Motion 14 – Jämställ viltkött med andra naturprodukter

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att försäljning av viltkött klassificeras som en naturprodukt jämställt med andra naturprodukter såsom växter, bär, svampar och kottar inom inkomstbeskattningen för privatpersoner

Behandling

”En fysisk person kan samla olika vilda växter, bär, svampar och kottar samt andra motsvarande naturprodukter i skog eller på annat håll i naturen. Han eller hon kan använda de insamlade naturprodukterna i sitt eget hushåll eller sälja dem. Inkomst av sådan försäljning av naturprodukter benämns nedan inkomst av naturprodukter.För användning av självinsamlade naturprodukter i eget privat hushåll uppkommer ingen beskattningsbar inkomst för insamlaren. Inkomst av naturprodukter från försäljning av naturprodukter är under särskilda förutsättningar skattefri inkomst i inkomstbeskattningen och inte heller moms behöver nödvändigtvis betalas” (www.vero.fi).

Den ökande stammen hjortdjur är också en stor naturresurs, som inte tas tillvara i tillräckligt stor grad. Tidigare har jägare använt sig av bytet själv, men nuförtiden finns det mer hjortdjur i skogen än vad jägarna klarar av att ta hand om.Det finns en marknad med tillhörande säljkanaler för hjortkött, men problemet är att få hjortköttet in på denna marknad. En av orsakerna är beskattningen som gör att jägaren är ålagd att betala inkomstskatt på det byte som han för till försäljning. Om man i beskattningen skulle jämställa hjortkött med andra naturprodukter (växter, bär, svampar och kottar) blir det enklare och mer attraktivt för den enskilda jägaren att föra även mindre partier hjortkött till försäljning.

Att-sats

SFP i Pargas föreslår

  • att SFP verkar för att försäljning av viltkött klassificeras som en naturprodukt jämställt med andra naturprodukter såsom växter, bär, svampar och kottar.

Motionär

Conny Granqvist, ordförande

Rolf Möller, sekreterare

 

Partifullmäktiges svar

Motionärerna är ute i ett angeläget ärende. Hjortdjursstammen börjar vara på ohållbart hög nivå i många delar av kustområdena och de lokala jägarna hinner inte under säsongen fylla de kvoter som myndigheterna sätter upp för att hålla stammen på en bra nivå. Det syns bl.a. i ökade trafikolyckor. För tillfället så tillåter lagstiftningen att en jägare eller jaktförening får leverera kött motsvarande högst 1 000 harar eller kaniner, 3 000 fåglar, 10 älgar, 30 hjortar och 50 rådjur per år direkt till konsument.

Dessa bestämmelser kommer genom livsmedelshygienförordningar där dessa jämförs med självinsamlade naturprodukter. För att kunna sälja viltkött utan att ha godkänt slaktställe så är jägaren eller jaktföreningen tvungen att sälja viltet som obehandlat. Man får endast ta ur viltet men inte flå det. Detta är oftast ett större hinder för både kunderna men också för jägarna.

För de föreningar och jägare som fyller de kraven som ställs via lagstiftningen om livsmedelshygien så kan skatten vara ett hinder för försäljning, eller åtminstone en försvårande faktor. Enligt skatteverkets detaljerade skatteanvisningar så är också försäljning av kött skattefri inkomst för föreningen då verksamheten är småskalig, den inte utövas med betald personal under konkurrensförhållanden och då försäljningen riktas till en begränsad personkrets, såsom föreningens egna medlemmar eller deras familjer. Detta gäller dock inte jägaren.

Villkoren för skattefriheten för självinsamlade naturprodukter är följande ” Inkomst av naturprodukter kan vara skattefri endast för en fysisk person som samlat in de sålda naturprodukterna (insamlaren). Till exempel inkomst av försäljning av naturprodukter som samlats in av en anställd eller underleverantör till en parti- eller minutförsäljare av naturprodukter är inte skattefri för parti- eller minutförsäljaren. Inkomst av naturprodukter som sålts för ett andelslags eller en annan juridisk persons räkning är likaså skattepliktig inkomst för nämnda aktör.”

Motionärens förslag att likställa viltköttet till självinsamlade naturprodukter i inkomstbeskattningen kunde vara en lösning för att få minskat på hjortdjursstammen men också förenkla försäljning av viltkött i det stora hela. Det som är viktigt att följa upp är ändå att inte avskjutningen av vissa viltarter som inte är licensbelagda ökar. Det är också viktigt att följa upp att livsmedelshygien hålls på en god nivå.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att försäljning av viltkött klassificeras som en naturprodukt jämställt med andra naturprodukter såsom växter, bär, svampar och kottar inom inkomstbeskattningen för privatpersoner