Motion 12 – En nordisk union

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att de Nordiska länderna fördjupar sitt politiska, ekonomiska och militära samarbete.
  • att olika modeller utreds för att stärka och göra det nordiska samarbetet smidigare, och fortsätter diskussionerna om förutsättningarna för en nordisk union.
  • att det i Nordiska Rådet grundas ett utskott för försvar- och säkerhetsärenden.

Behandling

Samtidigt som kritiken mot de stora internationella handelsunionerna tilltar och världshandeln satts i gungning har det nordiska samarbetets betydelse ökat och fått förlig vind. Enligt uppgift har det nordiska samarbetet aldrig varit så intensivt som nu.
Nordiska Rådet är främst enbart ett diskussionsforum som inte förmår föra de stora elementära frågorna framåt.
Nu bör SFP ta initiativet och driva samarbetet vidare mot någon form av union inom försvar, handel eller ekonomi. Det skulle gynna oss alla. Att Finland som enda nordiskt land är medlem i EMU får inte utgöra ett definitivt hinder. Samma gäller Nato där vi ju alla har medlemsskap i någon form.
Inga andra folk och regioner i världen har en lika samstämmig värdegrund som vi. Här, om någonstans, bör det vara enkelt och naturligt för länder och folk att söka sig samman då det blåser kalla vindar.
Tanken kunde utvecklas vidare med liktänkande ”vänpartier”  både här hemma eller övriga Norden.
Det är uppenbart att svenska språket i Finland allt mer försvinner. En närmare samgång med övriga Norden skulle ge vår tvåspråkighet ett lyft.

Att-sats

Undertecknad föreslår att SFP aktivt profilerar sig som ett Nordiskt parti som vill föra de nordiska länderna närmare varandra. Det slutliga målet bör vara en hel- eller sektortäckande union.
SFP-styrelse bör uppgöra en plan över hur frågan förs vidare, gärna tillsammans med andra nordiska partier.

Motionär

Ulf Johansson
Norra Esbo SFP

Partfullmäktiges svar

Svenska folkpartiet har genom historien varit det parti som alltid lyft fram betydelsen av ett fungerande nordiskt samarbete. SFP har varit en föregångare och kunnat motivera för andra partier varför våra nordiska grannar och relationerna till dem är så viktiga. I grund och botten handlar det nordiska samarbetet om att underlätta vardagen för nordiska invånare, ge näringslivet bättre förutsättningar och ett konstaterande om att de nordiska länderna och självstyrande områdena är starkare tillsammans än var och en för sig själv.

SFP:s representanter i olika fora av nordiskt samarbete har alltid varit bland de mest progressiva och aktiva då det gällt att på konstruktiva sätt driva vidare om en djupare integrerad nordisk region. De senaste åren är det SFP:s parlamentariker som i Nordiska Rådet aktivt och synligt drivit tanken om exempelvis ett nordiskt medborgarskap.

Tankesmedjan Agenda har gjort en utredning om nordiskt medborgarskap för att presentera en konkret möjlighet att gå vidare. Utredningen visar att det i en tid av ökad politisk spänning och med en osäkerhet om hur utvecklingen inom EU ser ut, skulle det vara naturligt för de nordiska länderna att söka ett tätare samarbete. Agenda presenterar någon form av nordiskt medborgarskap som en möjlighet till en intensifierad nordism. Jur.lic Sten Palmgren har på Tankesmedjan Agendas initiativ utrett vilka möjligheter det finns med ett nordiskt medborgarskap. Gunnar Wetterberg, tidigare historiker och diplomat från Sverige, målar för sin del i rapporten upp en vision för Norden med det nordiska medborgarskapet som utgångspunkt. Wetterberg föreslog hösten 2009 att de fem nordiska länderna skulle gå samman. SFP anser att det finns speciellt bra möjligheter i en gemensam och bättre fungerande arbetsmarknad och ett fördjupat försvarssamarbete.

Efter att senaste partidag behandlade frågan om ett nordiskt medborgarskap har mycket hänt. Svenska folkpartiet har drivit frågan om ett nordiskt medborgarskap i nordiska rådet och nordiska rådet har enhälligt avgivit en rekommendation i november 2017 om att införa ett gemensamt nordiskt e-id för nordens medborgare.

Beslutsförslag

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för:

  • att de Nordiska länderna fördjupar sitt politiska, ekonomiska och militära samarbete.
  • att olika modeller utreds för att stärka och göra det nordiska samarbetet smidigare, och fortsätter diskussionerna om förutsättningarna för en nordisk union.
  • att det i Nordiska Rådet grundas ett utskott för försvar- och säkerhetsärenden