Motion 25 – Minska plasten!

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

 • att ytterligare begränsa användningen av plastpåsar
 • att begränsa användningen av plastemballage för livsmedel
 • att förbjuda hormonstörande ämnen i barnleksaker, matförpackningar och  hygienartiklar
 • att förbjuda användningen av mikroplaster i hygienartiklar och skönhetsprodukter
 • att aktivt försöka hitta ersättande material till plast i alla dess
  användningsområden

Behandling

Det är allmänt känt att plast orsakar stora problem i vår omgivning när det kommer ut i naturen. Särskilt svårhanterlig är mikroplast, alltså plast i mikrostorlek. Plast av större storlek bryts med tiden ner till mikroplast och kan exempelvis lossna från kläder gjorda av konstfibrer. Mikroplast finns även i hygienartiklar. Vattenreningsverk saknar teknik för att filtrera bort mikroplaster och de rinner således rakt ut i våra vattendrag. Upp till en miljon sjöfåglar och 100 000 marina däggdjur dör varje år då plastföroreningar misstas för föda och ackumuleras i matsmältningssystemet. Att det tar mellan 500 och 1000 år för plast att fullständigt nedbrytas i naturen underlättar inte detta händelseförlopp.

Att plast dessutom innehåller flera giftiga och hormonstörande ämnen som bisfenol A (BPA), ftalater och polyvinylklorid (PVC) är något som få av oss tänker på. Dessa ämnen är mycket vanliga i bl.a. plastgolv, matförpackningar, leksaker och hygienartiklar. Vi kommer alla i kontakt med dessa ämnen via huden och genom det vi äter. Särskilt olyckligt är det att barn, som är extra känsliga för hormonstörningar, får i sig dessa ämnen.

Man vet ännu inte exakt hur dessa ämnen påverkar kroppen, men även låga halter tros ha en skadlig effekt. Det finns bl.a. starka samband mellan dessa hormonstörande ämnen och neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, Aspergers syndrom m.m.) och reproduktionssvårigheter. Än mer osäkert är det hur alla skadliga ämnen samverkar i kroppen i form av en så kallad cocktaileffekt. Vi kan inte riskera vare sig djurens, vår egen eller våra barns hälsa. I de flesta fall kan ämnena ersättas av miljö- och hälsovänliga alternativ som fyller syftet med produkten. För att nå en verklig effekt behövs reglering på såväl EU- som på internationell nivå. Även om satsningar gjorts bland annat på EU-nivå genom förordningar för att minska plastpåsar samt för att utöka mängden plastinsamlingar i hela landet finns det ännu mycket kvar att göra. Vi måste minska plasten nu.

Svensk Ungdom anser därför att Svenska folkpartiets representanter i riksdagen bör arbeta för:

 • ATT begränsa användningen av plastpåsar
 • ATT begränsa användningen av plastemballage för livsmedel
 • ATT förbjuda hormonstörande ämnen i barnleksaker, matförpackningar och hygienartiklar
 • ATT förbjuda användningen av mikroplaster i hygienartiklar och skönhetsprodukter

Ida Schauman Anna Abrahamsson
Förbundsordförande Förbundssekreterare
Svensk Ungdom Svensk Ungdom

Partifullmäktiges svar:

Motionärerna tar upp ett synnerligen aktuellt ämne. Europaparlamentet godkände i mars 2017 sin ståndpunkt till revidering av EU:s avfallslagstiftning. I parlamentets position uppmanas EU:s medlemsländer att vidta åtgärder för att minska på det marina avfallet och speciellt för att förhindra att ”micro-beadingredients” och mikroplaster kommer ut i vatten- och avfallshanteringssystem eller slängs i den marina miljön. Europaparlamentet ber också Europeiska kommissionen se till at de europeiska standardiseringsorganisationerna utarbetar kvalitetsstandarder för avfall som går till en slutlig återvinningsprocess och för sekundära råmaterial, speciellt för plaster. Insamlingen av plastförpackningar ska bli bindande och senast år 2025 ska 60% av plastförpackningar återvinnas.

När det gäller plastpåsar så ska medlemsländerna ”vidta åtgärder för att inom sitt territorium uppnå en varaktig minskning av förbrukningen av tunna plastbärkassar”, med målsättningar för 2019 och 2025. För Finlands del är situationen ändå relativt bra, i Finland används mera papperspåsar, och de plastpåsar som butikerna säljer till sina kunder är ofta av bättre kvalitet och används flera gånger. De s.k. fruktpåsarna i butikerna representerar det stora problemet då påsarna oftast omedelbart slängs bort.
Medlemsländerna ska vidta förebyggande åtgärder så att mängden genererat avfall minskar. Det här gäller också för förpackningsavfall, där medlemsländerna ska vidta åtgärder för att minska konsumtionen av förpackningar som inte är återvinningsbara och av ”excessivepackaging”. Man bör ändå notera att hygien och livsmedelssäkerhet måste garanteras också framöver. Europaparlamentet poängterar också att medlemsländerna kan vidta ytterligare åtgärder.

Motionärernas intentioner kommer således till stor del att hanteras när EU:s avfallslagstiftning implementeras i finsk lagstiftning. Det är ändå orsak för alla konsumenter att göra goda val i vardagen, och på så sätt vara en del av lösningen.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

 • att ytterligare begränsa användningen av plastpåsar
 • att begränsa användningen av plastemballage för livsmedel
 • att förbjuda hormonstörande ämnen i barnleksaker, matförpackningar och hygienartiklar
 • att förbjuda användningen av mikroplaster i hygienartiklar och skönhetsprodukter