Motion 52 – Telemedicinering

Beslut

Partidagen beslöt att motionen anses besvarad med denna utredning.

Behandling

Man har nu planerat och utrett och konsulterat under flera regeringsperioder om en ny social- och hälsovårdsmodell för Finland. Räkningen är redan hög, osäkerheten hög och olika utländska aktörer har skyndat till för att skumma grädden av de skyhöga läkaravgifterna på den privata sidan, medan tid är, både inom hälso- och sjukvård samt inom äldrevård. Kommunerna vidtar mått och steg för att trygga sin framtid, sina arbetstagares jobb och verkar skapa egna, nya pyramider för att kunna räknas med i de kommande strukturerna. Och prislappen skenar iväg med politikernas nya modeller. Det som skulle handla om den enskilda patienten och hens friare val av hälsovård är nu en komplex apparat i ett tiotal lager, upphandlingsregler, stängda, speciellt svenska enheter, och en massiv oro och rädsla på fältet. Varför, när det finns alternativ. Telemedicineringsalternativet via surfplatta eller dator är tidens nya trend. 9.90 €/ kontakt. Direktkontakt med läkare. Resten är bara fluff av detta SOTE-bygge.

Vi föreslår att Sfp verkar för

  • att SOTE-bygget som nu är under all kritik snabbt och enkelt kunde nollställas och avslutas
  • att Telemedicineringsalternativet kunde godkännas som det nya, förmånliga konceptet istället för härvan som nu är planerad.
  • att försöket som FPA nu inlett med företaget MeeDoc gällande teleläkare, med en ersättning till dem om 10 euro/kontakt, beviljas medel för en förlängd period
  • att andra aktörer kan inkluderas i detta nätläkarförsök
  • att alla Universitetssjukhus får fortsätta sin verksamhet för en garanterad lång period in i framtiden
  • att Universitetssjukhusen snabbt får bygglov för sina byggprojekt som nu lagts på is (regeringen skulle ju skapa jobb?)
  • att hela Finland garanteras snabba, trygga, fungerande nätkontakter, helst i fiberform för detta ändamål (mera jobb)

Catherine Sid och John-Eric Sid,

Partifullmäktiges svar

Vårdreformens utgångpunkt bör vara att garantera alla medborgare en jämlik tillgång till vård på de båda nationalspråken. I regeringen Sipiläs vårdreform har mycket hittills kretsat kring främst strukturer och administration. Det verkar som om regeringen stundvis helt glömt varför och med tanke på vem reformen behövs.

Vårdreformens fokus bör förskjutas från byråkrati till klienten och patienten. Det centrala är att garantera att den enskilde medborgaren får kvalitativ vård. Valfrihet inom vården ger kunden nya möjligheter att välja den service som passar bäst och bidrar till att höja kvaliteten.

I vårdreformen bör man skapa kostnadseffektiva lösningar. Digitaliseringens möjligheter bör utnyttjas även inom vården. Samtidigt borde beslutsfattandet ske så nära som möjligt från den som använder servicen. Särskilt inom socialvården är det viktigt att även i framtiden ta vara på värdefull lokalkunskap med tanke på lokala särbehov.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att motionen är besvarad med denna beredning.