Motion 43 – Sex ska vara frivilligt

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att sexualbrottslagstiftningen ändras så att den bygger på samtycke.
  • att frånvaron av samtycke är en grundläggande definition för våldtäkt i strafflagen.

Behandling

Medlemmarna av riksdagens kvinnonätverk, med stöd av Kvinnoorganisationernas centralförbund, har tagit initiativ till en lagmotion som innebär ett införande av samtycke i sexualbrottslagen 20 kap 1 § 1 mom. Signalen är att sex utan samtycke är brottsligt. Samtycket måste inte vara verbalt, utan kan även uttryckas på annat sätt, enligt professor Johanna Niemi från Turun Yliopisto. Inom den internationella rätten har man under senare år poängterat att frånvaron av samtycke vid samlag bör vara straffbart. Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har år 2003 konstaterat att samlag utan samtycke är detsamma som våldtäkt. Internationella organisationer har upprepade gånger uppmanat Finland att ändra sin sexualbrottslagstiftning. Bland annat Amnesty Finland och FN:s CEDAW-kommitté (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) uppmanar Finland att ändra på lagstiftningen så att våld inte är det centrala kriteriet i en våldtäkt. Utöver detta förpliktigar Istanbulkonventionen Finland att granska kännetecknen för våldtäkt.

I och med kampanjerna Metoo och Dammenbrister, som aktualiserade sexuella trakasserier och övergrepp, blev det uppenbart att vår lagstiftning gällande våldtäkt bör uppdateras. Endast en bråkdel av sexbrottsfallen anmäls, det är svårt för offret att bevisa att en våldtäkt har skett och fällande domar är sällsynta. Att samlag kräver samtycke borde vara en självklarhet, men för tillfället släpar vår lagstiftning efter när det kommer till strafflagen vid sexualbrott. För tillfället måste det finnas tecken på våld och det räcker inte med att offret har sagt nej eller gjort motstånd. Den nuvarande lagstiftningen ökar på mörkertalet när det gäller våldtäkter, eftersom offren låter bli att anmäla våldtäkt då de tvivlar på sin chans att lyckas i rättsprocessen.

Våldtäkt inom äktenskapet kriminaliserades först år 1994 i Finland. I Finland år 2018 är vi mogna för en uppdaterad lagstiftning, som följer det moderna samhällets syn på personlig integritet och mänskliga rättigheter. Vi skulle vara i gott sällskap tillsammans med bland annat Tyskland, Kanada, Storbritannien, Kalifornien, Irland, Belgien och Sydafrika. För tillfället har individen ett svagt skydd av strafflagen mot våldtäkt. Individens skydd bör förbättras – samlag utan samtycke är våldtäkt och ska straffas som sådant, därför föreslår vi att partiet som helhet stöder och prioriterar lagförslaget. För ett liberalt folkparti är detta också i enlighet med vår ideologi.

Att-sats

Därför vill vi att Svenska folkpartiet arbetar för

  • att det lagförslag som inlämnats av riksdagens kvinnonätverk får stöd av våra förtroendevalda
  • att sexualbrottslagstiftningen ändras så att den bygger på samtycke
  • att frånvaron av samtycke är en grundläggande definition för våldtäkt i brottslagen
  • att SFP ger hög prioritet åt arbete för ändring av sexualbrottslagen

Motionär

SFP i Centrum

Runa Ismark

Partifullmäktiges svar

Rekvisitet för våldtäkt i strafflagen är följande: Den som genom våld på person eller med hot om sådant våld tvingar någon till samlag ska för våldtäkt dömas till fängelse i minst ett och högst sex år. För våldtäkt ska också den dömas som genom att utnyttja att någon till följd av medvetslöshet, sjukdom, funktionsnedsättning, rädsla eller något annat hjälplöst tillstånd inte kan försvara sig eller förmår utforma eller uttrycka sin vilja, har samlag med honom eller henne.

Motionärens förslag är motiverat. Det finns skäl att uppdatera den nuvarande lagstiftningen.  Sex och sexuellt umgänge ska basera sig på samtycke. För tillfället förutsätter inte strafflagen att det måste finnas samtycke för att ha sex. Det är dags att vi får en lag som tydligt signalerar var gränsen går för vad som är våldtäkt – finns det inte samtycke är det våldtäkt.

Såsom motionären beskriver har behovet att ändra vår inhemska lagstiftning också påtalats internationellt. Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har konstaterat att ett samlag utan samtycke är våldtäkt. FN:s CEDAW-kommitté har uppmanat Finland att ändra på sin lagstiftning så att våld inte är det centrala kriteriet i en våldtäkt. Också Istanbulkonventionen förpliktar Finland att granska kännetecknen för våldtäkt.

Anmärkningsvärt är också att uppskattningsvis hela 90 procent av alla våldtäkter inte anmäls. Många låter ofta bli att anmäla, på grund av att processen är så tung för offret och då utgången i rättsprocessen är så osäker. En lagändring skulle sätta fokus på bristen på samtycke och klart signalera att det är just där gränsen går.

SFP har enligt partidagsbeslutet senaste år arbetat för att en samtyckeslag stiftas och det finns en motion om en samtyckeslag under behandling i riksdagen. Riksdagens plenum behandlar frågan under den närmaste tiden.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för:

  • att sexualbrottslagstiftningen ändras så att den bygger på samtycke.
  • att frånvaron av samtycke är en grundläggande definition för våldtäkt i strafflagen.