Motion 45 – Förnya körkortssystemet

Beslut

Partidagen beslöt att SFPs representanter i riksdagen arbetar för

  • att övningskörning för körkort i kategori B får påbörjas vid 16 års ålder
  • att den avslutande fasen av förarundervisningen för körkort i kategorin B slopas och att den fördjupande fasen reformeras så att priserna sjunker.

Behandling

Förnya körkortssystemet för att reducera priserna–körkortet ska inte vara en klassfråga!

I Finland har vår körkortsreglering lett till väldigt höga kostnader för personer som vill ta körkort. Då det gäller bilkörkort, som är nödvändigt i vårt glesbebyggda land, har priserna närmast skenat iväg. I en bilskola i Vasa får den som vill ha körkort betala 1739 € för körkortsutbildningen. Därtill ska personen i fråga betala 42 € för halkbana, 110 € för mörkerkörning, 31 € för teoriprovet, 110 € för körprovet och 40 € för polistillståndet. Den totala summan för körkort blir då 2072 €, och det körkortet är bara tillfälligt. Efter det krävs ett avslutande skede som kostar 215 € en månad efter avlagd körexamen. Efter ytterligare ett år kompletteras det med ett fördjupande skede för en summa på 435 €. Totalsumman för körkortet blir då 2722 €.

Körkortet är i första hand aktuellt för 18-åringar, och för dem är en summa på nästan 3000 € övermäktig. Ändå är det vad som krävs för att man ska kunna leva ett normalt liv – kunna röra sig på egen hand från punkt a till punkt b och kunna utbilda sig eller skapa sig en inkomst. Det är oacceptabelt att körkortet på detta vis blir en klassfråga. Vi vill inte att föräldrar blir tvungna att spara under hela barnets uppäxt enkom för att trygga barnets möjlighet till körkort.

Sedan 1.1.2014 får körundervisning enligt lagen inledas utan undervisning i bilskola. Det finns inte heller några krav på att besöka bilskolan för att utvärdera framstegen. Innehavaren av ett undervisningstillstånd för körkort för kategori B får ge all den utbildning som krävs för deltagande i förarexamen.
Kraven för utbildningstillstånd i dagsläget är följande:
• Läraren har fyllt 25 år
• Läraren har haft ett körkort för kategori B minst tre år
• Läraren har avlagt teoriprov för lärare med undervisningstillstånd för kategori B eller har trafiklärartillstånd (kostnad ca 30 €)
• Läraren i övrigt är lämpad för ett undervisningsuppdrag, bland annat påverkar tidigare trafikförseelser huruvida man kan få ett undervisningstillstånd
• Det fordon som används i undervisningen under den grundläggande utbildningen har behövlig manövreringutrustning för läraren och har godkänts som övningsfordon vid ändringsbesiktning
För den avslutande och fördjupande fasen av förarutbildningen, också av många kallad andra skedet eller övningsskedet, krävs en trafiklärarexamen. Detta innebär att den i praktiken endast kan genomföras av bilskolor. Andra skedet har på många sätt endast blivit ett sätt för bilskolor att dra in vinst.
I Sverige är körkorten betydligt billigare. Där används förutom traditionella bilskolor en
skolningsmetod där man redan som 16-åring får börja övningsköra med en person som haft körkort i minst 5 år och som avlagt en kort kurs i att lära ut att köra bil. Detta utan tvång på broms och kopplingsinsats, en mekanism kommer att bli dyrare i och med att bilarna moderniseras.

Svensk Ungdom föreslår

  • ATT kraven på broms för fordon som används för övningskörning för körkort i kategori B slopas
  • ATT övningskörning för körkort i kategori B får påbörjas vid 16 års ålder
  • ATT den avslutande fasen av förarundervisningen för körkort i kategorin B slopas och att den fördjupande fasen reformeras så att priserna sjunker

Svensk Ungdom

Partifullmäktiges svar

Motionären tar i sin motion upp såväl bilskolornas prissättning som villkoren för privat körundervisning. Marknaden har reagerat på bilskolornas prissättning genom skapandet av tjänster som förenar personer som ska skaffa körkort med personer som ger körundervisning. Enligt körkortslagen är det tillåtet att en person som har skaffat sig rättigheten att ge körundervisning åt någon familjemedlem också får undervisa tre utomstående elever.

