Motion 28 – Öka kunskapen om samerna och deras kultur i grundskolan

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för

  • att undervisningen i grundskolan utvecklas att innefatta mångsidig kunskap om det samiska folket
  • att undervisningsmaterial om samerna finns tillgängligt både på svenska och finska

 

Behandling

Samerna i Finland faller i dag offer för både okunskap och diskriminering från majoritetsbefolkningen. Samtidigt har Finland i fjol prickats för att inte respektera samernas rättigheter. Europeiska Kommissionen mot rasism och intolerans kritiserade Finland för att finländarna har för lite kunskap om sitt ursprungsfolk, samerna. Svenska Folkpartiet är ett parti som värnar om och kämpar för minoriteters rättigheter och Svensk Ungdom vill se att partiet tar allt starkare ställning till favör för samerna.

Genom att öka medvetenheten om samernas kultur och identitet minskar man risken för diskriminering, vilket ligger i alla parters intresse. Samerna är den enda ursprungsbefolkningen i Europa, och Finland bör respektera deras kultur och rättigheter. Samerna är en minoritet och de samiska språken räknas som offentliga språk i de nordligaste delarna av landet. Att diskriminera samerna bryter mot sjätte paragrafen i Finlands grundlag och är en skam för hela Finland. För att sätta stopp för diskrimineringen av vår ursprungsbefolkning behöver vi öka kunskapen om samerna och deras kultur hos hela Finlands befolkning. Det bör ske bland annat genom att öka mängden undervisning om samerna i grundskolan.

Därför vill Svensk Ungdom att Svenska Folkpartiet skall jobba för:

Att-sats

  • ATT undervisningen i grundskolan utvecklas att innefatta mångsidig kunskap om det samiska folket.

Motionär

Svensk Ungdom

Frida Sigfrids
Förbundsordförande

Malin Lindholm
Förbundssekreterare

 

Partifullmäktiges svar

Samernas rätt till bevarande av sitt språk, sin kultur och utövande av sina näringar handlar om mänskliga rättigheter. För SFP är det självklart att vi värnar om samernas rätt att leva i sin kultur. För att dessa rättigheter ska kunna uppfyllas är det viktigt att alla i Finland är medvetna om landets ursprungsfolk. Svenska folkpartiet har länge kämpat för att Finland skulle ratificera ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolkens rättigheter, och kommer också i fortsättningen jobba konstruktivt för att Finland ska stöda och respektera samerna.

I enlighet regeringsprogrammet ska man respektera och främja förverkligandet av alla samers och samegruppers språkliga och kulturella rättigheter med beaktande av internationella fördrag. Som en del av detta arbete kommer förutsättningarna för ratificering av ILO:s konvention nr 169 att utredas. Justitieministeriet arbetar med att uppdatera sametingslagen och planerar också att se över den samiska språklagen.

Sametinget har i samarbete med Utbildningsstyrelsen publicerat en webbsida med information om samerna som kan användas i undervisningen. Sidan innehåller mångsidig information om bland annat samernas nationella symboler, den samiska kulturen och den samiska gemenskapen. I grundskolan kunde man med fördel lyfta upp kunskap om samerna inom flera olika undervisningsämnen. Utbildnings- och kulturministeriet har i februari 2020 tillsatt en arbetsgrupp som bland annat har i uppgift att lägga fram förslag om tillgången till läromedel på samiska, om att öka kännedomen om de samiska språken, samernas historia och kultur samt om att stärka det nordiska skolsamarbetet inom den samiska undervisningen.

Beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att undervisningen i grundskolan utvecklas att innefatta mångsidig kunskap om det samiska folket
  • att undervisningsmaterial om samerna finns tillgängligt både på svenska och finska