Motion 8 – Möjlighet till förlängning av arbetskarriären efter pensioneringen

Beslut

Gemensamt beslut på motionerna 8 och 9

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att det för pensionerade är möjligt att efter förmåga och vilja delta i arbetslivet
  • att det sker en attitydförändring gällande äldre i arbetslivet
  • att möjliggöra flexibla arbetsarrangemang för äldre
  • att pensionssystemet kompletteras med tydliga morötter för sena karriärer

Behandling

Många äldre idag är betydligt friskare och aktivare än vad äldre var tidigare. För vissa av dessa personer kommer pensioneringen inte alls som en form av lättnad, utan kan tvärtom innebära att en viktig del i vardagen försvinner. Det är påvisat att regelbundna rutiner och social gemenskap befrämjar hälsan. Att få vara en del av en arbetsgemenskap med utmanande och inspirerande uppgifter är mycket viktigt för många.

Inom den offentliga sektorn är pensionsåldern inom flera branscher absolut, dvs. du har inte möjlighet att fortsätta jobba trots att förutsättningarna (god hälsa, aktivitet, kunskap…) skulle finnas. Inom vissa områden kan du fortsätta till 68 års ålder, men sedan går man ovillkorligen i pension.

Ifall det skulle finnas ett gemensamt intresse hos arbetsgivaren och arbetstagaren borde den äldre få fortsätta jobba, måhända med reducerad arbetstid, även efter pensionsåldern. De äldre är en resurs som ofta glöms bort i samhället. Inom den privata sektorn finns det många som fortsätter jobba efter pensionsåldern och kan verkligen vara en tillgång för ett företag.
Även bland privatföretagare finns det massor av exempel på personer som fortsätter jobba trots relativt hög ålder. Det samma borde kunna gälla även inom den offentliga sektorn. I flera västeuropeiska länder är man mycket mer flexibla med pensionsåldern, så kunde vi vara även i Finland.

SFP i Pargas anser:

  • att personer inom den offentliga sektorn bör ges möjlighet att förlänga sina arbetskarriärer efter pensionsåldern om arbetsgivaren så samtycker

SFP i Pargas, Anne Eriksson, Rolf Möller

Partifullmäktiges svar (gemensamt svar på motionerna 8 och 9)

Eftersom de unga människornas andel av befolkningen är förhållandevis låg kommer vi under de närmaste åren att uppleva brist på arbetskraft i arbetsför ålder inom nästan alla branscher. Vi måste svara på detta genom att se till att möjligast många har sysselsättning och jobb. Ett tidigare inträde i arbetslivet och en senarelagd pensionering är vid sidan av en aktivering av arbetslösa det mest effektiva sättet att öka på arbetsinsatsen.

Det är viktigt för den som så önskar att kunna delta i arbetslivet även efter uppnådd pensionsålder. Yrkesverksamhet stimulerar den äldres mentala funktioner och kan för
många vara en behövlig, kanske rentav nödvändig förutsättning för att vara ekonomiskt oberoende.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

  • att det för pensionerade är möjligt att efter förmåga och vilja delta i arbetslivet
  • att det sker en attitydförändring gällande äldre i arbetslivet
  • att möjliggöra flexibla arbetsarrangemang för äldre
  • att pensionssystemet kompletteras med tydliga morötter för sena karriärer