Motion 22 – Jämställda fritidsmöjligheter i kommunerna för medborgare i alla åldrar

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för:

  • att resurser till och investeringar i fritidsverksamhet görs så att alla oberoende kön och ålder har faktiska lika möjligheter att utöva den idrott eller den formen av kultur de vill.
  • att utjämna skillnaderna i resurstilldelningen

Behandling

Det borde vara självklart att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha lika möjligheter att utöva den eller de fritidssysselsättningar de vill i våra kommuner. En likvärdig behandling av alla är en grundläggande värdering i vårt samhälle och något som vi i SFP genomgående för fram i vår politik.

Idrottsrörelsen arbetar målmedvetet med jämställdhetsarbete, men fortfarande värderas pojkars idrott ofta högre än flickors, och resurseringen från idrottsföreningarna är ofta sådan att man inte kan se en balans mellan flick- och pojklagen. När det gäller kommunerna satsningar på fritidssysselsättningar finns dessvärre ofta liknande tendenser. Aktiviteter som associeras med pojkars fritidsaktiviteter prioriteras, medan flickors dito ofta hamnar i skymundan.

I gymnastiksalar går ofta innebandy före redskapsgymnastik och ishallar går ofta ishockeyn före konståkningen. Förutom arbetet med att uppmuntra till jämställdhet i de olika grenarna behöver också kommunerna se till att allokera resurser rättvist.

Vår lagstiftning noterar både i Ungdomslagen och Idrottslagen kommunernas ansvar för att skapa förutsättningar på lokal nivå för fritids och hobbyverksamhet. Att det här sker på ett sätt som är jämställt ska vara självklart.

SFP bör därför arbeta för

  • att Sfp:s representanter i kommunerna arbetar för att resurser till och investeringar i fritidsverksamhet görs så att flickor och pojkar, kvinnor och män har faktiska lika möjligheter att utöva den idrott eller den formen av kultur de vill.
  • att Sfp:s representanter i kommunerna systematisk arbetar för att utjämna skillnaderna i resurstilldelning

Lotte Granberg-Haakana
ordförande för SFP:s jämställdhetsutskott

Partifullmäktiges svar:

Motionären lyfter upp en viktig, men ofta förbisedd faktor i kommunernas hantering av fritidsärenden. Det borde vara självklart att besluten om resurstilldelning föregås av en ordentlig könskonsekvensbedömning för att säkerställa att en rättvis fördelning sker. Som motionären noterar handlar det här ingalunda alltid om penningsummor som fördelas, utan också om hur tider och platser allokeras till olika föreningar och grupper inom kommunen. Det är inte rimligt att flickor ska ha de sämsta tiderna, eller att t.ex. hästsport konsekvent lämnas utanför när kommunerna delar ut verksamhetsbidrag.

Som motionären korrekt lyfter fram ger gällande lagstiftning de ramar inom vilka beslutsfattandet fungerar. Idrottslagen (390/2015) från år 2015 ger kommunerna bland annat följande ansvar (5 §) ”Det är kommunernas uppgift att skapa allmänna förutsättningar för idrott på lokal nivå. Kommunen ska skapa förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att 1) ordna idrottstjänster samt motion som främjar hälsa och välbefinnande med tanke på olika målgrupper, 2) stödja medborgarverksamhet, medräknat föreningsverksamhet.”

Ungdomslagen(1285/2016) som trädde i kraft den 1.1.2017 poängterar även möjligheterna till meningsfylld fritid för barn och unga. Tillgång till hobbyer är nämnt som ett av syftena med ungdomslagen och upptas i lagens 2§ punkt 3) där det stadgas att syftet med lagen är att stödja de ungas fritidssysselsättningar och verksamhet i det civila samhället.

Utöver dessa stadganden behöver kommunen ytterligare se till att uppdraget som ges i lagen genomförs på ett sätt som beaktar både flickor och pojkar, män och kvinnor, på ett jämställt sätt. Det är således lätt att hålla med motionärens.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för:

  • att resurser till och investeringar i fritidsverksamhet görs så att alla oberoende kön och ålder har faktiska lika möjligheter att utöva den idrott eller den formen av kultur de vill.
  • att utjämna skillnaderna i resurstilldelningen