Motion 47 – Äldres rätt att välja

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att de äldres egna önskemål ska ges större utrymme inom äldreomsorgen. Alla kan och ska inte omfattas av samma lösningar utan det finns behov på olika servicemodeller som beaktar människans situation. Man ska ha möjlighet att påverka vården.

Behandling

Valfriheten i äldreomsorgen bör garanteras i den planerade social- och hälsovårdsreformen. Det innebär frihet att i god tid välja mellan vård hemma eller i serviceboende. De äldre ska garanteras ett gott liv, en professionell vård och små glädjeämnen i vardagen till livets slut.

Finlands hälsovård är effektivare än motsvarande vård i Sverige, Danmark och Norge, om man mäter hälsovårdens totalkostnader i förhållande till bruttonationalprodukten (bnp). Likväl har vård-tjänsterna under 2000-talets inte utvecklats i en gynnsam riktning. Den planerade vård- och landskapsreformen syftar till att minska vårdutgifterna med tre miljarder euro.

Utgifterna för vård ökar likväl snabbt, när den 75 år fyllda befolkningens servicebehov fram till år 2030 ökar med 60 procent från dagens en halv miljon euro.

Äldreomsorgslagen från 2013 förutsätter att de äldre sköts hemma så länge som möjligt. Den lagen har förorsakat smärta, ensamhet och en känsla av övergivenhet för många äldre. Ingen ska behöva leva sina sista dagar inlåst och skyddslös bakom det egna hemmets dörrar, i synnerhet inte en minnessjuk. De anhörigas oro måste beaktas också vid valet av vårdform.

I det planerade vård- och valfrihetsförslaget talas endast om effektivitet. Förslaget förbiser helt ett förbättrande av människans välmående.

Att-sats

SFP i Sydvästra Helsingfors föreslår

  • att SFP arbetar för att kravet på vård i hemmet i äldreomsorgslagen från 2013 slopas. Äldre människor bör garanteras rätt att i god tid välja om hen vill bo hemma eller i ett serviceboende med äldreomsorg. I god tid innebär att en äldre människa kan göra sitt val innan hen är i dåligt skick, vilket kriterierna för serviceboende i dag förutsätter.

Motionär

SFP i Sydvästra Helsingfors (Liisa Melin)


Partifullmäktiges svar

Riksdagen behandlar för tillfället social- och hälsovårdsreformen där tanken är att en stor del av den service som idag ordnas av kommunerna ska flyttas över till landskapen. Äldreomsorgen har fått beklagligt lite uppmärksamhet i reformen. I en uträkning gjord av Nordic Healthcare Group beräknas en stor del av inbesparingarna i social- och hälsovårdsreformen komma från besparingar i äldreomsorgen. Det här innebär många frågetecken när det gäller hur vården ska se ut i framtiden.

Utmaningen är att skapa en hållbar äldreomsorg samtidigt som antalet åldringar snabbt ökar i hela landet. Svenska folkpartiets åsikt är att socialvården också i framtiden bäst kan skötas av starka primärkommuner. I Sverige sköter kommunerna äldreomsorgen trots sin landstingsmodell. SFP anser också att det behövs ett brett samarbete mellan den offentliga sektorn, den tredje sektorn och den privata sektorn oberoende av ifall äldreomsorgen sköts av kommunen eller av landskapet.

Enligt äldrevårdslagens 13 § ska tjänsterna utföras så att de stöder äldre personens förmåga att klara sig på egen hand. Målsättningen som sådan är värd att stöda. Tillämpningen av lagen och organiseringen av äldreomsorgen är idag ett kommunalt ansvar. Sättet att förbättra äldreomsorgen handlar långt om att öka resurserna och se över servicekedjorna.

Människovärdet ska genomsyra all politik – också äldreomsorgen. Alla har rätt till ett värdigt liv från födseln till det sista andetaget. Alla kan och ska inte omfattas av samma lösningar utan det finns behov på olika servicemodeller som beaktar människans situation. Man ska ha möjlighet att påverka vården.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för:

  • att de äldres egna önskemål ska ges större utrymme inom äldreomsorgen. Alla kan och ska inte omfattas av samma lösningar utan det finns behov på olika servicemodeller som beaktar människans situation. Man ska ha möjlighet att påverka vården.