Motion 9 – Ett slag för längre karriärer – fler seniorer i arbetslivet

Beslut

Gemensamt beslut på motionerna 8 och 9

Partidagen beslöt att SFP verkar för

 • att det för pensionerade är möjligt att efter förmåga och vilja delta i arbetslivet
 • att det sker en attitydförändring gällande äldre i arbetslivet
 • att möjliggöra flexibla arbetsarrangemang för äldre
 • att pensionssystemet kompletteras med tydliga morötter för sena karriärer

Behandling

“Äldre ska jobba – inte golfa eller mata duvor”, sa Fredrik Reinfeldt på Kommunförbundets Ekonomi- och finansieringsforum i februari. Han budskap handlade om att få så många som möjligt aktiva i arbetslivet. Bara på så sätt höjer man produktiviteten och konkurrenskraften. Reinfeldt framhöll att den förhöjda sysselsättningsgraden bland äldre svenskar är den största orsaken till att Sverige idag har en tillväxt på 4 %. Sveriges väg kan vara en av möjligheterna också för Finland.

I Finland är pensionsåldern 63-68 men den faktiska medelåldern bland pensionerade år 2015 var 61,1 år. Vårt pensionssystem är skapat för att garantera utkomsten i 5 år efter pensioneringen. Statistikcentralens siffror visar att vi i Finland i medeltal lever 22 år efter pensioneringen. Det innebär att vi har ett gap på 17 år som inget system täcker. 83% av dem som uppnår pensionsålder går i pension genast. Ca 10% av pensionärerna 63- 70 år jobbar; 60% av 63-åringarna, 50% av 65-åringarna osv. Här har Finland en omfattande kunskapsresurs som borde tas i bruk för att öka vårt lands produktivitet.

Det är inte enbart en fråga om produktivitet. Forskningsresultat från Arbetshälsoinstitutet visar att det är till gagn för organisationer och företag att ha en så bred åldersstruktur som möjligt – det leder till såväl bättre resultat som bättre arbetstrivsel och ett skonsammare arbetsklimat. Det finns inom många branscher en negativ attityd till långa karriärer vilket leder till att många som uppnår pensionsåldern känner sig tvingade att gå i pension för att ge plats för yngre förmågor.

Under denna recession har det också funnits många företag som vid samarbetsförhandlingar sparat sig ur krisen genom pensionsarrangemang. Dessa arrangemang snedvrider åldersstrukturen i samhället och gör också företagen illa förberedda att möta behoven i den växande kundkrets som de äldre utgör.

Nu är det dags att skrida till åtgärder för att såväl påverka attityder som stifta lagar för att stoppa slöseriet med arbetskraft och resurser. Om jag vet att pensionssystemet kan garantera min pension i 5 år – kanske jag börjar tänka lite annorlunda? När vill jag ta ut mina fem år? Hur skall jag ordna mitt liv för att orka jobba till 70 eller 75? Hur ska jag stärka min kropp, stimulera min hjärna? Ska jag omskola mig, byta jobb?

Det behövs också en hel del attitydfostran ute i samhället – såväl bland lagstiftare, myndigheter, företag och organisationer, bland rekryterare, utbildningsanordnare, arbetsmarknadsparter m.fl. Det är centralt att alla inser att vi behöver dessa äldre generationer ute i arbetslivet för att bidra till Finlands konkurrenskraft.

Vi undertecknare vill att SFP arbetar för

 • en attitydförändring gällande äldre i arbetslivet
 • flexibla arbetsarrangemang för äldre
 • att lagstiftningsvägen försvåra möjligheterna till förtidspensionering
 • komplettera pensionssystemet med tydliga morötter för sena karriärer
 • ändra pensionssystemet:
  o senarelägg pensionsgaffeln till 65-75
  o avskaffa om möjligt den övre pensionsgränsen
 • öppna dörrarna till arbetslivet även för redan pensionerade

SFP i Åbo r.f.
Barbro E Schauman, Barbro Sipilä

Partifullmäktiges svar (gemensamt svar på motionerna 8 och 9)

Eftersom de unga människornas andel av befolkningen är förhållandevis låg kommer vi under de närmaste åren att uppleva brist på arbetskraft i arbetsför ålder inom nästan alla branscher. Vi måste svara på detta genom att se till att möjligast många har sysselsättning och jobb. Ett tidigare inträde i arbetslivet och en senarelagd pensionering är vid sidan av en aktivering av arbetslösa det mest effektiva sättet att öka på arbetsinsatsen.

Det är viktigt för den som så önskar att kunna delta i arbetslivet även efter uppnådd pensionsålder. Yrkesverksamhet stimulerar den äldres mentala funktioner och kan för
många vara en behövlig, kanske rentav nödvändig förutsättning för att vara ekonomiskt oberoende.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

 • att det för pensionerade är möjligt att efter förmåga och vilja delta i arbetslivet
 • att det sker en attitydförändring gällande äldre i arbetslivet
 • att möjliggöra flexibla arbetsarrangemang för äldre
 • att pensionssystemet kompletteras med tydliga morötter för sena karriärer