Motion 3 – Inför negativ inkomstbeskattning i Finland

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att SFP till riksdagsvalet 2019 för fram en tydlig modell på hur SFP vill reformera socialskyddet och beskattningen. Olika modeller utreds, inklusive negativ inkomstbeskattning.

Behandling

I Finland har vi länge diskuterat socialskydd och inkomstöverföringar. Debatten har främst handlat om en motsättning mellan det nuvarande systemet med stark behovsprövning, och idén om en universell grundinkomst. I takt med att arbetsmarknaden blir allt mer heterogen måste socialsystemet bli bättre på att ta i beaktande olika livssituationer.

Vårt nuvarande, behovsprövade system är uppbyggt under en tid då man antingen var sysselsatt på heltid eller var arbetslös, vilket orsakar att grupper som studerande i deltidsarbete, frilansare, deltidspensionärer eller mikroföretagare lätt faller mellan stolarna. En av de grupper som lider mest är de som inte förstår systemet tillräckligt bra för att få de stöd de är berättigade till. Enligt en utredning från THL 2015 uppskattades det att över 100 000 finländare som är berättigade till utkomststöd låter bli att söka.

Vi vill att Svenska folkpartiet går i bräschen för att främja ett socialskyddssystem som motverkar både fattigdoms- och flitfällor. Inför riksdagsvalet 2019 är det essentiellt att Svenska folkpartiet går till val med en modell för socialskyddssystem som är lättförstådd, rättvis och sporrande till arbete, som motvikt till den nuvarande regeringens politik.

Exempel på beräkningsformel för negativ skatt (Johnny Åkerholm)

Den negativa inkomstskatten är en typ av basinkomst. Den negativa skatten bygger på tanken att en person kan få en inkomstöverföring via beskattningen, ifall personens inkomster är tillräckligt låga eller obefintliga.  I modellen varierar statens insats beroende på hushållets eller individens inkomster (se bild för exempel). Den inbyggda progressiviteten skulle råda bot på flitfällor och en tillräcklig grundnivå möjliggör att alla får det stöd de behöver.

Bidraget skulle vara indexbundet och ersätta arbetslöshetsersättningarna, arbetsmarknadsstödet, inkomststöden och studiestödet.

Den progressiva medborgarlönen ska kombineras med bl.a. avgiftsfri utbildning, sjukvård, subventionerad medicin, missbrukarvård, och mödrarådgivning.

Modellen med progressiv medborgarlön minskar byråkratin avsevärt, fördelar stödet mer rättvist till dem som verkligen behöver det, samt skapar ett klart incentiv till att arbeta och delta i samhällets utveckling.

Att-sats

Vi undertecknande anser att SFP:s representanter i riksdagen och regeringen ska verka för:

  • att en modell för negativ inkomstbeskattning utarbetas i Finland.

Motionär

Svensk Ungdom

Christoffer Ingo, Förbundsordförande

Benjamin Ellenberg, Förbundssekreterare

Partfullmäktiges svar

Det är uppenbart att Finlands sociala förmånssystem behöver förnyas.De flitfällor och den djungel av byråkrati som finns idag är inte hållbar. Vårt välfärdssamhälle behöver ett skyddsnät i rätt storlek. Svenska folkpartiet har alltid värnat om en balanserad ekonomi. Vi har en av världens högsta totalskattegrader redan nu, utrymmet uppåt finns inte. Finland behöver en reform. Hur den här reformen ska se ut finns det många åsikter om.

Den sittande regeringens försök med medborgarlön är ett sätt att närma sig problematiken. Motionärens förslag om negativ inkomstbeskattning är nära besläktad med medborgarlönen, men utgör ändå en annan helhet. Även det brittiska systemet Universal Credit har lyfts fram som en möjlig modell.

Arbetet med att förändra Finlands socialskydd och samtidigt skattesystem kommer att finnas på agendan i en nära framtid.

SFP har konsekvent tagit fram förslag som skulle förbättra den nuvarande situationen. Våra senaste skuggbudgetar har innehållit konkreta förslag som skulle leda landet i rätt riktning.

Frågan om negativ inkomstbeskattning har diskuterats tidigare på partidagen. År 2013 presenterade Svensk Ungdom en annan version av Negativ inkomstskatt som inte omfattades. Partidagen beslöt då att SFP ska ta initiativ till ett nytt skattesystem som motarbetar flitfällor och svartjobb, främjar sysselsättningen och stärker de finska företagens konkurrenskraft. I enlighet med det beslutet har förslag utarbetats vars resultat presenterats bland annat i våra skuggbudgeter. Nu är ändå tiden inne att ta nästa steg och inför riksdagsvalet 2019 bör Svenska folkpartiet presentera en helhetsmodell vars genomförande kan påbörjas redan i nästa regering.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att SFP till riksdagsvalet 2019 för fram en tydlig modell på hur SFP vill reformera socialskyddet och beskattningen. Olika modeller utreds, inklusive negativ inkomstbeskattning.