Motion 4 – Statligt stöd för att anställa i mikroföretag och i föreningar

Motion

I den förra EU -programperioden fanns ett stöd för enmansföretagare för att anställa en första arbetstagare. Stödet gick ut på att 50% av lönekostnaderna för den första anställda betalades upp till två år.

Denna form av företagsstöd finns inte i nuvarande EU – programperiod, 2014-2020.

65% av alla företag i Finland är enmansföretag. Företagsamheten är väldigt viktig i vårt land och borde stödas på många sätt, för att utvecklas, växa och kunna sysselsätta i högre grad.

Samtidigt står Finland inför århundradets största reformer, landskaps-  och social – och hälsovårdsreformerna. Om dessa reformer träder i kraft kommer tredje sektorns betydelse att stiga ytterligare för samhället, såväl för stat som kommun.

Tredje sektorn utgör ett viktigt kugghjul i välmåendet, och i det förebyggande  hälsoarbetet.

Tredje sektorn kunde också hjälpas av att staten skulle möjliggöra stöd för att anställa en person.

Att-sats

Sfp i Pargas vill

  • att Svenska folkpartiet ska verka för att staten inför statliga subventioner för att enmansföretagare och föreningar ska kunna anställa och sysselsätta sin första anställda.

Motionär

Conny Granqvist, ordförande för SFP:s lokalavdelning i Pargas

Rolf Möller, sekreterare för SFP:s lokalavdelning i Pargas

Partifullmäktiges svar

Motionärerna är ute i ett ärende helt i linje med SFP:s nuvarande politik. Som motionärerna lyfter fram så utgör enmansföretagen en stor del av företagen i Finland. Det finns en enorm potential hos dessa och andra små- och medelstora företag. Genom att underlätta för dessa att anställa personal kan vi förbättra sysselsättningen ordentligt. Det är ofta inte bristen på arbete som gör att små företag inte anställer, utan den orimliga börda, och risk, en anställning innebär.

SFP:s skattepolitiska program säger bl.a. ”Vi tycker att det ska vara lätt att anställa den första arbetstagaren. Detta underlättas genom att stödet för anställandet av den första arbetstagaren utvidgas till att gälla hela landet och att man tillåter användningen av en prövotid på sex månader för den första anställda. När en företagare anställer en arbetstagare är arbetsgivaren skyldig att ta hand om arbetstagarens pensionsskydd. Denna arbetsgivaravgift kunde vara lägre under det första året. ”

Även den nuvarande regeringen har agerat på ett sätt som vi kan understöda när det gäller dessa frågor. Som ett av regeringens så kallade spetsprojekt utvecklas ett s.k. företagarpaket där företagaren erbjuds stöd för anställandet av personal. Tidigare har det här bara gällt ifall den anställda är arbetslös, men nu ska även rekrytering kunna ske på den öppna arbetsmarknaden.

Med fördel kunde man även pröva på ett system som skulle omfatta den trejde sektorn. Det kunde även ha en positiv inverkan på sysselsättningen samtidigt som samhället skulle vinna på att arbete som behöver göras inte blir ogjort.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att egenföretagare och föreningar omfattas av stödet för anställandet av den första arbetstagaren

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att egenföretagare och föreningar omfattas av stödet för anställandet av den första arbetstagaren