Motion 6 – Ändring av dividend- och kapitalskattelagen

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att dividendinkomster upp till 1 000 euro befrias från skatt

Behandling

Dividend- och kapital skattelagen har genom decennierna genomgått mindre och större förändringar. Dessa skatter har stundom varit skattefria. Med nya regeringar har synen på dessa ändrats och som påföljd av detta börjat beskattas. Skattesatserna har likaså ändrats, så att skattesatserna höjts. Den nuvarande skattesatsen är på 30 – 34% Vilket måste anses högt, i vissa fall för högt.

Dividenden är skattefri under 1000 (ettusen euro) per år. Av överskjutande del är 15% skattefritt resten beskattas med 30% (74.5% får man i handen).

Sedan har vi sk. institutionella placerare (allmännyttiga samfund) som är skattefria. I en tid där man tar yttersta anstöt visavi sk. skatteplanering – skatteflykt, anser jag det motiverat att närmare granska grunderna för sakernas tillstånd. Kriterierna för allmännyttighet borde genomgås noggrant. Är tx. en fackförening så allmännyttig att placeringarna borde vara helt skattefria? Enligt min åsikt verkar dessa i högsta grad endast och enbart för sina medlemmar. Ideella (idrotts/ungdoms) har tidigare ansetts helt skattefria. Nu har då detta ändrats; så att deras, med frivillig arbetsinsats, försök att skaffa medel för verksamheten beskattas.

Före 1990 var det i huvudsak hög- och högre medelinkomsttagare som sysslade med anskaffande av kapitalförmögenheter som gav avkastning, dividend eller försäljningsvinst. Det förekom också balansering av löneinkomster mot kapitalinkomster, som då var skattefria. Detta sågs ju inte som rättvist av de som inte hade sådana, ej heller möjlighet till arrangemanget. Skattesatserna för lönebeskattningen var samtidigt högre än nu.

Hur gå vidare

  I dag är läget ett helt annat; förutom det ”gamla gardet” har kapitalplaceringar blivit en sparform för snart sagt hela folket. Skattesatserna på lönerna har minskats, progressionen likaså. Det skall löna sig att arbeta – lyder parollen. Varför får det inte löna sig att spara – investera. Avkastningen kommer ju tillsist köpkraften tillgodo.

  Finansminister Petteri Orpo vill iföra investeringssparkonton (Hbl  15.3.18). Detta är en god idé, men tillämpandet av den svenska schablonskatten verkar inte bra – ifall den ej kan avdras från kommande skatt på förverkligad vinst (uttag över insatsen). Det finns sk. investeringsförsäkring som man kan teckna med ett bolag. Men avgifterna är höga. Skatteförmånerna gällande arvingar har dessutom tagits bort.

Att-sats

Jag föreslår:

  • att, Sfp i riksdagen (och regeringen) arbetar för att höja det skattefria beloppet och sänka skattesatsen i kapitalbeskattningen för småsparare, under 10 000.00 per år.
  • att, reglerna för allmännyttiga samfunds skattefrihet ses över.

Motionär

Kurt Wikström

styrelseledamot i SFP i Esboviken.


Partifullmäktiges svar

Dividendinkomst beskattas som kapitalinkomst.

Beskattningen av dividendinkomst är beroende av ifall det handlar om dividend från ett offentligt noterat bolag, d.v.s. börsbolag eller ett icke-noterat bolag.  Motionären torde i sin motion avse beskattningen av dividender från börsbolag.

Av dividender från offentligt noterade bolag utgör 85 procent kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst.

Av dividender från bolag som inte är offentligt noterade utgör 25 procent skattepliktig kapitalinkomst och 75 procent skattefri inkomst upp till det belopp som motsvarar en årlig åtta procents avkastning beräknad på det i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) angivna matematiska värdet för skatteåret för aktierna. Till den del beloppet av sådana dividender som den skatteskyldige får överstiger 150 000 euro utgör 85 Av den del av dividenderna som överstiger den i 1 mom. avsedda årliga avkastningen utgör 75 procent förvärvsinkomst och 25 procent skattefri inkomst.

På kapitalinkomst betalas 30 procent i inkomstskatt (inkomstskattesats för kapitalinkomst). Till den del den beskattningsbara kapitalinkomsten för en skattskyldig överstiger 30 000 euro betalas 34 procent i inkomstskatt.

Enligt SFP:s skattepolitiska program från år 2014 borde dividendinkomster upp till 1 000 euro befrias från skatt. Syftet med detta är att främja aktiesparandet. Linjedragningen är fortfarande aktuell.

Ett annat ställningstagande i det skattepolitiska programmet är att allmännyttig verksamhet ska vara befriad från skatt. Det är inte motiverat att ändra på denna linjedragning. De allmännyttiga samfunden gör ett otroligt viktigt arbete inom till exempel forskning, kultur, motion, välmående och missbrukarvård. Det finns all orsak att trygga de allmännyttiga samfundens verksamhetsförutsättningar även i framtiden.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att dividendinkomster upp till 1 000 euro befrias från skatt