Motion 19 – Inför ett stadsutvecklingsutskott

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att partistyrelsen tillsätter ett utskott för stadsutvecklingsfrågor

Behandling

I början av året väckte Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori diskussion då han hävdade att framtiden finns i städerna. Vapaavuori glömmer i sitt uttalande att det fortsättningsvis är en stor del av befolkningen som inte bor städer. Samtidigt har han rätt i att urbaniseringen ökar, en trend som också SFP måste kunna svara på.

Under de senaste århundradena har det skett en klar förändring i hur människor bor.  När det i början av 1800-talet var tre av hundra som bodde i städer globalt, så bor idag varannan person i en stad. I Finland bor 36 procent av befolkningen i tätbebodda områden, vilket är i linje med det europeiska medeltalet.

Urbaniseringen för med sig såväl möjligheter som utmaningar. Ett område där urbaniseringen syns starkast är i byggandet av nya bostäder. Idag byggs nästan 90 procent av nya bostäder i de största städerna eller i deras närhet. Enligt ​Teknologiska forskningscentralen VTT:s prognoser kommer det att behövas närmare 800 000 nya bostäder i de 14 största städerna under de kommande årtiondena. Det betyder 25 000 – 30 000 bostäder per år.

Utvecklingen ställer nya krav på stadsplaneringen, stadsutvecklingen och på beslutsfattandet i städerna. Urbaniseringen kräver nya lösningar inte endast för att göra rum för nya bostäder utan också i frågor som rör infrastruktur och kollektivtrafik, företagsamhet och jobb, service och tjänsteplanering samt i utmaningen att förebygga och motverka segregering.

SFP har traditionellt haft en ganska låg profil i stadsutvecklingsfrågor. Många av de lösningar och beslut som fattas görs idag på lokal nivå utan någon större förankring i en nationell politisk linje. Då en allt större del av befolkningen bor i städer är det också motiverat att SFP som parti i högre grad skulle profilera sig i stadsfrågor.

Ett steg i rätt riktning är initiativet om ett bostadspolitiskt program, ett annat skulle vara att skapa ett nationellt forum inom partiet där stadsutvecklingsfrågor kan behandlas.  Därför vill vi undertecknade att partiet inför ett stadsutvecklingsutskott. Utskottet skulle förena stadspolitiker från hela landet och ge dem en möjlighet att diskutera de utmaningar som städerna står inför. Utskottet skulle också vara en garant för att SFP för en enhetlig politik i hela landet.

Att-sats

Därför föreslår SFP i Åbo

  • att partistyrelsen tillsätter ett utskott för stadsutvecklingsfrågor.

Motionär

SFP i Åbo

Ida Schauman, Ordförande

Nina Lindholm, Sekreterare

Partfullmäktiges svar

Partiet har nyligen lagt fram ett boendepolitiskt program som behandlar flera av de frågor som motionären lyfter fram. I programmet pekar vi på olika lösningsmodeller för hur man ska kunna få flera bostäder till rimligt pris. Dessutom ska fler kunna bo på hyra. Vid partistyrelsens möte den 5 april 2018 beslöt man att det görs ett helt nytt stadspolitiskt program. Programmet lanseras under hösten 2018.

För att ytterligare tydliggöra partiets profil när det gäller dessa frågor är det ändå motiverat att skapa ett utskott för stadsutvecklingsfrågor. Utskottet skulle förena stadspolitiker från hela landet och ge dem en möjlighet att diskutera de utmaningar som städerna står inför. Utskottet blir också vara en garant för att SFP för en enhetlig politik i hela landet.

Partifullmäktige föreslår

  • att partistyrelsen tillsätter ett utskott för stadsutvecklingsfrågor.