Motion 38 – Vi vill ha en polis som reflekterar samhällsdemografin

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att polisyrkeshögskolan rutinmässigt riktar rekryteringskampanjer som uppmuntrar kvinnor, svensktalande och nyfinländare att söka sig till polisutbildning för att öka antalet av sökande från olika kultur- och minoritetsgrupper.
  • att polisyrkeshögskolan erbjuder tillräcklig språkutbildning och språkbad för de som intagits till polisutbildning.

Behandling

Polisen hotas av brist på arbetskraft under de kommande åren på bland annat på grund av att exceptionellt många avgår i pension. Bristen kommer att tära hårt på den svenskspråkiga servicen. Denna negativa utveckling är ett allvarligt hot mot individernas jämlikhet och rättssäkerhet. Samtidigt får vi inte ignorera det faktum att samma rätt till jämlikhet och rättssäkerhet har även de som kommer från annan kulturbakgrund.
Polisyrkeshögskolans inträdeskrav jämställer alla sökanden i frågan om språkkunskap. I praktiken leder det till det att andra än finskatalande har inte likvärdiga möjligheter att uppnå inträdeskraven. Det i sin tur leder till att intresset för att söka till polisyrkesutbildning minskar bland de som inte talar finska som sitt första språk. Även andra och tredje generationens invandrare har visat ringa intresse för polisyrket delvis på grund av att de inte varit mål för riktad rekrytering.

SFP i Sibbo föreslår att

  • Inrikesministeriet, Polisstyrelsen och Polisyrkeshögskolan modifierar kraven för språkkunskap så att den uppmuntrar svenskatalande och invandrare att söka sig till polisutbildning
  • Polisyrkeshögskolan rutinmässigt riktar rekryteringkampanjer för att öka antalet av sökande från olika kultur- och minioritetsgrupper
  • Polisyrkeshögskolan erbjuder språkbad för individer med intresse för polisyrket och för de som intagits till polisutbildning

SFP Sibbo lokalavdelning

Partifullmäktiges svar

Samhällsförändringar både inom och utanför Finlands gränser sysselsätter personer i säkerhetsbranschen i allt större grad. Detta kopplat till planerade nedskärningar inom polisen och minskat antal poliser gör motionen högst aktuell. Som motionären påpekar går ett stort antal poliser i pension under de kommande året och det kommer att finnas ett behov av nya poliser. Detta möjliggör att personer med kunskap och erfarenhet, som det finns behov av inom polisen kan uppmuntras att söka in till polisutbildningen i Finland.

Det finns en betydelse av att vi har en mångfald i vår poliskår. Detta så att det ska finnas en förståelse för olika samhällsgrupper hos polisen, men även för att öka säkerhetskänslan hos grupper som idag inte i särskilt stor grad är representerade i polisyrket. Alla som rör sig i Finland ska känna att polisen finns till för allas vår säkerhet.

Likaledes är det viktigt att det finns poliser som behärskar flera språk, speciellt de två nationalspråken. Därför har polisyrkeshögskolans insatser till exempelvis Nylands Brigad och andra svensktalande områden, för att rekrytera svenskspråkiga till utbildningen varit av stor betydelse. Polisyrkesskolan har varken ambitioner eller vilja att sänka på sina språkkunskaper. I utbildningen ingår idag utbildning i båda nationalspråken så att studerande vid Polisyrkeshögskolan ska kunna stärka sina språkkunskaper och tillämpa dem till polisyrket.

Den svenska linjen vid polisyrkeshögskolan har inte på några ansökningsomgångar haft möjlighet att anta maximalt antal studerande till linjen. Detta eftersom sökande inte uppfyllt kraven. I antagningsprocessen till utbildningen görs fysiska tester, hälsogranskning, lämplighetstest, psykologiskt test, intervjuer och en stor del av antagningsprocessen testar även en sökande på hens kunskaper i sitt modersmål. Testet i modersmål inbegriper test kring läs- och skrivkunskaper, men även delar som undersöker den sökandes kunskaper i att kunna förstå vad som är väsentligt och kunna redogöra för det. Det behövs flera och bättre sökande till den svenska linjen för att varje årskull ska kunna fyllas, men att sänka på kraven är inte ett alternativ. Det skulle utmana rättssäkerheten.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

  • att polisyrkeshögskolan rutinmässigt riktar rekryteringskampanjer som uppmuntrar svensktalande och nyfinländare att söka sig till polisutbildning för att öka antalet av sökande från olika kultur- och minoritetsgrupper.
  • att polisyrkeshögskolan erbjuder tillräcklig språkutbildning och språkbad för de som intagits till polisutbildning.