En reform av körkortslagstiftningen genomfördes år 2010. De första bestämmelserna, till exempel de som gäller mopedkörkort, trädde i kraft i juni 2011 och resten av bestämmelserna i januari 2013. I samband med lagberedningen 2010 uppskattades det att utbildningskraven för undervisning med undervisningstillstånd skulle höja körkortskostnaderna för den grundläggande utbildningen med i genomsnitt 350–400 euro. I praktiken har utbildningskostnaderna varit betydligt högre. Bilskolorna pris-sätter sin undervisning i paket, men för de nämnda kurserna har genomsnittspriserna varierat mellan 395 och 900 euro. Enligt Trafiksäkerhetsverket log kostnaderna för körkortet (år 2013) inom undervisningen med undervisningstillstånd på omkring 785–1610 euro, medan de före den 19 januari 2013 låg på 270–520 euro. Marknaden bestämmer priset på bilskoleundervisningen, som ges av bilskolor som har tillstånd att driva bilskola och som också sätter priset på sin utbildning.

Reformen innebar också att krav på undervisning i bilskola fogades till undervisningen med undervisningstillstånd, och samtidigt ökade kraven på körundervisning i den utbildning som bilskolorna ger. Tidigare fanns det inga undervisningskrav i fråga om under-visningen med undervisningstillstånd, medan minimikrav gällde för bilskoleundervisningen. Kravet på mer bilskoleundervisning gäll-er både den grundläggande utbildningen före examen och övningsdelen efter det att eleven fått körkort, och en teorilektion under övningsdelen togs från den grundläggande utbildningen. Undervisningen under fördjupningsdelen ges yrkesmässigt och den motsvarar den tidigare andra fasen till sin omfattning. I samband med reformen uppskattades kostnaderna för kraven på kompletterande undervisning, inte totalkostnaden för den som vill ta körkort. Kostnader för körkortet uppkommer dels på grund av utbildningskraven, dels på grund av fotografier och intyg som behövs för körkortsansökan, lärarens manöverorgan i kategori B och myndighetsavgifter. Kostnadsökningen för de fyra lektioner körundervisning som lades till förarutbildningen uppskattades till 240 euro vid bilskoleundervisning. Kostnaderna för övnings-delen uppskattades till 120 euro. Någon separat kalkyl av kostnaderna för fördjupningsdelen gjordes inte, eftersom det inte föreslogs några ändringar i den undervisning som mot-svarar det tidigare andra fasen

Redan under år 2013 förnyades lagstiftningen genom RP 173/2013 för att undanröja skevheter i bland annat prisbildningen. Propositionen innebar att bestämmelserna om den gemensamma utbildning som förbereder för undervisning med undervisningstillstånd och om annan undervisning i bilskola under den grundläggande utbildningen upphävs. Undervisningstillståndslärare ska kunna ge den utbildning som krävs för att eleven ska få gå upp i förarexamen. Meningen var att genom ändringarna göra körkortskostnaderna skäligare för elever som undervisas med undervisningstillstånd och samtidigt undanröja hindren i fråga om tillgång till undervisning för dem som vill välja alternativet med undervisningstillstånd.

Sålunda bevakas såväl prisbildning som bestämmelserna kring de olika körundervisningsalternativen. Ifråga om en sänkt åldersgräns för B-körkort har saken lyfts år 2014 av trafikutskottets dåvarande ordförande som föreslog en sänkning till 18 år. EU-direktiv hindrar den sänkningen. Frågan är ändå inte begravd utan kan komma att behandlas i samband med en kommande körkortsreform. Detsamma gäller också frågan om s.k. begränsad körrätt som gäller geografiskt bestämda områden.

Frågan om avlägsnande av kravet på bromspedal för körundervisning med undervisningstillstånd har inte varit föremål för grundligare diskussion emedan den allmänna bedömningen är att fördelarna med att en som innehar körkort har möjlighet att nödbromsa i körundervisning uppväger nackdelarna med installationskostnaden.

Svenska folkpartiet fortsätter bevaka regleringen kring körundervisning med målsättning att körkort ska kunna erhållas på rimliga villkor under sådana former att trafiksäkerheten inte äventyras.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att motionen är besvarad med denna utredning.