Motion 40 – Minska den ökande rådjursstammen

Beslut

Partidagen beslöt att SFP genom sina representanter i riksdagen och övriga organ arbetar för

  • att forskning gällande fästingburna infektioner ökas
  • att tillgången till vaccin som minskar antalet fästingburna infektioner förbättras.

Behandling

De fästingburna sjukdomarna TBE och borrelios har blivit allt vanligare. De är svåra att diagnostisera och ibland svåra att behandla. Fästingen är liten och svår att upptäcka, då den söker sig till svåråtkomliga platser, dessutom känner man det inte, då man blir biten.

Många måste på grund av sitt yrke, vara ute i naturen och är då utsatta för risken att bli bitna. Risken att bli fästingbiten förstör också nöjet för semesterfirare och andra som rör sig i naturen tex bär- och svampplockare. Rådjuret, som är ett av värddjurena för fästingen, har ökat under den senare tiden. Egentligen hör rådjuret inte till vår ursprungliga natur. Det enklaste och naturligaste sättet att minska på fästingens spridning, är att minska på den alltmer växande rådjursstammen. Därför föreslår vi att partiet beaktar problemet med de fästingburna sjukdomarna genom:

Vi yrkar på att SFP verkar för

  • att minska rådjursstammen

SFP i östra Borgå
Annette Forsblom, Lars -Johan Nyholm

Partifullmäktiges svar

Personer smittade med TBE och borrelios ökar årligen längs kusten. Forskarna är ändå oense gällande kopplingen mellan rådjursstammens ökning och fästingar. Docenten och cellbiologen Margaretha Gustafsson vid institutionen för biologi vid Åbo Akademi påstår att det finns en stark koppling mellan spridningen av fästingar och stammen av rådjur och vitsvanshjort och vill att båda stammarna utrotas. Dock har dessa djur redan blivit en naturlig del av den finländska faunan och få jägare tror att möjligt att utrota arterna. Professor Dag Nyman som leder borreliaforskningen på Åland menar också att det inte finns bevis för att antalet infektioner skulle påverkas på något sätt genom att skjuta bort rådjur och vitsvanshjortar. Han menar att antalet fästingar kan minska medan antalet borreliainfektioner inte skulle minska eftersom rådjuren har en egenskap i sitt blod som gör att de tar kål på borreliabakterien inne i fästningen som har bitit sig fast i dem. Han menar också att borreliabakterien måste överföras till människan från ett reservoardjur som i det här fallet är sorkar, möss, igelkottar, ekorrar, harar, rävar och fåglar. Nyman säger att huvudorsaken till att fästingarna ökar beror på miljöfaktorer. Vi utnyttjar marken annorlunda idag än tidigare som också kan ses som en orsak till varför fästingarna ökar, vi har mer områden med sly där gnagarna trivs och därmed också ökar. Professor i viltekologi Petter Kjellander vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU menar att det effektivaste sättet är att utveckla vacciner och läkemedel som minskar antalet fästingburna infektioner. Han säger också att det inte hjälper att minska på rådjursstammen eftersom det finns fästingar också hos gnagare, rävar, mårdhundar och harar. Hos harar, menar han, finns det lika mycket fästingar som hos rådjur. Enligt Kjellander har också rådjursstammen minskat i Sverige de senaste 20 åren men fästingarna har blivit fler. Därmed är minskande av rådjursstammen inte en tydlig lösning på problemet med TBE och borrelios.

Gällande rådjursstammen överlag så har det rådjursbyten varit jämna under de senaste 10 åren vilket tyder på att det finns svårigheter att utöka på jakten med dagens omständigheter. SFP är oroliga över att både rådjursstammen och vitsvanshjortstammarna blir för starka i kustområden i Finland. Båda stammarna är som starkast i sydvästra Finland och sprider sig längs kusten österut och norrut. Under våren 2016 lämnade riksdagsledamot Mats Nylund in ett skriftligt spörsmål i riksdagen som ska underlätta jakten på både vitsvanshjort och rådjur. Spörsmålet handlade om att höja den tillåtna höjden för långsamt drivande jakthundar till 40 centimeter. Man har mycket goda erfarenheter av det på Åland, i Sverige och Tyskland. Detta kunde eventuellt underlätta och därmed öka jakten på rådjur. Jaktlagen kommer för övrigt också att reformeras inom närmaste åren och där finns det också en möjlighet att jakten på rådjur underlättas. Rådjursstammen och vitsvanshjortstammen är i dagens läge mycket starka och avskjutningen kunde öka för att minska på den explosionsartade ökningen.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP genom sina representanter i riksdagen och övriga organ arbetar för

  • att forskning gällande fästingburna infektioner ökas
  • att tillgången på vaccin som minskar antalet fästingburna infektioner förbättras