Motion 10 – Säkra transpersoners rättigheter nu!

Beslut

SFP arbetar för:

  • att den nya translagen, där kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga slopas, godkänns av den sittande riksdagen och träder i kraft så fort som möjligt
  • att man ger skadestånd till de transpersoner som tvångssteriliserats under den tid nuvarande lagstiftning varit i kraft
  • att Finland lagstiftar om ett tredje juridiskt kön enligt partidagens beslut 2019
  • att åldersgränsen för korrigering av det juridiska könet sänks till 15 år och att yngre personer kan korrigera sitt juridiska kön med vårdnadshavarens tillstånd

Behandling

Partifullmäktiges svar

Det är alldeles riktigt att Finlands translag varit föråldrad, likaså är det som motionärerna konstaterar regeringen Marin som kommer att förnya lagen. Regeringsprogrammet tar specifikt upp de frågor motionärerna lyfter fram. I regeringsprogrammet konstateras att lagen förnyas så att självbestämmanderätten respekteras, och att kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga avlägsnas. Regeringsprogrammet konstaterar vidare att medicinsk vård åtskiljs från korrigering av juridiskt kön. Dessa frågor har också behandlats på partidagar tidigare (2015, 2018 och 2019).

När det gäller motionärernas önskan om att ett skadestånd skulle betalas åt de transpersoner som steriliserats så kan man konstatera att ett liknande förfarande genomförts i Sverige år 2013. Uppskattningsvis 600 personer som under årens lopp genomgick tvångssteriliseringar från 1972-2013, kan få ett skadestånd på 225 000 kronor, alltså ca 22 000 euro. I Finland har krav på en liknande process lyfts upp. Förutom själva behandlingen är förstås den psykologiska biten också värd att beakta. Förnedringen som kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga innebär kan även få konsekvenser för de berörda. En skadeståndsprocess kunde ge upprättelse, varför möjligheterna till en sådan kunde utredas.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att den nya translagen, där kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga slopas, godkänns av den sittande riksdagen och träder i kraft så fort som möjligt
  • att man ger skadestånd till de transpersoner som tvångssteriliserats under den tid nuvarande lagstiftning varit i kraft
  • att Finland lagstiftar om ett tredje juridiskt kön enligt partidagens beslut 2019

Motion

Personer som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter möter diskriminering och begränsas av de normer som fortfarande råder i samhället. Föråldrad lagstiftning, heteronormativitet och förlegade synsätt på kön har länge gjort livet svårt för HBTQIA+-personer och fortsätter att göra det än idag. Rättigheter och rättsskydd för transpersoner är inte ännu idag en självklarhet på grund av den föråldrade translagen, som är oacceptabel. Ett exempel på diskriminerande särbehandling är den tvångssterilisering som ålagts dem som vill genomföra en könskorrigering, något som Finland är ensamt om att kräva i Norden.

Ett steg i rätt riktning togs med regeringens målsättning att revidera translagen. En arbetsgrupp tillsattes, men arbetet har gått långsamt och det nya lagförslaget är ännu inte färdigställt. Enligt den senaste tidtabellen ska lagförslaget ges till riksdagen i slutet av maj och den nya translagen kunde enligt denna tidtabell träda i kraft i början av 2023. Regeringen har lovat att slopa kravet på sterilisering och slopa den föråldrade lagstiftning som kränker transpersoners rättigheter. Det är inte acceptabelt att kräva tvångssterilisering, och kravet borde ha tagits bort ur lagstiftningen redan för länge sedan. För att rätta till den skada som den gamla translagen åsamkat transpersoner bör skadestånd betalas till dem som tvingats sterilisera sig, och arbetet för ett tredje juridiskt kön bör fortgå.

Därför vill Svensk Ungdom att Svenska folkpartiet ska arbeta för:

Motionärens beslutsförslag

  • Att den nya translagen ska träda i kraft vid årsskiftet 2022–2023 och kravet på tvångssterilisering slopas.
  • Att de som har steriliserats i samband med könskorrigering erhåller skadestånd.
  • Att ett tredje juridiskt kön skall införas i Finland.

Motionär

Svensk Ungdom

Frida Sigfrids
Förbundsordförande

Malin Lindholm
Förbundssekreterare