ungdom anser att man ska få studierabatt på kollektivtrafiken även om man väljer att fortsätta vara skriven i sin hemkommun. Att man är tvungen att byta hemort för att få studierabatt innebär problem exempelvis för unga som är kommunalt förtroendevalda på sin hemort.
Många studerande har svårt att få pengarna att räcka till varje månad och diskussionen kring hur studerande ska klara sig på enbart studiestöd är ständigt aktuell, i synnerhet då staten planerar skära i studiestödet. Studierabatter finns till för att hjälpa studerande att klara vardagen, eftersom de har mindre pengar att röra sig med än till exempel en heltidsanställd.
Studerande måste kunna ta sig från en punkt till en annan, men har oftast inte råd med egen bil och är beroende av stöd för att kunna betala kollektivtrafikbiljetter. Utan studierabatter skulle studerande ha det ännu svårare att klara sig ekonomiskt. Studiestödet är redan i dagens läge ett av de lägsta stöden i Finland. En studerande på högskolenivå får 303,19 euro eller 336,79 euro i studiepenning, beroende på när de börjat sina studier, och maximalt 201,60 euro i bostadstillägg. En arbetslös får ungefär 703,00 euro i månaden i arbetsmarknadsstöd och kan förutom det även få bostadsbidrag. En arbetslös får alltså mera än en studerande, trots att personen inte ens skulle få bostadsbidrag. Regeringen har dessutom föreslagit en sänkning av studiestödet med ungefär 25 procent, vilket ytterligare skulle försämra studerandes möjligheter att finansiera sitt leverne. Hemkommunen ska inte spela någon roll när studerandes rätt till studierabatt bestäms. En flytt från hemkommunen till studieorten ska inte heller nödvändigtvis innebära ett tvång att byta hemkommun. Adressen ska inte spela någon roll för studierabatten, utan studierabatten ska ges till studeranden som studerar i Finland eller finländska studerande som studerar utomlands och får studiestöd av Folkpensionsanstalten eller vuxenutbildningsstöd som beviljats av Utbildningsfonden och som studerar på heltid.

Svensk Ungdom föreslår

  • att studerande, oberoende av hemort, ska ha rätt till studierabatt på all kollektivtrafik i Finland.

Svensk Ungdom

Partifullmäktiges svar

De rabatter som studerande har rätt till på bl.a. kollektivtrafik är tillsammans med studiestödet och andra förmåner en förutsättning för många att kunna studera. Att rabatten inom HRT området är sammankopplad med den studerandes bostadsort ter sig i sammanhanget lite märkligt. Det är givetvis så att man vill kunna se till att endast eget folk kommer i åtnjutande av de rabatterna, som ändå är subventionerade av övriga som använder trafiken. Motionären lyfter i alla fall fram de problem som är sammanknippade med ett sådant förfarande.
Som motionären helt riktigt lyfter fram så ska hemkommunen inte spela någon roll när studerandes rätt till studierabatt bestäms.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP genom sina representanter i kommunerna och i övriga organ arbetar för

  • att studerande, oberoende av hemort, ska ha rätt till studierabatt på all kollektivtrafik i Finland.