Motion 45 – Ökade resurser till utbildning om hedersrelaterat våld

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att i enlighet med Inrikesministeriets utbildningsplan kring hedersrelaterat våld budgetera tillräckliga resurser för utbildningen av personal vid skolorna, inom polisen och social- och hälsovården samt olika myndigheter som arbetar med integrering av invandrare
  • att familjerådgivningen aktivt arbetar med frågan om hedersrelaterat våld
  • att man speciellt satsar resurser (både personella och kunskapsmässiga) på att stärka den kulturella kompetensen hos personal som kommer i kontakt med familjer

Behandling

Hedersrelaterat våld och förtryck sker för att försvara hedern inom familjen, i släkten eller i en annan gemenskap. Våldet som kan vara både fysiskt och/eller psykiskt är starkt könsbundet. Kvinnor drabbas betydligt oftare än män. Hedersrelaterat våld brukar vanligen handla om att familjen, släkten eller gemenskapen upplever att deras heder kränkts eller är rädda för att den kan komma att kränkas. Familjen försöker då återställa eller upprätthålla hedern med våld inför andra släktmedlemmar, som själva deltar i våldet eller stöder bruket av hedersrelaterat våld.

Den finska lagen förbjuder alla typer av våld eller hot om våld oberoende av offrets eller förövarens kultur. Hedersvåldet har dock ökat i Finland och organisationen Monika-Naiset ry, som arbetar med integreringen av invandrarkvinnor och upprätthåller ett skyddshem, rapporterar att de tar emot allt fler kvinnor som flyr just hedersrelaterat våld. Samtidigt visar Förbundet för Mänskliga rättigheters rapport från 2016 att myndigheterna inte har den kunskap som behövs för att bemöta och förhindra denna typ av våld.

Det hedersrelaterade våldet är inget nytt fenomen i Finland.  Redan 2011 gjorde inrikesministeriet upp en utbildningsplan med förteckning över de myndigheter som borde utbildas i att känna igen och förhindra hedersrelaterat våld. På listan fanns allt från polisen och skolorna till församlingarna och olika organisationer inom tredje sektorn. Utbildningsplanen fastställde att social – och hälsovårdsministeriet ska ansvara för utbildningen. I praktiken blev planen bara ett dokument med fina förslag. Föga har gjorts efter detta.

Det är hög tid att Finland tar det hedersrelaterade våldet på allvar och satsar resurser på att ordentligt utbilda speciellt de myndigheter som först kommer i kontakt med offren d.v.s. skolorna, polisen, social-och hälsovårdsmyndigheterna och olika myndigheter som arbetar med invandrares integrering i det finländska samhället.

Att-sats

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att SFP verkar för:

  • att i enlighet med Inrikesministeriets utbildningsplan kring hedersrelaterat våld budgetera tillräckliga resurser för utbildningen av personal vid skolorna, inom polisen och social- och hälsovården samt olika myndigheter som arbetar med integrering av invandrare.
  • att man i kommunen speciellt satsar resurser (både personella och kunskapsmässiga) på att stärka familjerådgivning till familjer av invandrar bakgrund.

Motionär

Svenska Kvinnoförbundet

Anna Jungner-Nordgren
Svenska Kvinnoförbundets ordförande

Agneta Udd-Saarela
generalsekreterare

Partifullmäktiges svar

Hedersrelaterat våld är, som motionärerna påpekar, inget nytt i Finland. Med en ökad inflyttning av personer från kulturer där hedersrelaterat våld är vanligt har det blivit mer och mer uppmärksammat. Arbete mot denna form av sker t.ex. i Sverige i stor skala, och många uppmärksammade fall i medierna har väckt allmänhetens intresse för fenomenet och det viktiga i att motarbeta detta våld, precis som all annan form av förtryck som sker inom familjen. Svenska folkpartiet har konsekvent arbetat för en ökad resursering för skyddshemmen, och föreslog i senaste skuggbudget att 25 nya skyddshem skulle grundas. Skyddshemmen spelar en viktig roll även när det gäller att skydda individer drabbade av hedersrelaterat våld, även om det givetvis inte räcker.

Myndigheterna har gjort försök att förbättra situationen. Motionärerna nämner den utbildningsplan som inrikesministeriet tog fram år 2011, där en mängd åtgärdsförslag presenterades. Förbundet för mänskliga rättigheter har också haft ett projekt sedan år 2010, Kitke!, som strävar till att förebygga hedersrelaterat våld. Även efter det har åtgärder vidtagits på olika nivåer, men det är alldeles klart att arbetet måste fortsätta än mer intensivt i takt eftersom problemen ingalunda försvunnit.

Eftersom det är påvisat att våra myndigheter fortfarande saknar de verktyg och de resurser som krävs är det motvierat att stöda motionärernas förslag. Förslagen hänvisar både till åtgärder som behöver ske på nationell nivå via riksdagens, och regeringens arbete, och till åtgärder som bör ske på kommunal nivå där familjerådgivningarna är i central roll. Regeringens förslag till social- och hälsovårdsreform riskerar förändra situationen då socialvården skulle övertas av de nya landskapen, men det förändrar givetvis inte det faktum att problemen måste åtgärdas.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för:

  • att i enlighet med Inrikesministeriets utbildningsplan kring hedersrelaterat våld budgetera tillräckliga resurser för utbildningen av personal vid skolorna, inom polisen och social- och hälsovården samt olika myndigheter som arbetar med integrering av invandrare.
  • att familjerådgivningen aktivt arbetar med frågan om hedersrelaterat våld.