Motion 6 – Nivån på Riksväg 8 måste höjas

Beslut

Partidagen beslöt att SFP fortsättningsvis arbetar för

  • att förbättringar på riksväg 8 prioriteras av samhällsekonomiska och säkerhetsmässiga orsaker
  • att väganslagen höjs så att reparationsskulden minskar

Behandling

Riksväg 8(E8) dvs. förbindelsen Åbo-Rauma-Björneborg-Vasa-Karleby-Uleåborg är en betydelsefull led för godstrafik och arbetsresor. Den är också en del av det europeiska trafiknätverket TEN-T. Trafikleden är hårt trafikerad och vägens säkerhet är bland de sämsta i jämförelse med andra huvudvägar. Exportindustrin i Vasa-Jakobstad-Karlebytrakten är bland de högsta per capita och mycket viktig för hela landet. För att kunna idka sin verksamhet behöver den säkra trafikförbindelser både till produktionsenheterna och till hamnarna.

På många håll är Riksväg 8 farlig. Flera vägavsnitt är i dåligt skick. Vägen är ställvis krokig och sikten dålig. Oändamålsenliga anslutningar gör att fartbegränsningarna blir fler än på andra vägar med samma status. Hög trafiktäthet och otidsenliga trafikarrangemang leder till omkörningar och riskabla situationer. På sträckan Vasa-Uleåborg inträffar årligen i medeltal 35 olyckor med personskador. Därför behövs snabba åtgärder för att öka tryggheten och smidigheten i trafiken.

Norr om Vasa har en del förbättringar skett. För en höjning av säkerheten, smidigheten och servicenivån på Riksväg 8 förutsätts följande konkreta åtgärder:

  • en betydande ökning av säkerheten vid korsningar
  • beaktande av tunga trafikens behov
  • Vasa-Oravais sträckan; omkörningsfiler, mitträcken, breddning
  • Edsevö-Karleby; omkörningsfiler, mitträcken, breddning
  • Karleby, Södra leden; fyrfiligt område

Beslut som rör trafiken ligger i hög grad i landets egna händer. Det beror på vår egen kompetens och våra egna beslut om infrastrukturen ger ökad konkurrenskraft eller om den utgör en flaskhals i företagens verksamhet.

SFP i Karleby vädjar nu åter en gång till våra beslutfattare att prioritera förbättringar på Riksväg 8 för trafiksäkerhetens skull och för att trafiken skall kunna röra sig med en medelhastighet på 70 km/h längs vägsträckan Åbo-Uleåborg.

SFP i Karleby
Svenska Kvinnoklubben i Karleby r.f’

Partifullmäktiges svar:

Vägtrafiknätet i Finland har en oroväckande reparationsskuld. Motionärerna lyfter fram riksväg 8 som partiet även tidigare tagit ställning till. Riksväg 8 är livsviktig för den ekonomiska utvecklingen i Österbotten, och det är alldeles nödvändigt att underhållet sköts. SFP och Svenska riksdagsgruppen har målmedvetet arbetat för att belysa riksväg 8:s behov av resurser. Resultat har även uppnåtts under åren, t.ex. förbättringen av sträckan Åbo – Björneborg och Smedsby omfartsväg kan här ämnas. Situationen är ändå sådan att underhållet behöver förbättras och det fortsatta arbetet med att förbättra riksväg 8, och att en prioritera de sträckor i Österbotten där behovet är störst måste ske.

Arbetet behöver ändå fortsätta, och frågan bör vara högt på Svenska folkpartiets agenda även framöver.

Österbottens handelskammare har också lyft fram problemen med riksvägs 8. I ett ställningstagande konstaterar man bland annat att flera vägavsnitt på riksväg 8 på vårt område är i dåligt skick, vägen är ställvis mycket krokig och sikten dålig och oändamålsenliga anslutningar gör att fartbegränsningarna är fler än på andra vägar med motsvarande status. Medelhastigheten längs riksåttan blir därför låg. På grund av detta blir transporterna långsammare och fordonsparken slits snabbt och tar skada. Det här orsakar tilläggskostnader för företagen, vilket direkt påverkar deras konkurrenskraft. I synnerhet kring tätorterna blir trafiktätheten hög i förhållande till vad vägavsnittet klarar av att svälja. […] Exportfinland behöver goda förbindelser. Samarbetet inom regionen för goda trafikförbindelser har varit intensivt och övertygande. Genom fortsatt gott samarbete och effektiverad intressebevakning garanterar vi vårt områdes tillgänglighet.

NTM-centralen i Södra Österbotten handhar ansvaret för vägunderhållet i det områden motionärerna lyfter fram. NTM- centralen konstaterar att vägunderhållet i regionen är en utmaning på grund av de snabba väderväxlingarna vid kusten, täta frysnings- och smältningscykler, mjuk och tjälkänslig mark och knappa grusreserver. Vägytorna är ganska ofta bara och våta, vilket gör att beläggningen nöts snabbare. Det finns många anslutningar i vägnätet, vilket gör att dräneringen är en utmaning.

Det är alldeles nödvändigt att finansieringen ordnas så att förbättringar kan ske och underhållet genomföras så att trafiksäkerheten garanteras. Det stora antalet olyckor på sträckan Vasa-Uleåborg kräver åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten och möjliggör en fungerande och trygg kommunikation längs med kusten.

Frågan är alltså viktig både för samhällsekonomin och trafiksäkerheten. Finland har inte råd att låta vägnätet förfalla.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP fortsättningsvis arbetar för

  • att väganslagen höjs så att reparationsskulden minskar
  • att förbättringar på riksväg 8 prioriteras av samhällsekonomiska och säkerhetsmässiga orsaker