Motion 47 – Fler studerande från Sverige

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att uppmuntra de svensk- och tvåspråkiga högskolorna att bättre marknadsföra sina studielinjer och studiehelheter på svenska till de övriga nordiska länderna

 

Behandling

Varje år är Sverige ett av de populäraste studieländerna för finländare att avlägga examen. Ett bredare utbud av studier på det egna modersmålet eller längtan efter att bo i ett annat land kan vara några av förklaringarna till varför Sverige är populärt.

Klart mycket ovanligare är det för svenskar att avlägga examen i Finland. Detta trots att utbildningen i Finland både håller hög kvalitet och kan avläggas på svenska. Det vore en god sak om fler svenskar blev uppmärksammade om att Finland är ett bra studieland. Precis som att många finländare stannar kvar i Sverige efter studierna så hade säkert många studerande från Sverige valt att göra detsamma i Finland. Det hade hjälpt till att både stärka antalet svenskspråkiga i Finland och stärka det nordiska samarbetet.

Med ett tillskott av studerande från Sverige hade studieplatserna på svenska kunna garanterats, allokerats mer resurser och förhoppningsvis utökats.

Att-sats

Att utreda möjligheterna till hur skolorna skulle kunna locka fler studerande från Sverige.

Att förbättra marknadsföringen av finländska högskoleutbildningar i Sverige.

Att integrera samarbetet mellan TE-byråns och Arbetsförmedlingens arbetskraftsutbildningar.

Motionär

Simon Ahlkvist

SFP i Vasa

 

Partifullmäktiges svar

Under de senaste tio åren har rörligheten bland studerande ökat. Det gäller både utländska examensstuderande i Finland och finländare som studerar till examen utomlands på en yrkeshögskola eller universitet. År 2018 hade vi sammanlagt 21 640 utländska examensstuderande i Finland. Sverige tillsammans med Storbritannien har länge varit de populäraste målen för studerande från Finland. År 2018 studerade 2054 finländare till examen i Sverige, medan Finland hade 453 examensstuderande från Sverige.

Högskolorna ansvarar för att marknadsföra sina utbildningar internationellt. Flera utbildningsanstalter erbjuder studier på svenska i Finland. Åbo Akademi är Finlands enda svenskspråkiga universitet och spelar en viktig roll som en naturlig samarbetspart och kontakt till det övriga Norden. Helsingfors universitet är i sin tur Finlands enda tvåspråkiga toppuniversitet och har flera utbildningsprogram som erbjuder studier helt eller delvis på svenska. Ett tvåspråkigt universitet innebär att studerande har rätt att skriva tenter, lämna in skriftliga arbeten på svenska och hålla föredrag, men kurslitteraturen och -materialet kan vara på annat språk, tex. finska, vilket är utmanande för studerande med annat modersmål.

Möjligheterna att studera på svenska i Finland kunde med fördel marknadsföras förutom till Sverige också till andra nordiska länder.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att uppmuntra de svensk- och tvåspråkiga högskolorna att bättre marknadsföra sina studielinjer och studiehelheter på svenska till de övriga nordiska länderna