Motion 33 – Norden ska bli en federation

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att Norden fördjupar sitt politiska, ekonomiska och militära samarbete
  • att man utreder olika modeller för att stärka och göra det nordiska samarbetet smidigare, och fortsätter diskussionerna om förutsättningarna för en nordisk federation.

Behandling

Det nordiska samarbetet har en lång historia och fördjupas hela tiden. Förutsättningarna för att ta nästa steg och bilda en nordisk federation är väldigt starka – det är dags att bilda en nordisk federation!

Tanken om en nordisk federation har i dagsläget ett starkt folkligt stöd. Enligt en opinionsundersökning utförd av Nordiska rådet år 2010 är 42 % av medborgarna i Norden spontant positiva till en nordisk federalstat. Senare opinionsundersökningar visar att nordbor är mycket positiva till fördjupat samarbete.

En nordisk federation skulle stärka Nordens ekonomi. En gemensam arbetsmarknad och valuta stärker ländernas konkurrenskraft och minskar känsligheten för konjunktursvängningar. Uträkningar visar att Norden skulle vara en av de tio största ekonomierna om de nordiska länderna hade en gemensam ekonomi.

En nordisk federation skulle öppna upp för ett starkare militärt nordiskt samarbete. Danmark, Island och Norge är redan medlemmar i NATO, och med ett aggressivare Ryssland som bakgrund är ett ökat nordiskt försvarssamarbete av högsta prioritet.

I Europa finns exempel på många fungerande federalstater, varav t.ex. Schweiz kunde vara en lämplig förebild för en nordisk federation. Den schweiziska modellen utgår från att landet är en förbundsstat som består av självstyrda kantoner, som har egna grundlagar, egna parlament och egna regeringar. Själva förbundet är en republik med en president, som leds av regeringen samt ett tvåkammarparlament. Tvåkammarparlamentet är likt USA:s kongress, bestående av ett “ständerråd” där varje kanton har två representanter samt ett “nationalråd” som bestäms i proportion till befolkningsunderlaget.

Det politiska samarbetet kunde utformas på många sätt, och det finns flera modeller som exempelvis möjliggör att en nordisk federations medlemsstater inte skulle mista sitt självstyre. Besluten som fattas på nordisk nivå skulle gynna såväl de enskilda länderna som Norden som helhet.

Ett ökat nordiskt samarbete förhindrar inte ökat europeiskt samarbete. Norden står inte i motsats till EU. En nordisk federation skulle stärka såväl det nordiska samarbetet inom EU och EU överlag.

Det är dags att börja ta konkreta steg för att på sikt bilda en federation!

Därför vill Svensk Ungdom att Svenska folkpartiets representanter i riksdagen ska jobba för:

  • ATT Norden fördjupar sitt politiska, ekonomiska och militära samarbete
  • ATT Norden bildar en federation, enligt den Schweiziska modellen, med de fem länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) och de tre självstyrande områdena (Färöarna, Grönland och Åland) som medlemmar

Ida Schauman AnnaAbrahamsson
Förbundsordförande Förbundssekreterare
Svensk Ungdom Svensk Ungdom

Partifullmäktiges svar:

Svenska folkpartiet har genom historien varit det parti som alltid lyft fram betydelsen av ett fungerande nordiskt samarbete. SFP har varit en föregångare och ofta även för andra riksbärande partier kunnat motivera varför våra nordiska grannar och relationerna till dem är så viktiga. I grund och botten handlar det nordiska samarbetet om att underlätta vardagen för nordiska invånare, ge näringslivet bättre förutsättningar och ett konstaterande om att de nordiska länderna och självstyrande områdena är starkare tillsammans än var och en för sig själv.

De senaste två åren är det SFP:s parlamentariker som i Nordiska Rådet aktivt och synligt drivit tanken om ett nordiskt medborgarskap. Fråga har behandlats på ett brett plan och står nu i ett läge där tankarna borde vidareförädlas.

Även Tankesmedjan Agenda har gjort en utredning om nordiskt medborgarskap för att presentera en konkret möjlighet att gå vidare. Agenda för fram att det i en tid av ökad politisk spänning och med en osäkerhet om hur utvecklingen inom EU ser ut skulle det vara naturligt för de nordiska länderna att söka ett tätare samarbete. Agenda presenterar som en möjlighet till en intensifierad nordism någon form av nordiskt medborgarskap. Jur.lic Sten Palmgren har på Tankesmedjan Agendas initiativ utrett vilka möjligheter och svårigheter det finns med ett nordiskt medborgarskap. Gunnar Wetterberg, tidigare historiker och diplomat från Sverige, målar för sin del i rapporten upp en vision för Norden med det nordiska medborgarskapet som utgångspunkt. Wetterberg föreslog hösten 2009 att de fem nordiska länderna skulle gå samman.

Tankesmedjan Agendas rapport är i sig en viktig del av arbetet med att fördjupa det nordiska samarbetet. Åtgärderna i rapporten kombinerat med en vidare granskning av de olika delarna i den schweiziska modellen, som motionären tar fram, kunde ge bra grund för vad följande steg i det nordiska samarbetet kunde vara. Speciellt bra möjligheter ligger i gemensam och bättre fungerande arbetsmarknad och ett tydligare försvarssamarbete.

Med tanke på allt som redan presenterats och gjorts är det hög tid att gå vidare.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att Norden fördjupar sitt politiska, ekonomiska och militära samarbete
  • att man utreder förslagsvis den schweiziska modellen och anpassar olika delar av modellen för att stärka och göra det nordiska samarbetet smidigare, och fortsätter diskussionerna om förutsättningarna för en nordisk federation.