Motion 16 – Vindkraft är inte bara av godo

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

 • att Finlands ambitiösa klimatmålsättningar uppnås, med hjälp av en mångsidig, hållbar och fossilfri energipalett
 • att göra det möjligt för små el-producenter att leverera överskottsenergi till stamnätet

Behandling

Det planeras tiotals vindkraftsparker med 1000-tals vindkraftverk, längs hela vår kust. Tyvärr har den offentliga diskussionen i Österbotten och överlag i hela Finland varit minimal.

I den första omgången av utlåtande till Österbottens landskapsplan tillfrågades inte befolkningen. I miljökonsekvensbedömningar har invånarnas åsikter efterfrågats men verkar inte ha beaktats.

Miljökonsekvensbedömningarna är schematiska och syftar till etablering. Bolagens mål är utan undantag; maximal produktionskapacitet med maximalt stora kraftverk.

I alla faser i planeringsprocessen borde de negativa effekterna analyseras mera. Som det liberalparti vi är borde vi i större utsträckning ta i beaktande situationen för våra medborgare som påverkas av vindparker och som inte vill bo mitt bland dem. De har ställs och ställs inför fullbordat faktum.

Vindkraftsindustriernas påverkan på människors hälsa och boendemiljö måste lyftas fram i större utsträckning än hittills. Och det ska man göra med opartiska konsekvensbedömningar för människors hälsa, påverkan på naturen, bostäders värdeminskning och landsbygdens och byarnas utveckling. Bullerproblem, ljusfenomen, förändring av landskapsbilden, skövling av natur mfl olägenheter stör och begränsar människors livsrum.

En av de stora frågorna är även hur marken återställs efter byggnation och efter slutanvändning. Plan saknas också för destruktion av uttjänta vindkraftverk. Plaster i blandmaterial är svåra att återanvända och passar inte i cirkulär hantering. Detta går stick i stäv med den klimatnytta som vindkraft anses ha.

I Tyskland där det finns många vindkraftsparker är motståndet numera hårt, därför söker sig tyskarna till Norden där landsbygden är glesbefolkad. Ägare till många planerade vindkraftsparker är franska, tyska men även via bulvaner kinesiska företag. Utländska bolag ges rätt att skövla och exploatera naturen i vårt land, medan människor, bebyggelse och natur i kraftverkens närområde tvingas ta konsekvenser såsom bullerolägenhet, förfulning av landskap och skövling av natur.

Människors välbefinnande och hälsa borde vara viktigare än utländska bolags vinstintresse.

Markägares status som avtalspart är svag. Avtalstiderna är långa och projektägarna kan använda arrendeavtalen som säkerhet vid finansiering. Villkoren är stränga och kan överföras till tredje och fjärde part, utan att markägaren kan göra något åt detta.

Svenska folkpartiet är det parti som i alla programförklaringar skriver att vi tar ansvar för byarnas utveckling och befolkningens välmående. Vi har en stark ställning på den finlandssvenska landsbygden. Därför borde partiet, vi alla, lyssna på invånarna och arbeta för en balanserad energiproduktion där vi står på flera ben.

Satsning på vindkraft till havs i likhet med andra länder såsom Danmark, Belgien och Norge är bättre, då nackdelar med landbaserad vindkraft är för många. Även solenergi och dess etablering borde vara mera i fokus än hittills och stödjas mera. Vi kan ta exempel av Sverige ifråga om solceller som där stöds med 20 % av investeringskostnaderna. Svenska staten har sedan 2009 beviljat ca 3 miljarder Skr i stöd för installation av solceller.

Att-sats

Vi föreslår att Svenska folkpartiet i Finland arbetar för att:

 • Kommuner och NTM-centraler utöver vindkraftsföretagens egna konsulter använder sig av opartiska experter för att få fram en mera rättvis konsekvensbedömning av följderna vid ett eventuellt bygge.
 • Kräva miljökonsekvensbedömningar för varje vindkraftverk.
 • Kommunens tjänstemän och förtroendevalda involveras i ett tidigt skede i planering av eventuella vindkraftsbyggen så att besluten kan fattas på grunder där alla aspekter är lika omfattade och analyserade.
 • I ännu större utsträckning satsa på att informera kontinuerligt (ända från början) befolkningen som berörs, att invånarna hela tiden är medvetna om vad som planeras, vilka direkta och indirekta påverkningar projektet kommer att medföra.
 • Låta befolkningens åsikter höras och beaktas.
 • Avstånd mellan kraftverk och bostad höjs till fem kilometer.
 • Det skydd som befolkningen, landskapet och naturen åtnjuter i lagar, följs.
 • Bibehålla stora tysta naturområden för rekreation och varför inte naturturism.
 • Stöda också andra energikällor som till exempel solcellspaneler, också för privata aktörer.
 • Utveckla koncept som fokuserar på de enskilda hushållens egna energiproduktion.
 • Göra det möjligt för små el-producenter att leverera överskottsenergi till stamnätet.

Motionär

Gun Beijar medlem i Svenska Folkpariet i Kvevlax lokalavdelning

Christine Sten medlem i Svenska Folkpartiet i Purmo lokalavdelning

Partifullmäktiges svar

Motionärerna beskriver en viktig fråga för SFP. För att Finlands energiproduktion ska bli fossilfri under 2030-talet vill SFP bygga ut vindkraften, och i högre grad satsa på solenergi, bioenergi och jordvärme. Vindkraften har en stor utvecklingspotential i Finland, men som motionären lyfter fram väcker frågan också diskussion.

Det finns stora outnyttjade möjligheter att bygga vindkraftsproduktion både till havs och på land. Regeringsprogrammet slår fast att vindkraftens andel av Finlands energiproduktion ska ökas och att ökningen av andelen landbaserad vindkraft kan ske på marknadsvillkor. Samtidigt ska förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft till havs förbättras och fastighetsbeskattningen av vindkraftverk till havs ska sänkas. Framtidens energiproduktion, också vindkraft, skapar dessutom nya arbetsplatser i Finland.

SFP:s grundinställning till vindkraft är positiv. Utbyggandet av vindkraft nämns också i partiets klimatpolitiska program.Partiet ser att vindkraftsområden planeras som parkhelheter. Andra alternativ till möjliga placeringar av vindmöllor är till exempel industriområden där det sedan tidigare finns skorstenar eller master som påverkat landskapet. Det här har också nämnts i en instruktion från Miljöministeriet år 2005. Även om partiets grundinställning till vindkraften är positiv respekterar partiet det kommunala planeringsmonopolet. Landskapsplanerna ska också beaktas.

Vindkraften skall alltså placeras så att landskaps- och naturvärden beaktas. Den nya vindatlasen bör utnyttjas vid placering av vindkraftverk. Placering på land respektive ute till havs måste avgöras av lokala omständigheter – och med hänsyn till den lokala opinionen. Tillståndsprocessen måste vara klar och öppen, och placeringen bör bygga på god planering så, att såväl lokalbefolkningens som fritidsbefolkningens behov beaktas.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

 • att Finlands ambitiösa klimatmålsättningar uppnås, med hjälp av en mångsidig, hållbar och fossilfri energipalett
 • att göra det möjligt för små el-producenter att leverera överskottsenergi till stamnätet