Motion 17 – Vätgasbränsleceller

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att främja miljövänliga alternativ till fossila bränslen
  • att våra förtroendevalda i riksdagen synliggör vätgas som ett miljövänligt alternativ för vägtrafiken
  • att våra förtroendevalda i riksdagen förespråkar ökade forskningsanslag för utveckling av vätgasbränsleceller

 

Behandling

Trafiken står idag för ungefär 30 % av Finlands koldioxidutsläpp, att minska utsläppen och behålla mobiliteten i glesbygden är en utmaning. Där ingen kollektivtrafik finns och avstånden är långa är privatbilismen det enda alternativet. Vi måste bort från fossila bränslen snabbt och ett bra alternativ är elbilen där elmotorn är vida överlägsen förbränningsmotorn i energi effektivitet, dock är problemet med att lagra energin i fordonet effektivt inte löst på ett vettigt sätt för glesbygden. En batteribil kan fungera i en tätort där avstånden är korta och laddningsmöjligheterna många. I glesbygden kommer en batteribil inte att bli användbar. Dessutom kommer man inte att kunna bygga litium jonbatterier i de mängder som värden kommer att behöva enbart på det faktum att de behövliga råmetallerna inte finns i oändliga mängder.

Därför behöver vi alternativa drivmedel till elbilen och vätgasbränsleceller löser detta problem. Bränslecellen omvandlar vätgas till el som driver motorn och som släpper ut endast vattenånga som avgaser. Genom att tanka och använda vätgas får man en räckvidd på över 500 km på en elbil och det tar bara 3 minuter att tanka den. Detta är helt jämförbart med en bränslebil. Redan idag finns alla stora biltillverkare på marknaden eller i startgroparna att tillverka bränslecellbilar. Nu måste vi bara tillhandahålla infrastrukturen för dessa bilar. Woikoski i Finland experimenterade med bränslecellbilar redan 2014 men projektet lades ner som olönsamt på grund av liten efterfrågan på bilar och tankstationer. Man var helt enkelt före sin tid. Att tillverka vätgas från förnyelsebar energi är redan utvecklat och det finns i Sverige redan ett 10 tal tankstationer och vissa tillverkar vätgas t.om ”on site” av vindkrafts el. I Tyskland har man nu runt 80 tankstationer och man planerar att bygga 400 stationer inom kort. Dessa utbyggnader finansieras av Tyska staten. Jag önskar att även den riksdag och regering tar sitt ansvar för fossilfria transporter i glesbygden och deltar i byggandet av tankstationer för vätgas i landet. Vätgas kommer också i framtiden att bli en lösning på energilagring av vindkraft el som då kan användas när det inte blåser. Därför önskar jag att vi går framåt med projektet att bygga ett vätgassamhälle och satsar på att åtminstone följa med utvecklingen i övriga Europa så att inte Finland blir efter på detta område.

Att-sats

Undertecknad föreslår att Svenska folkpartiet i Finland arbetar för:

  • Att våra förtroendevalda i riksdagen synliggör vätgas som ett miljövänlig alternativ för vägtrafiken.
  • Att våra förtroendevalda i riksdagen jobbar för att riksdagen utarbetar ett stödsystem för att etablera och bredda utbyggnaden av tankstationer för vätgas i Finland.

Motionär

Jan Ray

Larsmo

Partifullmäktiges svar

Motionären är ute i ett ärende som är starkt kopplat till den politik SFP bedriver. I regeringsprogrammet finns klara målsättningar för ökande av användningen av elbilar i Finland samt ökande av laddningsstationer för dessa. SFP har också lyft upp detta i sitt eget partiprogram samt i riksdagsvalsprogrammet.

I regeringens plan för att frångå fossila bränslen ingår utbyggnad av laddningsstationer för elbilar. Det sker även framsteg inom bilindustrin gällande ackumulatorteknik och lagringskapacitet. För tillfället har elbilar med större laddningskapacitet en räckvidd på 400 km, medan bilar med vätgasbränsleceller har en räckvidd på ca 300–500 km. I vissa tester når vätegasbränsleceller t.o.m. en räckvidd på upp till 700 km.

Den största utmaningen med vätgasen som drivmedel i bilar är infrastrukturen för distributionen av bränsle. Den måste byggas upp från noll medan elnätet för laddning av av elbilar redan finns, men kapaciteten måste ses över. Därtill är vätgasen utmanande att lagra och transportera på ett effektivt sätt. De vanligaste sätten att lagra vätgas är antingen i komprimerad form vid 200–700 bar eller i flytande form, vilken den antar vid -253 grader Celsius. Både vätgas och el som drivmedel kräver att den nuvarande bilparken måste förnyas helt.

För att vätgasen ska vara ett miljövänligt alternativ måste all den energi som behövs både för att tillverka och lagra vätgasen vara miljövänlig. Det är en utmaning samtidigt som det är resurskrävande att också bygga ut nätverket av tankningsstationer och tillverkande av bilmodeller med vätgasbränsleceller.

Motionären påpekar att Finland inte bör hamna på efterkälken ifall man i Europa börjar bygga ut vätgasnätverket. Det är viktigt att vi hålls med i den tekniska utvecklingen och också följer de goda exempel som kommer från våra europeiska grannar. Det är dock inte ändamålsenligt att alla EU- länder utvecklar sin egen småskaliga verksamhet och sin egen teknik, utan förhoppningsvis är det här en fråga där man kunde hitta en gemensam europeisk lösning.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att främja miljövänliga alternativ till fossila bränslen
  • att våra förtroendevalda i riksdagen synliggör vätgas som ett miljövänlig alternativ för vägtrafiken